magyar-angol fordítás erre a szóra: közbiztonság

HU

"közbiztonság" angol fordítás

volume_up
közbiztonság {fn}
HU

közbiztonság {főnév}

volume_up
közbiztonság
A személyes adatok felhasználása előnyös a közbiztonság szempontjából.
The use of personal data is beneficial to public safety.
A mi felelősségünk a közbiztonság védelme, és ez a veszélyes áruk szállítására is vonatkozik.
It is our responsibility to protect public safety and that also applies to the transport of dangerous goods.
A javaslat megkapja az elnök teljes támogatását, és reméljük, ismét gyors cselekvésre kerül sor a közbiztonság érdekében.
The bill will have the full support of the President, and we hope for rapid action, again, in the interest of public safety.

Példamondatok a(z) "közbiztonság" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianEz az ügy mindannyiunkat érint, mivel a közegészség és a közbiztonság van veszélyben.
This issue is a concern to all, because public health and safety is at stake.
Hungarian"Werner Noth hatáskörébe a városi közrend és közbiztonság fenntartása tartozott.
'Werner Noth's own province was what is regarded in every big city as ordinary law and order.
HungarianA személyes adatok felhasználása előnyös a közbiztonság szempontjából.
The use of personal data is beneficial to public safety.
HungarianA közbiztonság érdekében ezért keresték a módját, hogy a titokzatos gépkocsivezetőt megfékezhessék.
Public security demanded that some means be found to unmask the secret of this terrible chauffeur.
HungarianA mi felelősségünk a közbiztonság védelme, és ez a veszélyes áruk szállítására is vonatkozik.
It is our responsibility to protect public safety and that also applies to the transport of dangerous goods.
HungarianA közbiztonság helyzete jelenleg is bizonytalan.
As I speak, the security situation remains precarious.
HungarianAzért is elmennek, mert késik a rendőrség politikamentessé tétele és reformja, és mert nincs általános közbiztonság.
They also leave because of the delay in depoliticising and reforming the police and the lack of general security.
HungarianMi legyen azonban a közbiztonság hiányával?
But what about the insecurity in the streets?
HungarianFélelmetes a közbiztonság ebben a városban.
The law enforcement in this town is terrific.
HungarianA javaslat megkapja az elnök teljes támogatását, és reméljük, ismét gyors cselekvésre kerül sor a közbiztonság érdekében.
The bill will have the full support of the President, and we hope for rapid action, again, in the interest of public safety.
HungarianOlyannyira, hogy amikor valaki felveti a közbiztonság kérdését, a Bizottság azonnal a szubszidiaritás elve mögé menekül.
So much so that, when anyone raises the issue of public safety, the Commission immediately takes refuge in the subsidiarity principle.
HungarianAmint bejutottak, benn vannak a belső piacon, és munkahelyek szűnnek meg, a közbiztonság és a közegészség pedig veszélybe kerül.
Once they have entered, they are in the internal market, and jobs are destroyed and public safety and public health are put at risk.
HungarianÖsszefoglalásképpen nyilvánvaló, hogy Mexikó jelentős kihívásokkal szembesül a közbiztonság és az emberi jogok tiszteletben tartása terén.
In conclusion, it is clear that Mexico is facing important challenges in the areas of public security and respect for human rights.
HungarianA közbiztonság érdekében Timor beköltözne a palotába, s diktátornak kiáltaná ki magát, amíg a törvényesség és rend helyreáll.
In the interest of public safety, Timor would move into the palace and appoint himself dictator until law and order could once more be restored.
HungarianDe a vízummentesség esetében úgy ítéljük meg, hogy teljesítik a "3. csoport: Közrend és közbiztonság” követelményeit - ez némileg ellentmondásos.
But for visa waiver, they are deemed to meet the requirements of Block 3: Public order and security - some contradiction here.
HungarianA közbiztonság hiánya folyamatosan problémát jelent a szudáni férfiak, nők és gyerekek számára, de a humanitárius területen dolgozók számára is.
Poor security continues to be a problem for the men, women and children of Sudan, but also for people working in the humanitarian field.
HungarianEzek az iránymutatások arra szolgálnának, hogy egyértelművé tegyék az olyan fogalmak értelmezését, mint az "elegendő erőforrások” és a "közbiztonság”.
Those guidelines would serve to provide clarity in the interpretation of such notions as 'sufficient resources' and 'public security'.
Hungarian. - (DE) Egy olyan feladatnak, nevezetesen a közbiztonság fenntartásának a költségeit, amelyet az államnak kell magára vállalnia, nem lehet egyszerűen így másokra áthárítani.
The costs of a task that is to be undertaken by the state, namely the maintenance of public safety, cannot simply be passed on like this.
HungarianAnnak a feladatnak, nevezetesen a közbiztonság fenntartásának költségeit, amelyet az államnak kell vállalnia, nem lehet egyszerűen áthárítani a polgárokra, csak így.
In the end, the costs of a task to be undertaken by the state, namely the maintenance of public safety, cannot simply be shifted on to the citizens like this.
HungarianHisszük, hogy az EU és Mexikó közötti stratégiai partnerség biztosítja a legjobb keretet ahhoz, hogy az EU támogathassa Mexikót a közbiztonság és a jogállamiság terén.
We believe that the EU-Mexico Strategic Partnership provides the best framework for the EU to support Mexico in the areas of public security and the rule of law.