magyar-angol fordítás erre a szóra: közelgő

HU

"közelgő" angol fordítás

HU

közelgő {melléknév}

volume_up
Ennek alátámasztására a közelgő EU-Kína csúcstalálkozót hozták fel érvként.
An argument in favour of this was said to be the forthcoming EU-China Summit.
Megtiltották, hogy részt vegyen a közelgő választásokon.
He has been banned from participating in the forthcoming elections.
Remélem, hogy a közelgő lisszaboni csúcstalálkozó sikeres lesz.
I hope that the forthcoming Lisbon summit will be a success.
És immár másodszor érezte szörnyű bizonyossággal saját, közelgő halálát.
And for the second time a bleak certainty of his own approaching death filled him.
Nem csak a szemei jelezték, hogy a közelgő áradat valós.
It wasnt just her sight that confirmed the reality of the approaching tide.
Paul bemászott a nappaliba, s ekkor hallotta meg a közelgő motor dohogását.
He crawled into the parlor and that was when he heard the drone of an approaching motor.
A junta így akarja megakadályozni, hogy indulhasson a közelgő választásokon.
This is how the junta wants to prevent her from standing in the coming elections.
A jövőbeli együttműködésről és a közelgő belga elnökségről volt szó.
We spoke about future cooperation and also about the coming Belgian Presidency.
Mi is úgy teszünk, mintha a közelgő választások döntő fontosságúak lennének.
We also pretend that the coming elections will be crucial.
Azóta egyetlen hír sem szivárgott ki a "Birodalom közelgő összeomlásáról".
There had been no more disruptive news leaks about an imminent collapse of the empire.
Ez valós kockázat, tekintettel Macedónia törékeny belpolitikai helyzetére és a közelgő választásokra.
This is a genuine risk given Macedonia's domestic political fragility and its imminent elections.
Súlyos pillanat, közelgő vég, melyet szűrt fény és sötét színek hangsúlyoznak.
Heavy with gravitas, the colours dark and saturated, a great fall imminent.
Sohasem lesz szükségetek arra, hogy a közelgő Seldon-válságokról halljatok tőlem.
You will never need to hear of an impending Seldon Crisis from me...
Marjorie közelgő halálát érezhettem az elsőn.
Marjorie's impending death that somehow I sensed on the first pin.
Talán meg kellene öletnem magam a közelgő háborúban.
'Perhaps I can arrange to get myself killed during the impending war.
közelgő (és: derengő)
Amikor jogi ügyeken töröm a fejemet, a közelgő tárgyalásra koncentrálok.
When I do dwell on legal matters, I focus on the looming trial.
Marty could see failure looming.
Ezek a szavak különös mélységet nyertek, amint a közelgő völgykatlanba bámult, s lefelé pillantva émelygés fogta el.
The words gained emphasis as she stared at a rapidly looming gorge, feeling dizzy as she lowered her gaze.
közelgő (és: közelítő)
Mindegyikük megtorpant, és szembefordultak a közelgő thalesiaiakkal.
They reined in and turned their horses to face the oncoming Thalesians.
Úgy látszott, Franket annyira megrémítette a közelgő végzet, hogy már beszélni is képtelen.
Frank's horror at the sight of his oncoming nemesis was complete in that he didn't appear capable of speech.
Ez a többéves pénzügyi keret közelgő felülvizsgálatára is vonatkozik.
This is also true for the upcoming revision of the Multiannual Financial Framework.
Most, tekintettel a közelgő csúcstalálkozóra négy kérdést kívánok kiemelni.
Now, with regard to the upcoming summit, I would like to highlight four issues.
Emiatt üdvözlöm különösen a korábban említett, közelgő konferenciát.
That is also why I particularly welcome the upcoming conference, mentioned earlier.

Példamondatok a(z) "közelgő" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA bot recsegni kezdett, a bestia pedig felüvöltött a közelgő győzelem mámorában.
The staff began to splinter, and the Gresham's beast screamed, sensing victory.
HungarianA junta így akarja megakadályozni, hogy indulhasson a közelgő választásokon.
This is how the junta wants to prevent her from standing in the coming elections.
HungarianMost, tekintettel a közelgő csúcstalálkozóra négy kérdést kívánok kiemelni.
Now, with regard to the upcoming summit, I would like to highlight four issues.
HungarianSúlyos pillanat, közelgő vég, melyet szűrt fény és sötét színek hangsúlyoznak.
Heavy with gravitas, the colours dark and saturated, a great fall imminent.
HungarianEnnek alátámasztására a közelgő EU-Kína csúcstalálkozót hozták fel érvként.
An argument in favour of this was said to be the forthcoming EU-China Summit.
HungarianA közelgő erőknek nem volt hatalma a szellemük felett, és nem is törekedtek erre.
The rising powers had no jurisdiction over her thoughts; nor sought any.
HungarianMég mindig előre-hátra tolatott, amikor már a folyosóról hallotta Annie közelgő lépteit.
He was still backing and filling as her footsteps began to come down the hallway.
HungarianÉs immár másodszor érezte szörnyű bizonyossággal saját, közelgő halálát.
And for the second time a bleak certainty of his own approaching death filled him.
HungarianA lépcső kétségbeesett hangja minden újabb lépés után jelezte a közelgő véget.
Every step he took, a grating squeal seemed to presage its capitulation.
HungarianTárgy: A Bizottság szerepe és részvétele a közelgő európai választásokon
Subject: The Commission's role and participation in the upcoming European elections
HungarianAzóta egyetlen hír sem szivárgott ki a "Birodalom közelgő összeomlásáról".
There had been no more disruptive news leaks about an imminent collapse of the empire.
HungarianIzgatottan várom a közelgő vitát, amelyben az Önök álláspontjait is figyelembe fogom venni.
I very much look forward to the coming debate and I will take your views on board.
HungarianA jövőbeli együttműködésről és a közelgő belga elnökségről volt szó.
We spoke about future cooperation and also about the coming Belgian Presidency.
HungarianPaul bemászott a nappaliba, s ekkor hallotta meg a közelgő motor dohogását.
He crawled into the parlor and that was when he heard the drone of an approaching motor.
HungarianSohasem lesz szükségetek arra, hogy a közelgő Seldon-válságokról halljatok tőlem.
You will never need to hear of an impending Seldon Crisis from me...
HungarianKözelgő kis homokhullámot figyelt, s amikor az elérte a cipője sarkát, felállt.
He focused his attention on one wavelet, and when it arrived at the tip of his heel he arose.
HungarianDe a koncentrációja hiányzott, mivel szeme folyton a közelgő lény felé fordult.
His concentration was lacking, for his eyes were continually drawn to the approaching entity.
HungarianLényeges, hogy valamennyi főbb ellenzéki párt részt vegyen a közelgő választásokban.
Significantly, all major opposition parties will participate in the forthcoming elections.
HungarianEz a többéves pénzügyi keret közelgő felülvizsgálatára is vonatkozik.
This is also true for the upcoming revision of the Multiannual Financial Framework.
HungarianDe most újabb kihívást intéztek hozzájuk, ez alkalommal a közelgő hadsereg alakjában.
But now the challenge was mounted anew, this time in the form of the army that approached.