magyar-angol fordítás erre a szóra: haszon

HU

"haszon" angol fordítás

HU haszon
volume_up
{főnév}

1. általános

haszon (és: előny, jótétemény)
A megfelelő költség-haszon egyensúly megteremtéséhez költségcsökkentésre van szükség.
Establishment of an appropriate cost-benefit balance requires a reduction in costs.
Ez a szabványok alkalmazása tekintetében a költség-haszon egyensúly hiányához vezet.
This leads to a cost-benefit imbalance with regard to application of the standards.
A megfelelő költség-haszon egyensúly eléréséhez pedig csökkenteni kell a költségeket.
In order to establish an appropriate cost-benefit balance, costs must be reduced.
haszon (és: nyereség, előny, profit)
Valójában a környezet csak újabb lehetőség a tőke és a haszon felhalmozására.
In fact, the environment provides a new opportunity to accumulate capital and profit.
Egy másik dimenzió: nyereség illetve gazdasági haszon vagy a környezet és annak megóvása.
One other dimension - profit, or economic benefits, or the environment and conservation.
Majd eltökélten hozzátette: Nagy haszon nincs kockázat nélkül.
And he added fiercely, No great profit is made without risk.
Még mindig érdemes megkötni a megállapodást, a gazdasági haszon és a WTO előmozdítása érdekében egyaránt.
It is still well worth clinching a deal, both for the economic gains and in the interests of furthering the WTO.
Van egy fontos határvonal, amely nem léphető át, és ez a vonal biztosítja, hogy az élődonoros szervadományozások önkéntesen és anyagi haszon nélkül történhetnek.
There is an important red line that cannot be crossed and this line ensures that living donations can be made freely and with no financial gain.
Welman, ön az imént felháborodva elutasította annak a lehetőségét, hogy Miss Carlisle megölte volna a nagynénjét az anyagi haszon reményében.
Welman, you scouted the possibility of Miss Carlisle having killed your aunt for monetary gain.
haszon (és: jóság, vkinek a java)
Azóta folyamatos jó szerencse és magas haszon kísérte a vállalkozást.
And nothing but good luck and high profits had followed down to the present time.
haszon (és: hasznosság)
haszon (és: előny)
volume_up
boot {fn} [elav.]
haszon (és: nyereség, profit)
volume_up
gains {csak tsz}
Még mindig érdemes megkötni a megállapodást, a gazdasági haszon és a WTO előmozdítása érdekében egyaránt.
It is still well worth clinching a deal, both for the economic gains and in the interests of furthering the WTO.
Erre egy példa a tőkekövetelményekről szóló új irányelvben az értékpapírosítási haszon javasolt 5%-os visszatartása.
An example in the new capital requirements directive is the proposed 5% retention of securitisation proceeds.
- Sok munka, kicsi haszon - felelte Ghosn.
'A lot of work for very little return,' Ghosn replied.
És ami szintén ugyanennyire fontos, megkérem a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogyan kerül elosztásra a haszon az élelmiszergyártó láncok között.
Also, and I think this is just as important, I would urge the Commission to look at how the returns are divided across the food production chain.
haszon (és: előny, hely)
A környezetet kiszipolyozzák, a nyersanyagokkal ellenőrizetlen rablógazdálkodást folytatnak a haszon érdekében.
They use the environment as a reservoir, which they plunder rashly for raw materials and exploit without control for the sake of profit.
Ezenkívül kiváló költség-haszon arányt lehet elérni a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésben szén felhasználásával.
Furthermore, an excellent costbenefit ratio has been achieved with combined heat and power using coal.
Az XBRL szabvány európai uniós alkalmazásának előírására irányuló lépéseket alapos hatásvizsgálatnak kell alávetni, beleértve a költség és a haszon gazdasági értékelését.
Any steps towards requiring the use of XBRL in the European Union should be subject to a thorough impact analysis, including the economic assessment of costs and benefits.

2. pénzügy

Is no immoral earnings here.

Példamondatok a(z) "haszon" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianAz első tisztje letartóztatta, mert haszon nélküli ügyletekbe ment bele.
His First Officer has confined him for engaging in this unprofitable venture.
HungarianHogy egy olyan fickót mint én talán más is motiválhat mint a haszon.
That a guy like me could be motivated by something other than grip.
HungarianA leghatározottabban elítéljük ezt a durva támadást, amelyet nem az anyagi haszon motivált.
This brutal assault, which was not motivated by robbery, deserves the most severe condemnation.
HungarianEz szórakoztató volt, de pillanatnyilag nem származott belőle semmiféle haszon.
Klayus had his own plans for Sinter, and would hate to lose him to this deplorable but not fatal faux pas.
HungarianAhogyan az sem, hogy "a haszon privát, a veszteség állami”.
Neither can it be the case that 'profits are private and losses national'.
HungarianA közegészség, a környezet és a biológiai sokféleség fontosabbak számunkra, mint a kereskedelmi haszon.
Public health, the environment and biodiversity are more important to us than commercial profits.
HungarianÉppen ezért feltétlenül szükség van egy költség-haszon elemzésre.
A cost-benefits analysis is, therefore, fundamental.
HungarianA befektetett haszon utáni osztrák adómentességet a hasonló olasz intézkedés alapján alakították ki.
The Austrian tax exemption for invested profits was developed on the basis of a similar measure in Italy.
HungarianA haszon a lakosságot illeti, nem csak a hatóságok vagy a nagy nemzetközi vállalatok képviselőit.
The benefits must go to the inhabitants, not just to representatives of the authorities or big international companies.
HungarianKicsi tymonom szólt idegesítően felsőbbrendű modorban , a haszon nem azon múlik, hogy mennyit számítok fel.
My dear tymon, he said, in one of his less acceptable flights into aristocracy, it's not a question of charging.
HungarianEzenkívül kiváló költség-haszon arányt lehet elérni a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésben szén felhasználásával.
Furthermore, an excellent costbenefit ratio has been achieved with combined heat and power using coal.
HungarianDe már tudom, hogy azon haszon nincsen.
I wanted so badly for the pain to be gone, Alan.
HungarianA fehérjenövény-termesztés esetében ugyanakkor van számos gazdasági, környezeti és mezőgazdasági haszon is.
In the case of protein crop production, there are, at the same time, a number of economic, environmental and agricultural benefits.
HungarianÍgy a bajból valami jó is származott -- haszon az elméleti és az alkalmazott tudomány számára egyaránt, és a gyógyítás számára is.
So there were benefits in calamities -- benefits to pure science, as well as to applied science and medicine.
HungarianSEHOL A VÁRT HASZON VAGY SZÓRAKOZÁS.
Nether the usefulness nor the entertainment.
HungarianTöbb velük a gond, mint a haszon.
They are more trouble than theyre worth.
HungarianAz így nyert haszon lehetővé teszi, hogy munkásokat fogadjanak, amivel csökkenthetjük a város utcáin folyó kéregetést.
And the profits the homesteaders make will enable them to employ laborers, which will cut down on the ranks of beggars in the city.
HungarianSzármazott-e anyagi haszon a gyilkosságból?
HungarianAzután, amikor a díjat megnyerik, és az egész mozgásba lendül, társadalmi haszon is keletkezik, új technológia, új lehetőségek.
Then, when the prize is actually won, after it's moving, you get societal benefits, you know, new technology, new capability.
HungarianFélelem és reményvesztettség a munkanélküliek, a nők és a fiatalok számára az egyik oldalon, és a tőkéből eredő haszon a másikon.
Fear and obstacles to hope for the unemployed, women and young people, on the one hand, and profits for capital on the other.