HU

közbenső {melléknév}

volume_up
E szint elérését követően nem nyújtható be további kérelem közbenső kifizetésekre.
Once that level is reached, no new intermediate payment applications may be submitted.
Istenem, ő maga tartott nekem tájékoztatót tavaly a közbenső fegyverrendszerekről.
My God, he briefed me last year on intermediate arms.
Jelenleg a legtöbb pénzmozgás igen közvetett, mivel számos közbenső állomáson megy át.
At present, most financial transfers are very indirect, passing through many intermediate stations.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a Balti-tengeren található közbenső jelölőbójákat az egy tengeri mérföldnél hosszabb halászfelszerelésekhez kell rögzíteni.
By derogation from paragraph 1, in the Baltic Sea intermediary marker buoys shall be fixed to passive gear extending more than 1 nautical mile.
(3) A közbenső jelölőbóják elhelyezésének gyakoriságát felül kell vizsgálni, figyelembe véve a különböző közösségi halászati területek specifikus feltételeit.
(3) The frequency of deployment of intermediary marking buoys should be revised by taking account of the specific conditions prevailing in different Community fishing areas.

Példamondatok a(z) "közbenső" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianEzek jó adatok, de természetesen ezek mindig csak közbenső fázist jelenthetnek.
These are good figures, but of course they can only ever be an interim stage.
HungarianEzért érzem úgy, hogy a benyújtott közbenső jelentés mindenki számára elfogadható.
That is why I feel that the interim report that has been tabled is acceptable to all.
HungarianE szint elérését követően nem nyújtható be további kérelem közbenső kifizetésekre.
Once that level is reached, no new intermediate payment applications may be submitted.
HungarianA Bizottság szolgálatai előkészítették a reformok közös közbenső tervének a tervezetét.
The Commission's services have prepared a draft of this joint interim plan for reforms.
HungarianÉn csak annyit mondhatok, hogy a közbenső megállapodások az árupiaci hozzáférésre vonatkoznak.
All I would say is that the interim agreements concern goods market access.
HungarianJelenleg a legtöbb pénzmozgás igen közvetett, mivel számos közbenső állomáson megy át.
At present, most financial transfers are very indirect, passing through many intermediate stations.
HungarianSzükség esetén a visszatérítés a közbenső időszakban módosítható.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
HungarianIstenem, ő maga tartott nekem tájékoztatót tavaly a közbenső fegyverrendszerekről.
My God, he briefed me last year on intermediate arms.
HungarianSzükség esetén a visszatérítés a közbenső időszakban módosítható.
It may, if necessary, be altered in the intervening period.
HungarianEzek a közbenső lények, itt ragadnak meg a legtöbben, egyszerűen nincs merszük továbblépni.
These are the middle beings, where most creatures get stuck; they just haven't got the spirit to go beyond.
HungarianEz a hatalommegosztás egy közbenső megoldás lehet mindaddig, amíg például új választásokat nem tartanak.
This power sharing could be an interim solution until, for example, new elections could be held.
HungarianA tiszta és a piszkos között akad még számos közbenső fokozat.
There are lots of subtle levels between clean and dirty.
HungarianA közbenső tanácsi elnökségek közül egyik sem vette fel az új Szolidaritási Alapot munkaprogramjába.
None of the intervening Council presidencies has included the new Solidarity Fund in its work programme.
HungarianA közös megközelítés csupán egy közbenső szakasz a kötelező jogi erővel bíró szöveg elfogadása felé vezető úton.
The common approach is indeed an interim step towards the adoption of a legally binding text.
HungarianKözéptávon közbenső kampányok, mint például a friss gyümölcs biztosítása az iskolák számára, alapvető fontosságúak.
In the medium term, interim campaigns such as the provision of fresh fruit in schools are essential.
HungarianA közbenső időben mindaz, akit te a védelmedbe veszel, a magam és Gondor pajzsának védelme alatt áll.
In the meantime, whomsoever you take under your protection shall be under my protection and under the shield of Gondor.
HungarianA visszatérítés a közbenső időszakban módosítható.
HungarianTermészetesen van egy közbenső helyzet.
There is, of course, an intermediate position.
HungarianCancún valószínűleg csak közbenső lépés lesz az éghajlatváltozás problémájának kezelésével foglalkozó globális keret kialakítása felé.
Cancún will probably only be an intermediate step towards a global framework on tackling climate change.
HungarianA felemelkedő gazdaságok azonban joggal mondhatják, hogy a céloknak magasabbnak kellene lenniük - talán 80 %-osnak - közbenső célkitűzésekkel.
But the emerging economies are right to say that the target should be higher - perhaps 80% - with interim targets.