HU

közösségi {melléknév}

volume_up
Ezért a közösségi munkaerőpiacon kell legyenek minimális szabványok erre vonatkozóan.
There must be minimum standards for this in the common labour market.
Ezért támogatjuk a aktív befogadás közös elveit mint közösségi politikát.
That is why we are promoting the common active inclusion principles as Community policy.
Emberi és közösségi tragédiák sokasága kapcsolódik a kommunizmushoz és a fasizmushoz.
The huge scale of human and social tragedy is common to fascism and communism.
Orkváros lakóinak többségéhez hasonlóan Kham is nagyteremnek hívta a közösségi házukat.
Like a lot of the orks in Orktown, Kham and the others called their communal house a hall.
Íme a lényeges különbség ezek között: a LOLcats közösségi értékeket képvisel.
Here is the critical difference between these: LOLcats is communal value.
Az előadóhoz hasonlóan most már nekem is úgy tűnik, hogy létfontosságú helyreállítani közösségi termelésünket.
Now, like the rapporteur, it seems critical to me to restore our communal production.

Példamondatok a(z) "közösségi" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianKözösségi szintű válaszra van szükségünk, melyet a szolidaritás elve hangsúlyoz.
We need a Community response which is underlined by the principle of solidarity.
HungarianAz irányelv elsődleges célja a normák közösségi szinten való harmonizálása volt.
The main object of this directive was to harmonise standards at Community level.
HungarianAz lett volna a legjobb, ha ezt a mechanizmust beépítjük a közösségi rendszerbe.
Ideally this mechanism should have been incorporated into the Community system.
HungarianDe megpróbálni valakit bevonni... a közösségi munkába, olyan, mint a foghúzás.
But trying to get anyone involved... in community affairs is like pulling teeth.
HungarianA közösségi vívmányok az anyagi jogra vonatkoznak, és azt nem változtatjuk meg.
The acquis communautaire is about substantive law and we are not changing that.
HungarianA közösségi vasutak biztonságáról szóló 2004/49/EK irányelv módosítása (szavazás)
Amendment of Directive 2004/49/EC on safety on the Community's railways (vote)
HungarianAhogy én látom, nem hoz létre közösségi kompetenciát a védelmi kereskedelemben.
As far as I can see, it does not create Community competence in the defence trade.
HungarianA közösségi támogatás nem az adók, a vámok vagy más díjak megfizetésére szolgál.
Community aid is not going to be used to pay taxes, duties or other charges.
HungarianA tagállamok közösségi jognak való megfelelését ezért szigorúan figyelni kell.
Member States' compliance with Community law must therefore be strictly monitored.
HungarianHiszünk a közösségi helyreállítási eszközök lehető legszélesebb körű hozzáférésében?
Do we believe in the broadest possible access to Community recovery instruments?
HungarianEz azt jelenti, hogy a charta által tartalmazott jogok nem lesznek közösségi jogok.
This means that the rights set out in the Charter will not be Community rights.
HungarianElkezdtek egy közösségi kampányt, ami azt mondja, "Egy gyalogos sisak az jó sisak."
They started a public campaign that says, "A walking helmet is a good helmet."
Hungarian. - A közösségi dohányalapról szóló Berlato-jelentés ellen szavaztam.
in writing. - I voted against the Berlato report on the Community Tobacco Fund.
HungarianElőször is az alkalmazkodási politikát be kell emelni a közösségi politikák közé.
Firstly, the policy of adaptation should be added to all Community policies.
Hungarian(EL) Elnök úr, a kérdés közvetve új közösségi jogszabályok meghozatalára szólít fel.
(EL) Mr President, the question indirectly calls for new Community legislation.
HungarianRagaszkodunk ahhoz, hogy fenntartsuk a közösségi modellt az Unió külkapcsolataiban.
We insist that the Community model in the Union's external relations is preserved.
HungarianEzért a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatalról szóló jelentés mellett szavaztam.
That is why I voted for the report on the Community Fisheries Control Agency.
HungarianA közösségi módszer az, ami Európát előre viszi, nem a kormányzati berendezkedés!
It is the Community method that drives Europe forward, not governmentalism!
HungarianMás szóval, ezeket a közösségi iparból érkező panaszokon alapulva kezdeményezik.
In other words, they are initiated on the basis of complaints from Community industry.
HungarianEzért továbbra is az ezzel kapcsolatos közösségi jogszabályokhoz tartjuk magunkat.
We are therefore going to continue abiding by Community law on this subject.