HU

középkori {melléknév}

volume_up
középkori
Azon a nyáron országjárásra vitt, csak azért, hogy középkori kéziratokat lássunk.
That summer, he took me all over the country to look at medieval manuscripts!
Nem egy, de több középkori kódex volt Vervain bácsi hagyatékában.
Not one but several medieval codices made up the legacy of Oncle Vervain.
-...és az asztalon ott vannak azok a könyvek, középkori könyvek.
--and there are these books on the table, medieval books!
középkori
A középkori kivégzési módszerek a történelemkönyvekbe valók.
Mediaeval methods of execution should be consigned to history.
A nő intett Victoriának, mire ez magára öltötte a merev alsóneműt és a nagyméretű, középkori sötét ruhát.
The woman motioned to her, and Victoria undressed and put on the stiff wool undergarment and the voluminous mediaeval folds of dark stuff.
Ez a középkori elképzelés, hogy rám egy bizonyos jog vonatkozik, rád meg egy másik, ellentétes a jogrendünkkel és az európai intézményekkel.
This mediaeval concept of one law for me and another for you is contrary to our law and the European institutions.

Példamondatok a(z) "középkori" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianAzon a nyáron országjárásra vitt, csak azért, hogy középkori kéziratokat lássunk.
That summer, he took me all over the country to look at medieval manuscripts!
HungarianHiszen ez az eset egy középkori iszlám államról alkotott elképzeléseinkbe illik.
It provides an image of a country which is living in an Islamic Middle Ages.
HungarianA hegyekben voltunk, ők körülvettek, én pedig a középkori ócska csatacsillagot lengettem.
I was on the mountain and surrounded and I was swinging the old medieval flail.
HungarianGondolom, valamennyien ismerik középkori honfitársamnak, Pierre Abélard-nak a történetét.
I'm sure you recall the story of my countryman from the Dark Ages: Peter Abelard.
HungarianLe tudom hozni a napot az égről és elégetni vele ezt az egész középkori kóce...
I can make the sun fall from the sky and burn you medieval motherf...
HungarianMostanra bejárta a középkori városrészt, és ismét az új kerületek felé vette az irányt.
He had covered the medieval city, and he was moving back to the newer districts again.
HungarianA szerzetesek kapucnija nem olyan drámai, mint a középkori csuklya.
The hoods on the monks' tunics are not as dramatic as the hood on a medieval cowl.
HungarianKözépkori idill volt mind a három, körülbelül annyi politikai töltéssel, mint egy csokoládéfánk.
All three plays were medieval romances, about as political as chocolate éclairs.
HungarianA fiatal lány, a középkori lovag holografikus képe megremegett, az arcon félmosoly jelent meg.
Nearby, the holographic image of a young medieval knight shivered, then half smiled.
HungarianA falakon középkori festmények, az igazi tojástempera olthatatlan fényében.
Medieval paintings hung on the walls, many with the high imperishable gloss of true egg tempera.
HungarianMindennapos a nők - akár terhes nők - és gyermekek középkori megkínzása és kivégzése.
The medieval torture and execution of women - even pregnant women - and children is commonplace.
HungarianNem egy, de több középkori kódex volt Vervain bácsi hagyatékában.
Not one but several medieval codices made up the legacy of Oncle Vervain.
HungarianItt-ott tanyaházak voltak, és egy középkori őrtorony romjai, tőlünk nem messze.
There were farmhouses here and there, and the ruins of a medieval watchtower on the rim where we stood.
HungarianHallott valaha arról a pompás kis középkori találmányról, a vasketrecről?
Ever read about that nice medieval invention, the Little Ease?
HungarianA várható élettartam átlaga az egyes országokban gyakran a középkori Európáéhoz hasonló.
Often, the average life expectancy in individual countries is similar to that in medieval Europe.
HungarianAddig a pillanatig azt hittem, az a retesz is csak holmi halott középkori vasdarab a falon.
Until that moment, I had seen that bolt as just another dead piece of medieval iron on the wall.
HungarianA börtönökben kifejezetten középkori állapotok uralkodtak.
realized how much chance there was of a sick man getting proper attention.
HungarianAz információt középkori módszerek nélkül is ki tudjuk szedni bárkiből.
We know how to extract information without being medieval.
HungarianEz a középkori város két gyönyörű katedrálisáról nevezetes.
two magnificent cathedrals, rich in the paintings of Rublev, the fifteenth-century iconist.
HungarianA középkori iszlám viszont ugyanabban a térségben technológiailag fejlett volt, és nyitott az újításra.
But medieval Islam in the same region was technologically advanced and open to innovation.