HU

kötelezettség {főnév}

volume_up
- a járulékfizetési kötelezettség és a járulékok kiszámítása,
- the obligation to contribute and the calculation of contributions;
- kötelezettség a hízott sertések közvetlen vágóhídra szállítására,
- obligation to transport fattened pigs direct to the slaughterhouse,
Olyan szerződéses kötelezettség ez, amely alól nem lehet felmentést adni.
This is an obligation of these treaties from which it cannot be exempt.
- származási ország, vagy az ország ahonnan a feladás történt, amennyiben a kötelezettség ezeken a tényezőkön múlik.
- country of origin or country whence consigned, where liability depends upon these factors.
Szigorú engedélyezési szabályok kellenek a vállalatok számára, legyen kártérítési kötelezettség, és válasszuk külön a termékek áramlását!
We need strict authorisation rules for the companies and we need a liability obligation and the separation of the commodity flows.
Az AG76. bekezdés alkalmazása eredményezheti azt, hogy a pénzügyi eszköz vagy pénzügyi kötelezettség kezdeti megjelenítésekor nem kerül megjelenítésre nyereség vagy veszteség.
The application of paragraph AG76 may result in no gain or loss being recognised on the initial recognition of a financial asset or financial liability.
Ezek a fejlemények bizonyos mértékben követi az Európai Unió ezen országokhoz fűződő kötelezettség-vállalásait.
These developments, to some extent, follow the engagement of the European Union with those countries.
Az adófizetés olyan kötelezettség, amely alól egyetlen polgár sem bújhat ki.
Paying tax is a duty that no citizen should be able to shirk.

Példamondatok a(z) "kötelezettség" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA tartási kötelezettség személyes és folyamatos, nem beszélve arról, hogy egyoldalú.
Maintenance obligations are personal and continuous, not to mention unilateral.
Hungarian(2) A pályázat elnyeréséből fakadó jog és kötelezettség nem ruházható át.
2. The right and the obligation arising from awards shall not be transferable.
HungarianAz is igaz, hogy a nemzeti jogalkotó mentesítést adhat e kötelezettség alól.
It is true that the national legislature could create derogations from this obligation.
HungarianBiztos úr, ha lehetséges, egy kötelezettség nélküli ajánlatot szeretnék tenni.
If I may, Commissioner, I would like to make a non-committal proposal.
HungarianA kötelezettség bevezetésének köszönhetően az uniós jog sokkal átláthatóbbá válik.
Thanks to the introduction of this requirement, European law will become more transparent.
HungarianVita tárgyát képezte a több szabályozás és a több biztosítási kötelezettség.
More regulation and more insurance obligations were a matter of debate.
Hungarian(1) Egy kötelezettség tartalmazhat elsődleges, másodlagos vagy alárendelt követelményeket.
1. An obligation may include primary, secondary or subordinate requirements.
HungarianMivel az igazgatás akadályt gördített elé, július óta nem teljesül ez a kötelezettség.
Following the blocking by the administration, this obligation has not been met since July.
HungarianAz európai intézmények eleget kell, hogy tegyenek kötelezettség-vállalásuknak.
The European institutions will have to make good their commitment.
HungarianOlyan szerződéses kötelezettség ez, amely alól nem lehet felmentést adni.
This is an obligation of these treaties from which it cannot be exempt.
HungarianJó lenne több információt kapni e kötelezettség hatókörét illetően.
It would be good to obtain more information on the scope of this obligation.
HungarianGrimes, törvényeink értelmében önt nem terheli esküdtszéki kötelezettség.
Well, Mr. Grimes, under our law, you are excused from jury duty.
HungarianA társadalmi párbeszéd nem lesz többé átfogó kötelezettség az EU számára.
Social dialogue will no longer be a horizontal obligation for the EU.
HungarianA gyermekeket mentesíteni kell a biometrikus célú ujjnyomatvételi kötelezettség alól.
Children must be exempted from the requirements to provide biometric fingerprints for passports.
HungarianIlyen kötelezettség az Európai Adatvédelmi Biztos meghallgatása.
That is the commitment to consult the European Data Protection Supervisor.
Hungarian- kötelezettség a hízott sertések közvetlen vágóhídra szállítására,
- obligation to transport fattened pigs direct to the slaughterhouse,
HungarianPusztán csak példát mutat, amiből mások átvehetnek valamit, de minden kötelezettség nélkül.
It will just offer an example, from which others may take something without having to do so.
HungarianAz adófizetés olyan kötelezettség, amely alól egyetlen polgár sem bújhat ki.
Paying tax is a duty that no citizen should be able to shirk.
HungarianIlyen esetekben a szolgáltatókat kötelezettség terheli, hogy tájékoztassák a fogyasztót.
In such cases, operators have an obligation to inform consumers.
HungarianIlyen kötelezettség csak ügynökségekre róható, civil szervezetekre nem.
Such a duty can only be imposed upon an agency and should not be placed on a civil organisation.