magyar-angol fordítás erre a szóra: erő


Erre gondoltál: érő
HU

"erő" angol fordítás

HU erő
volume_up
{főnév}

Iszonyatos erő kellene hozzá, valami gépi... mindenesetre nem emberi erő.
It would take tremendous force, mechanical force ... inhuman force.
Az X-erő számomra még mindig X-erő volt, de azt már tudtam, hogy hogyan viselkedik.
The X-force was but an X-force to me, but now I knew how it behaved.
Depleachből erő sugárzott, mágneses erő, gőgös és kicsit erőszakos egyéniség volt.
Depleach had force, magnetism, an overbearing and slightly bullying personality.
Rengeteg erő nyolc tölténnyel, szemben a kisebb erejű tizenegy tölténnyel.
A lot of power with eight rounds, versus somewhat less power but eleven rounds.
...felmérhetetlen erő az átváltoztatásra... mondta Deborah.
Deborah said to him... incalculable power, power to transmute...
És ilyen Erő van benned és az öcsédben is, bár benne még az Erő szunnyad.
And such Power is in you and in your brother as well, though it still sleeps in him.
Iszonyatos erejű vörös erő vette körül, lehet, hogy nem más, mint az emlékezet.
He was surrounded by a red force of immense power that might have been memory.
Ez azt jelenti, hogy a xapp fegyveres erő harmada elpusztult!
That means almost a third of the Xappish armed might is gone!
A KGB milliókat érő információhoz juthatott volna.
Hell, the KGB might even pay a million bucks for such a source.
A gyomrát érő rúgások ellen a lába felhúzásával próbált védekezni, de érezte, hogy azok már használhatatlanná törtek.
As kicks hammered into his gut, he tried to draw his knees up, only to feel them stamped on and broken.
Joe Camberből egy szempillantás alatt kifutott minden erő.
All the nerves seemed to run out of Joe Camber's body.
Ó, pedig egyszerű erő, lenyűgöző logika volt ebben!
But, ah, it had a simple potency to it, a captivating logic.
Volt erő is az ütésben, látszott, hogy nagy gyakorlata van benne.
There was a lot of weight in that punch and the man who landed it had had plenty of practice.
A nő az öklével püfölte, de ütésében nem volt erő.
She pummeled him with her fists, but her punches were without force.
Jóváhagytam az elénk terjesztett kompromisszumot, noha nincs meg benne az az erő és elszántság, amit én látni szerettem volna.
I have approved the compromise that is before us, even though it lacks the punch and boldness that I would have liked to have seen.
erő (és: izomzat, izomerő)
Most csak az erő nyújthatott neki biztonságot; az erő és a rejtőzködés.
Strength was her only safety now; strength and concealment.
Milyen erő, micsoda elpusztíthatatlan derűlátás!
Such strength, always such strength and such irrepressible optimism.
Az Európai Uniónak nagyobb politikai erő kell, nem csak gazdasági erőre van szüksége.
The European Union must have greater political strength and not just economic strength.
(IT) Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim, a hangsúlyt nem csak a jelenlegi irányítási modell hiányosságait különböző oldalakról érő bírálatokra kellene helyezni.
(IT) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, the stress should not just be on the criticism, from various sides, of the inadequacies of the current model of governance.
Ó, a nyers, ifjonti erő, a nemtörődöm élet ellenállhatatlan fényűzése!
Ah, such coarse youthful vigor, the pure luxury of thoughtless
Lilyben volt erő, bár a teste mintha csupa drótból és kötélből állt volna a szigorú selyemkosztüm alatt.
Lily had vigor to her, though her body seemed all ropes and tendons beneath her severe silk suit.
Yurit most is meglepte az öregemberből sugárzó erő, amelyet mintha a gyanakvás és a harag fűtött volna.
Again, he was impressed with the vigor in Aaron and how it seemed mingled with his anger, and his suspicion.
Egy szerződés azonban csak a helyes feltételeket tudja megteremteni, nélkülözhetetlen hozzá a közös kül- és biztonságpolitika folytatásához szükséges erő és akarat is.
A treaty, however, can only create the right conditions, and the will and vigour to pursue a common foreign and security policy are essential too.

Példamondatok a(z) "erő" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianA soha véget nem érő mozgást figyelve Joe Carpenter fokozatosan lecsillapodott.
In the patient study of that endless breaking, Joe Carpenter gradually grew calm.
HungarianMost az Emberek Földjén jártam, és megpróbáltam megtudni, miféle Erő az, ami védi.
I have been in the Lands of Men seeking to learn the nature of that protection.
HungarianMikor végeztem velük, a földig érő tükörben ifjúkori önmagamat pillantottam meg.
When I finished applying them, there in the full-length mirror was my younger self.
HungarianAz információ a kezében volt, de az erő, hogy tegyen is vele valamit, még nem.
The information was in his hands, but the ability to do anything about it was not.
HungarianCsalódására az ösvény egy magasabban fekvő rét térdig érő füvébe torkollott.
Disappointingly, the lane disappeared in the knee-high grass of an upper meadow.
Hungarian- Nincs olyan erő - mondta Hari -, amely meg tudná akadályozni a Trantor bukását.
The fall of Trantor, Hari said, cannot be stopped by any conceivable effort.
HungarianNéha arra gondoltam, véget vetek az életemnek amiatt, amit ez az erő művel velem.
I have thought at times that I would end my life because of what it has done to me.
HungarianTérdig érő, bő fehér nadrágot viselt, és sárga köpenye csattogott a szélben.
She wore loose white breeches to the knee and a yellow cape flapping in the wind.
HungarianA földig érő ablak nesztelenül feltárult, a druida és a herceg belépett a szobába.
The window-doors swung silently open and the Druid and Elven Prince stepped inside.
HungarianElbújt egy aranyesőbokor földig érő lombsátrában, és készenlétbe helyezte a fegyvert.
He plunged under a heavy clump of forsythia and waited with the scrambler ready.
HungarianA donorok vizsgálata fontos a befogadót érő kockázatok minimálisra csökkentéséhez.
Donor testing is therefore important to minimise the risks to the recipient.
HungarianMeddig mehet tovább ebben az átkozott, csúszós, vakító, véget nem érő hóesésben?
How much farther through the cursed, stifling, blinding, neverending snow?
HungarianÉs ahhoz is erő kell, hogy elfogadjuk: senkit sem okolhatunk a történtek miatt.
And it takes guts to face the fact that theres no one to blame in the end.
HungarianTöbb erő működésbe lépett, némelyiket nem könnyű beleilleszteni a számításaimba.
Several forces are at work, some of which are not easily factored into my calculations.
HungarianBölcsesség, fizikai erő és még egy rakás képesség társul természetes bájamhoz!
Wit, physical prowess and a multitude of talents to match my natural grace.
HungarianEgyikük megfordult és rámosolygott a földlakók tábortüzének fénykörébe érő Harira.
One of them turned and smiled, as Hari approached the Earthlings' campfire.
HungarianFehér szakálla és vállig érő egyenes, fehér haja volt, nagyon tiszta és hullámos.
He had a white beard and shoulder-length white hair, very clean and curly.
HungarianMiért utasítják el egyes képviselők az afgán igazságügyi rendszert érő jogos kritikát?
Why do some Members reject legitimate criticisms of the Afghan judicial system?
HungarianAz értelem mintegy végső búcsút mond, siratóéneket, egy véget nem érő temetésen.
The mind bids an eternity of farewells; it mourns at an endless funeral.
HungarianKét erő egyesült és csapott le Mariusra, nagyon igénybe véve a bátorságát.
Two forces came together which bore down on Marius, straining all his courage.