HU

közepes {melléknév}

volume_up
közepes
Közepes méretű bemutatóhoz a közepes felbontást válassza.
Select the medium resolution for a medium-sized presentation.
Különbséget kell tenni a mikro-, kis- és közepes vállalkozások között.
There needs to be a differentiation between micro, small and medium-sized businesses.
Távolság harminchét kilométer, közepes sebességgel közeledik.
Range thirty-seven kilometers, approaching at medium speed.
közepes (és: átlagos, átlag)
Ez biztos nem úgy néz ki, mint a maga közepes műhold-visszaszerző sztorija.
This sure doesn't look like your average satellite recovery situation.
Szükség esetén egy közepes beállítást kell alkalmazni.
If necessary, an average setting shall be adopted.
Közepes gyorsasággal ír és tűrhetően iskolázott.
She has good average speed and is tolerably well educated.
Caroline Crale portréja festménynek közepes volt.
As a painting, Caroline Crale's portrait was mediocre.
Senkit nem elégít ki a közepes színvonal.
Nobody is satisfied with mediocre quality.
Tommy was a mediocre golfer.
Erre csak akkor gondolhatok, ha közepes sebességgel halad a szárazföldön...
My only chance must be when she crossed the land, and did so at some moderate speed.
A közepes méretű földművelő társadalmak szerveződési formája gyakran a fejedelemség, míg a királyság a nagy földművelő társadalmaké.
Hence moderate-sized agricultural societies are often organized in chiefdoms, and kingdoms are confined to large agricultural societies.
Ahol közepes a népsűrűség, mint az élelmiszertermelő törzsek lakta vidékeken, nincsenek már olyan szabad területek, ahova a legyőzött csoport túlélői elmenekülhetnének.
Where population densities are moderate, as in regions occupied by rood-producing tribes, no large vacant areas remain to which survivors of a defeated band can flee.
Az üzemi fékberendezés hatékonysága a féktávolságra számított közepes lassuláson alapul.
The performance prescribed for service braking devices shall be based on the mean deceleration calculated over the stopping distance.
Ami az említésre méltó Lisszaboni Szerződést illeti, azt mondanám, hogy ez alapvetően egy "közepes” szerződés.
As for the Treaty of Lisbon - which deserves a mention - I would say it is essentially a 'middling' treaty.
Odakint a Naprendszer és a csillagközi űr között elterülő széles határvidéken Julian Forward talált egy közepes aszteroida méretű kőtömeget.
Out here in the broad borderland between Sol system and interstellar space, Julian Forward had found a stony mass the size of a middling asteroid.

Példamondatok a(z) "közepes" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianLehetsz fekete vagy fehér vagy közepes, a "Köpcös-féle-löncshús" be fog jönni.
Whetheryou're black, or a honky or in-between, you'll love Porkchops-O-Chunky.
HungarianNagyon sok kis- és közepes vállalkozás számára az előfinanszírozás messze túl nehéz.
Pre-financing is far too difficult for many small and medium-sized undertakings.
HungarianIntézkedésekre van szükség, hogy a kis- és közepes gazdák folytathassák a termelést.
Measures are needed to help small and medium-sized farmers to continue production.
HungarianA szociális csomagnak nem szabad terhelnie Európa kis- és közepes vállalkozásait.
The social package should not be a burden to European small and medium-sized companies.
HungarianAddigra a járművek többsége elment, csak egy közepes méretű szedőn maradt ott.
By then, most of the vehicles had departed, leaving only a midsize sedan.
HungarianErre csak akkor gondolhatok, ha közepes sebességgel halad a szárazföldön...
My only chance must be when she crossed the land, and did so at some moderate speed.
HungarianEzen a közepes méretű kísérleten belül a moriorik sorsa egy kisebb kísérletet jelent.
Within that medium-sized test, the fate of the Morion forms a smaller test.
HungarianAmi Észak-Amerikában középes jutalom, az Maduraiban jelentős jutalomnak számít.
In Madurai, a reward that is modest in North American standards, is more meaningful there.
HungarianKényelmes, közepes méretű szobába vezették be, melynek oldalfalát könyvszekrény borította.
He was shown into a small, comfortable room with bookshelves up the side of it.
Hungarian- Hát most valami olcsó bort akarsz, vagy közepes árút, esetleg drágát?
Well, would you like a cheap wine, a moderately priced wine, or an expensive wine?
HungarianEnnek eredményeként még több kis- és közepes méretű gyapottermelő fog eltűnni.
This will cause yet more small and medium cotton-growers to disappear.
HungarianMinden tíz új munkahelyből kilencet ezek a kis- és közepes vállalkozások hoznak létre.
Those small and medium-sized enterprises create nine out of ten new jobs.
HungarianAz Európai Unión belül a kis- és közepes vállalkozások a GDP egyharmadát állítják elő.
Within the European Union, small and medium-sized enterprises produce one third of GDP.
HungarianNagyon fontos, hogy az intézményhálózat segítse a kis- és közepes vállalkozókat.
It is very important that the institutional network helps small and medium-sized enterprises.
Hungariana kis- és közepes méretű városok potenciálisan fontos szerepe, és végül,
the important potential role of small and medium-sized towns, and finally,
HungarianEz biztos nem úgy néz ki, mint a maga közepes műhold-visszaszerző sztorija.
This sure doesn't look like your average satellite recovery situation.
HungarianKülönbséget kell tenni a mikro-, kis- és közepes vállalkozások között.
There needs to be a differentiation between micro, small and medium-sized businesses.
HungarianA közepes csak azoknak a barmoknak való, akik nem törődnek az értékkel.
Medium is really only for suckers... who don't know the concept of value.
HungarianAlexander közepes eredménnyel végzett a Harvardon, előző májusban.
Alexander had graduated without distinction from Harvard in the previous May.
HungarianVolt ott Nagy Áttekintő, meg Közepes Áttekintő, meg Óriás Áttekintő.
There were the Big Picture, the Semi-Big Picture and the Super-Big-Picture.