HU

gyorsan {határozószó}

volume_up
gyorsan (és: erősen, szilárdan)
gyorsan (és: fürgén)
Gyorsan megkerülte az asztalt, hogy kinyissa előttük a kétszárnyú ajtót.
Quickly Randolph went to open the double doors.
Amint a napok eltűntek a horizont mögött, meglepő gyorsan besötétedett, és a hőmérséklet is zuhanni kezdett.
Darkness fell quickly with the double sunset, and the temperature plummeted.
Kétszer olyan gyorsan pásztáztak, mint amit a parabolaantennájuk forgása alapján meg tudnék magyarázni.
They were sweeping you at double the rate that I can explain by the rotation of their dome.
"Gyorsan, Gretel gyere mögém és tolj jó erősen... "meglökte a gonosz boszorkát, egyenesen a tűzbe...
Quickly, Gretel came behind and pushed With all her might... plunging the Wicked old Woman headlong into the flames... banging the door shut and bolting it tight.
Szánalmukat bohóckodással leplezték, gyorsan de nem eléggé gyorsan.
They were quick to cover their pity with horseplay; but not quick enough.
Gyorsan-gyorsan; de csaknem három percébe telt, míg beszélni tudott Helmholtz Watsonnal.
Quick, quick; but it took him nearly three minutes to get on to Helmholtz Watson.
Kelsey felügyelő gyorsan előrelépett, és Adam is de nem elég gyorsan.
Inspector Kelsey was quick and so was Adam, but they were not quick enough.
Szóval nagyon gyorsan cselekednie kellett, olyan gyorsan, ahogy csak lehetett.
So you see he had to do something very quickly, as quickly as possible.
A maga helyében én nem rágódnék rajta mondta gyorsan, talán túl gyorsan a másik.
The other agreed quickly—perhaps a little too quickly.
Gyorsan ment, de nem eléggé gyorsan a két férfi számára.
It went quickly, but not quickly enough for the two SIS employees.
gyorsan (és: sebesen)
A múltat akarták megfejteni, méghozzá gyorsan, minden rendelkezésükre álló eszközzel.
They were for decoding the past, rapidly, with all the tools at their command.
A Vibrio gyorsan terjed, és a halottak száma exponenciálisan növekszik.
The vibrio is spreading rapidly, and the number of dead is rising exponentially.
A Tupoljev gyorsan ereszkedett a kommunista Kelet-Németország főő repülőőterére.
The Tupolev let down rapidly to the main airport of Communist East Germany.
gyorsan
Gyorsan, étvágytalanul megreggeliztek, azután folytatódott a keresés.
A short breakfast was consumed without interest, and the search began again.
Távolabb sétáltak a tűztől, és Sephrenia gyorsan beszámolt mindenkinek a fejleményekről.
They walked a short distance from the fire, and Sephrenia quietly explained.
Eddie gyorsan beszélt, rövid, elharapott szavakban és mondatokban.
He spoke quickly, with short, clipped words and sentences.
Ha lépni kell, akkor lépjünk gyorsan, határozottan és eréllyel.
If it is to be done, then it must be done properly, decisively, and speedily.
Ennek gyorsan kellett megtörténnie, hogy a kapszula mielőbb visszakerülhessen a helyére.
That would be done very speedily,, because the con­tainer would have to be returned.
- Gyorsan és visszaküldhetetlenül - mondta.
Speedily and with powerful acceptance, he said.
Mindegyiket elbocsátotta; már nem volt visszatérés; gyorsan szétszóródtak.
He dismissed them all as past the point of no return; they were swiftly dispatched.
A Tanácsnak most gyorsan kellene cselekednie, felvételük elfogadásával.
The Council should now move swiftly to approve their inclusion.
Egy pillantás, mely fürkészőnek indul, azután gyorsan átváltozik valami mássá.
A gaze that began searchingly, then swiftly and ineffably transformed into something else.

Példamondatok a(z) "gyorsan" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianMitch gyorsan leszámolt tíz darab százas bankjegyet, és a pultra hajította őket.
Mitch quickly peeled off ten hundred-dollar bills and threw them on the counter.
Hungarianzihálta, és hirtelen mozdulattal gyorsan verő szívéhez kapott.
0h, good Jesus! she gasped, turning quickly with her hand to a fluttering heart.
HungarianÚtközben megállt egy kis bárpultnál, és gyorsan legurított még egy utolsó sört.
He watched for a minute, then decided to resist the temptation and go see Angel.
HungarianElért a falhoz, megtorpant, körülnézett még utoljára, aztán gyorsan felmászott.
She reached the wall, paused to take a final look round, then quickly scaled it.
HungarianA Bizottság politikai oldalról gyorsan lépett a két felhívás követése érdekében.
The Commission has moved swiftly to follow up both calls from the political side.
HungarianNem démonok, mondta magának gyorsan, de a gyomrában nem akart felolvadni a jég.
Not Demons, he told himself quickly, but the chill within him would not subside.
HungarianForrón áradt el benne az oltalmazás vágya, de gyorsan kicsapódott szenvedéllyé.
The protective feeling aroused in him was hot, alchemizing quickly into passion.
HungarianA fővárosban senki se fog azzal törődni, hogy milyen gyorsan tudsz gyalogolni.
And in the capital, who's going to care if you take shorter steps when you walk?
HungarianGyorsan az egyszarvúra pillantott, tekintete sárgán villant a zsíros homályban.
She peered briefly at the unicorn, her eyes a stir of yellow in the greasy gloom.
HungarianGyorsan elvégezték a mérést és kiderült, a távolság több mint hatszáz mérföld.
But the measurement was quickly made and verified-it was over six hundred miles.
HungarianGyorsan visszahúzódott, és az alig résnyire nyitva maradt ajtó mögül leselkedett.
He pulled his head inside quickly and peered out through^his barely cracked door.
HungarianGyorsan csatlakoztak a többiekhez, miközben az egész erdőt elborították a lángok.
The three quickly joined the others as the entire forest was enveloped in flames.
HungarianMorgaine gyorsan követte, mezítláb, a szoknyáját meg a tunikáját a bokron hagyta.
. Morgaine followed quickly, barefoot, leaving her skirt and tunic on the bush.
HungarianPoirot felvonta a szemöldökét, és gyorsan eliszkolt egy alkalmas oldalajtón át.
Poirot raised his eyebrows, and slipped out of a conveniently adjacent side door.
HungarianFölállt, gyorsan odament Lizhez, fölültette egyenesen, és megpaskolta az arcát.
He got up and went to her quickly, straightened her, tapped her cheeks lightly.
HungarianA nővér megdöbbent, rémült tekintettel meredt rá, aztán gyorsan elkapta szemét.
The nurse glanced at him with startled, horrified eyes; then quickly looked away.
HungarianElfordultam tőle, még hallottam, hogy utánam kiált, de gyorsan kiléptem a házból.
I turned away from him, hearing him calling after me, and quietly left the house.
HungarianTudjuk, hogy ha gyorsan kiadják őket, akkor az ilyen riasztások nagyon hatékonyak.
We know that a 'kidnap alert' can be very effective if it is triggered quickly.
HungarianA visszapillantó tükörbe nézett, látta, hogy az út üres, így gyorsan visszafarolt.
He glanced in the rearview mirror, saw the road was empty, and backed up quickly.
HungarianAz SS-katonák gyorsan észbe kaptak, és hármat lelőttek a négy menekülő közül.
The SS soldiers recovered quickly and shot three of the four escaping prisoners.