HU

hozzájárul {ige}

volume_up
Talán a ma esti vita hozzájárul ehhez.
Perhaps this debate tonight will add to that.
Ehhez még hozzájárul az elmúlt idők háborúiból származó, lerakott lőszerek tömege.
Added to this there is the dumped ammunition from past wars.
Itt többet is lehetne tenni, de csak akkor, ha az valóban hozzájárul a közúti biztonsághoz.
More could be done here, but only if it adds value to road safety.
Ez is hozzájárul az átláthatóság és a jogbiztonság biztosításához.
This should further contribute to ensuring transparency and legal certainty.
A várakozások szerint a biogáz jelentősen hozzájárul majd e cél eléréséhez.
It is expected that biogas will contribute significantly to reaching those targets.
Az egyetlen logikus és védhető megközelítés, ha a hajózás is hozzájárul.
The only logical and defensible approach is for shipping to also contribute.
hozzájárul (és: beleegyezik)
hozzájárul (és: helyesel, jóváhagy)
. - (PT) Az Európai Parlament "hozzájárul a megállapodás megkötéséhez”...
. - (PT) The European Parliament 'gives its assent to the conclusion of the agreement' ...
Ennek az őszinte és közvetlen vitának köszönhetően a Parlament jelenleg abban a helyzetben van, hogy hozzájárul a Bizottság javaslatához.
Thanks to this frank and direct debate Parliament is now in a position to give its assent to the Commission proposal.
Az EU-nak kötelessége olyan, ambiciózus európai költségvetést elfogadni, amely hozzájárul a gazdaság fellendüléséhez.
The EU has a duty to present an ambitious European budget which can assist economic recovery.
Hozzájárul-e, hogy átkutassuk a szobáját?
Will you consent to a search of your room?
Hozzájárul a megállapodás megkötéséhez;
Consents to the conclusion of the agreement;
Hozzájárul a megállapodás megkötéséhez; 2.
Consents to the conclusion of the agreement; 2.
Az Alap hozzájárul a textilgyártás áthelyezéséhez.
It endorses the relocation of textile production.
Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy az EU továbbra is részt vesz az atomsorompó-szerződés felülvizsgálataiban, és tevékenyen hozzájárul az egész folyamat sikeréhez.
I would also like to emphasise that the EU will continue to participate in the NPT reviews and to make an active contribution to the success of the process as a whole.

Példamondatok a(z) "hozzájárul" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA több termény hozzájárul a bioüzemanyagok és az élelmiszerek előállításához is.
Having more cultivated products contributes towards biofuels as well as food.
HungarianEz hozzájárul majd ahhoz, hogy saját életünket és a menekültekét is megkönnyítsük.
That will help us make life easier both for ourselves and for the refugees.
HungarianA várakozások szerint a biogáz jelentősen hozzájárul majd e cél eléréséhez.
It is expected that biogas will contribute significantly to reaching those targets.
HungarianEz az utolsó észrevételem, amely - remélem - hozzájárul majd a vita tisztázásához.
That is my final point, which I hope will help to clarify this discussion.
HungarianEz a javaslat jelentős mértékben hozzájárul a higanyexpozíció csökkentésének céljához.
This proposal contributes significantly to the aim of reducing exposure to mercury.
HungarianA mai vita átfogóbb volt, és hozzájárul majd a módszertani javaslathoz.
Today's debate was on a broader scale and it will help to propose a methodology.
HungarianReméljük, hogy ez az állásfoglalás hozzájárul a csúcstalálkozó sikeréhez.
We hope that this resolution will aid in making this Summit a productive one.
HungarianA laboratóriumok szigorúbb akkreditációja hozzájárul majd a közbizalom növekedéséhez.
Stricter accreditation of these laboratories will lead to increased public confidence.
HungarianHozzájárul ahhoz, hogy szabadon hozzák meg döntéseiket, alakítsák életüket.
It helps enable them to take their decisions and shape their lives freely.
HungarianMladenov úr jelentése jelentősen hozzájárul a folyamatban lévő munkához.
Mr Mladenov's report makes a very important contribution to the ongoing work.
HungarianElnök úr, az étrend köztudottan nagymértékben hozzájárul a jó egészséghez.
Mr President, diet is known to be an important contributor to good health.
HungarianMinden befektetés az oktatás területén hozzájárul a fiatalok jövőjének szebbé tételéhez.
Every investment made in education helps to ensure a better future for young people.
HungarianAz egyetlen logikus és védhető megközelítés, ha a hajózás is hozzájárul.
The only logical and defensible approach is for shipping to also contribute.
HungarianÍgy a jelentés hozzájárul a polgárok unión belüli könnyebb, akadálytalanabb mozgásához.
It thus contributes to the easier and smoother movement of citizens within the Union.
HungarianAz atomenergia szerepe nagyon fontos, mivel hozzájárul az üvegházhatás leküzdéséhez.
Nuclear power has a major role to play because it will help combat the greenhouse effect.
HungarianA program kudarca hozzájárul a tágabb értelemben vett euróövezet pénzügyi labilitásához.
The failure of the programme contributes to the wider eurozone financial instability.
HungarianMegkérdem, hozzájárul-e az angol, a skót és a walesi püspök a felkenéshez?
And do you, the chosen bishops of England, Scotland and Wales, ascent to this anointing?
HungarianA többmárkás értékesítés a verseny része, amely hozzájárul a fogyasztók védelméhez.
Multi-branding is part of competition and helps to protect consumers.
HungarianEz is hozzájárul az egészségügyi ellátás költségeinek csökkentéséhez.
This is another contribution to reducing the costs of health care for us all.
Hungarian(A felszólaló hozzájárul a 149(8) cikk értelmében feltett kék kártyás kérdéshez)
(The speaker agreed to take a blue card question under Rule149(8))