HU

egészen {határozószó}

volume_up
Mindannyiszor másképp látta a helyzetet, hol rózsaszínnek, hol egészen sötétnek.
They were all different, they crossed the spectrum from rosy pink to dead black.
- Eltaláltak - jelentette Ormack, a jobb kormányt egészen a padlóig nyomta.
We're hit, Ormack reported, and pushed the right rudder hard all the way to the floor.
És gondolja, hogy egészen az állomásig hozták vissza, amikor elájult?
And you think that they brought you back all that way when you were unconscious?
egészen (és: éppen)
Anatolij nem volt ostoba, sőt néha egészen kreatív tudott lenni.
Anatoliy was no fool, and even showed the occasional spark of creativity.
Ezek nem a gyermekek kezébe valók, még egészen kis mennyiségben sem.
They do not belong in the hands of children, not even in the smallest amounts.
A tudomány egészen közel járhatott a megfejtéshez a vég bekövetkezte előtt.
Science might even have been on the verge of an answer before the Doomtime.
Halálra emészteném magam, ha valamire nem emlékezném egészen pontosan.
I'd just worry myself to death in case I wasn't remembering a thing just right.
Nekem egészen természetes, hogy embertársaim iránt érdeklődjem.
It seems to me just natural to take an interest in your fellow creatures.
Fürgén lépkedett, csak egy egészen kicsit túlzott könnyedséggel halandóhoz képest.
Agile, traveling just a little too lightly for a mortal.
Sheila Webbnek fölösleges volt félnie, néhány perc alatt túlesett az egészen.
Sheila Webb need not have dreaded her ordeal, it was over in a couple of minutes.
- Úgy gondolom, a nehézségeknek még nincs egészen vége - mondta Craig.
'The thing is, our problems aren't over,' Craig said.
Akkor kétrét görnyedt, és köhögve nevetett tovább, az arca egészen szilvakékre változott.
He doubled over, coughing and laughing, his face going a plum-purple color.
Hát ez egészen hihetőnek hangzik mondtam én , csak nem áll rendesen össze.
Fairly plausible, I conceded, but it doesn't hang together right.
Makova háza egészen véletlenül nem a keleti kapu mellett áll? kérdezte.
'isn't Makova's house fairly close to the east gate of the inner city?'
Részemről csak három egészen általános észrevételt szeretnék tenni.
For my part, I would just like to raise three fairly general points.
Ahogy a pénisz egészen az agykéregig fúródik, s azon a gyönyör krémjét bocsátja ki magából?
Did the intruding mind feel Marty too, she half-thought, its cortex plumbed by a cock-head that was swelling to cream even now?
A fettucine időben érkezett, és meglepő módon egészen jó volt.
The fettuccine arrived right on time, and surprisingly it was pretty good.
Donnelaith egészen addig a rohadt tűzvészig erős vára volt a katolikusoknak.
Donnelaith had remained, right up to the bloody fire, a powerful Catholic stronghold.
Igaz, most is fogorvoshoz jött de egészen más okból.
She had the dentist feeling all right - but from quite different causes.
Aillas egészen véletlenül hallotta említeni a férfi nevét.
By sheer chance, Aillas had heard the man's name mentioned.
A lábuknál alacsony épületek és falak girbegurba sora, három oldalról pedig a szakadékok meredeken zuhantak egészen a síkságig.
At their feet lay a straggle of low buildings, a criss-cross of walls; and on three sides the precipices fell sheer into the plain.
Némán, nagy erővel közeledtek, tömegük egészen a meredek lejtők lábáig megtöltötte a szorost, azzal a szándékkal, hogy puszta létszámukkal és túlerejükkel elsöprik a törpéket.
They came silently and in force, massing on the floor of the pass and along its higher slopes and ridges, intent on sweeping over the Dwarves through sheer strength of numbers.
egészen (és: teljesen)
Olyan szabályozást akarnak bevezetni, amely egészen, teljes mértékben szükségtelen.
You are bringing out legislation which is totally and utterly unnecessary.
Kapcsolatban volt vele, az igaz, de egészen más módon.
It was connected with her, yes - but in a totally different way.
De a főfelügyelő egészen más tárgyra tért át.
But the superintendent branched off on to a totally different subject.
egészen (és: teljesen)
Olyan szabályozást akarnak bevezetni, amely egészen, teljes mértékben szükségtelen.
You are bringing out legislation which is totally and utterly unnecessary.
Két pontot egészen elképesztőnek tartok.
I consider two points to be utterly bewildering.
Egészen szégyenletesnek tűnt számomra, hogy a jogot a jóváhagyás vagy az elutasítás jelzésének eszközéül használják.
It seemed to me utterly invidious to use the law as a mechanism to signal approval or disapproval.
egészen (és: teljesen)
Ez a megközelítés teljesen hibás és egészen félreérti, amit a jelképek jelentenek.
This approach is completely mistaken and wholly misunderstands what symbols are about.
Az egyik melle már egészen kilátszott; a bőrhuzatos bárpulton feküdt.
One breast was wholly exposed now, leaning on the bar's leather buffer.
Nem egészen értette, ám tudta, hogy a legnagyobb szentséget érintette.
She had not wholly understood, but she knew that she had touched the greatest holiness.

