HU

{melléknév}

volume_up
Ezt a javasolt cselekvési tervet Írország állami régésze is támogatta.
This proposed plan of action was supported by the Chief State Archaeologist in Ireland.
bohócuk vezetésével, zeneszóval, tűzijátékokkal, pálinkával és ajándékokkal felszerelkezve jauntoltak.
Led by their chief buffoon, they jaunted up with music, fireworks, firewater, and gifts.
A megállapodás pontjai többségükben megfelelnek a Parlament eredeti javaslatainak.
The chief points of the agreement that was reached are mainly compatible with Parliament's original proposals.
A célnak a jó minőségű élelmiszerek termelését kell tekinteni.
Our primary goal must be to ensure high-quality food production in Europe.
Az emberi egészség magas szintű védelme egyike az Európai Unió célkitűzéseinek.
A high level of protection of human health is one of the European Union's main objectives.
Imígyen szóla halála órájában a - Varázsló az ő elfjeihez, hogy a Tudás el ne vesszen.
Thus spake the High Wizard to his Elves, even as he did perish, that Knowledge be not lost unto his People.
Sparhawk óvatosan becsukta maguk mögött a ház részébe vezető ajtót.
Sparhawk carefully closed the door leading into the main part of the house.
6-8 , egy alfa páros vezeti az alárendelteket...
Six to eight members, an Alpha pair leading the subordinates...
(1) A történelem során a háború mindig a technológiai újítás ösztönzője volt.
(1) Throughout history, war has often been a leading stimulant of technological innovation.
- Kár, hogy a NASA nem közvetítette műsoridőben az előadásodat.
Too bad NASA isn't broadcasting Your Performance in Prime time.
Mindenki a műsoridőben leadott erőszak ellen papol.
Every lobbyist, mom, and politician... is screaming about violence in prime time.
Bárki, aki műsoridőben nézi a televíziót az Egyesült Államokban, láthatja, hogy ez milyen gondokat okozhat.
Anyone watching prime-time television in the United States can see what trouble this can cause.
Minden követ megmozgatott, hogy a esküdtszék ne fogadja el a vádat.
She left no stone unturned to prevent the grand jury finding the bill.

Példamondatok a(z) "fő" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianSőt, 28 ilyen program van, mert Belgiumban két közösség és támogatás működik.
In fact we have 28, because in Belgium there are two main communities and support.
HungarianMost szeretném a jelentés tartalmát három gondolatra felfűzve összefoglalni.
I would like to summarise the content of this report based on three main ideas.
HungarianMikor végre megérkeztek a utcára, mindketten felhevültek voltak és levertek.
When they finally arrived on Main Street, both of them were hot and out of sorts.
HungarianEgyik célunk a nők számának növelése a kulcsfontosságú kutatási pozíciókban.
One of our main targets is to increase the number of women in key research posts.
HungarianAz EU-nak egyre inkább a világbéke létrehozásának irányítójává kell válnia.
The EU must increasingly come to be the principal driver in building world peace.
HungarianHogy ez valósággá válhasson, képviselőcsoportom három célkitűzést támogat.
In order to make this a reality, my Group is in favour of three main objectives.
HungarianEzért a gazdaság és a munkahelyek lesznek a találkozó megbeszéléseinek pontjai.
Therefore, the economy and jobs will be at the heart of the summit's discussions.
HungarianSkóciát képviselem, Európa egyik tengermelléki nemzetét.
Madam President, I represent Scotland, one of Europe's primary maritime nations.
HungarianAz eutrofizáló tápanyagok - a nitrogén és a foszfor - forrása a mezőgazdaság.
The main source of eutrophying nutrients - nitrogen and phosphorus - is agriculture.
HungarianVéleményem szerint az egységes piac az európai növekedés egyik hajtóereje.
I believe that the Single Market is one of the key drivers for European growth.
HungarianSzámomra ez lesz az egyik iránymutatás az elkövetkező stockholmi programhoz.
For me this will be one of the guidelines for the coming Stockholm Programme.
HungarianÖn a német egység egyik támogatója volt, egy mindannyiunk számára fontos ügyé.
You were a great supporter of German unity and it was very important for all of us.
HungarianEz a következtetés és jelmondat, amely levonható ebből a kiváló jelentésből.
This is the main conclusion and motto that can be drawn from this excellent report.
HungarianÜdvözlöm az elhangzott javaslatokat, de ezek nem fogják megoldani a problémát.
I welcome your proposals, but with these you will not solve the main problem.
HungarianA rendszer egyik előnye a veszélyeket jelző piktogramok egységes alkalmazása.
One of the main advantages of this system is the use of universal hazard pictograms.
HungarianA ok a nemek közötti egyenlőség világos és egyértelmű perspektívájának hiánya.
The main reason is the lack of a clear and unambiguous gender equality perspective.
HungarianVégül is az volt a , hogy gyorsan csináljon valamit, a tabletták meg kéznél voltak.
After all, the main thing was to do something quickly, and he'd got the tablets.
Hungarian célkitűzésünk azonban, hogy kiálljunk a halálbüntetés általános eltörléséért.
Our main goal, however, is to advocate the abolition of the death penalty in general.
HungarianElőször is világossá kell tennünk, hogy az éghajlatváltozás továbbra is prioritás.
Firstly, we need to make it clear that climate change is still a major priority.
Hungarian. - (PL) Elnök asszony, a kohéziós politika az integrációs folyamat pillére.
(PL) Madam President, cohesion policy is the main pillar of the integration process.