Példamondatok a(z) "egészen" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianMindannyiszor másképp látta a helyzetet, hol rózsaszínnek, hol egészen sötétnek.
They were all different, they crossed the spectrum from rosy pink to dead black.
HungarianEgészen eddig Közép-Ázsia nem fogadta el az Európai Uniót globális szereplőként.
Until now, Central Asia has not perceived the European Union as a global player.
HungarianThaisz ágyon feküdt a fügefa árnyékában, egészen fehéren, karját keresztbe fonva.
On a bed, in the shade of the fig tree, Thais lay quite white, her arms crossed.
HungarianSidewinder főutcája már egészen kifehéredett, eltűnt középről a szaggatott vonal.
Sidewinder's main street was already heavily powdered, the center line obscured.
HungarianNem kellene sajnálnunk őket, de a rendszer egészen egyszerűen fenntarthatatlan.
We should not feel sorry for them, but the system is quite simply unsustainable.
HungarianÉs egészen biztos vagy abban, hogy soha nem folyhat már a mágia az ujjaid között?
Are you really sure that you can never have the magic flow through your hands?''
HungarianOlyan 60 filmünk van, mind ezek a gyerekek készítették, és egészen hihetetlenek.
We've got about 60 movies that these kids have made, and they're quite incredible.
Hungarian- Csak most emlékszem - szólt a láma, mintha valami egészen új dologról volna szó.
'Now do I remember' - the lama spoke as though it were a wholly new proposition.
HungarianA tizenöt és tizenkilenc év közötti kankabono nők azonban egészen biztosan igen.
But the Kanka-bono women, who ranged in age from fifteen to nineteen, surely were.
HungarianAz anyja még félt egy kicsit, de hogy az apja mit érzett, azt nem egészen értette.
His mother was still a little bit afraid, but his father's attitude was strange.
HungarianSzófogadó fia volt az Atyának, kötelességtudó és hűséges - egészen a múlt évig.
He had been a good son to Father, dutiful and dedicated... until the past year.
HungarianTűnődött, mint aki nem egészen tudja, akar-e őszintén válaszolni erre a kérdésre.
He considered as if he weren't quite sure that he wanted to answer me with truth.
HungarianEgészen biztosra vehető, hogy a neve hamarosan ismét megjelenik az újságokban.
He was certain his name would appear in the paper again in the very near future.
HungarianEgészen eltorzultak már őfelsége arcvonásai, és csontvázzá soványodott a teste.
Her features then were changed; she was reduced to the condition of a skeleton.
HungarianA démon szablyája így lecsaphatott a jobb combjára, s egészen a csontjáig hatolt.
The demons tulwar chopped down into its right thigh, ringing as it bit into bone.
HungarianErrefelé a mai nap valószínűleg egészen nyugodtnak számít, de a tenger elég magas.
This is probably quite a calm day for these waters, but the seas are big enough.
HungarianEz a gonosz gyújtópontja beszéd nem egészen Abe Lincoln szellemiségében íródott.
This 'focus of evil in the world' crap wasn't exactly Abe Lincoln talking, was it?
HungarianEz egy jóval nagyobb sztori, és az igazságot csak egy egészen kis csoport ismeri.
This is a much bigger story, and the truth is known only by a very small group.
HungarianHa azonban nadrágba és zekébe öltözött volna, az már egészen más lapra tartozna.
If he were dressed in doublet and hose, though, that would be quite another thing.
HungarianEgészen idáig az intézményeknek jogában állt visszautasítani az információadást.
Up till now the institutions have had the right to refuse to disclose information.