HU

egész {melléknév}

volume_up
Az ezred valamennyi sahib tisztje, az egész Umballa ismeri Mahbub Alit.
All the officer-Sahibs in all the regiments, and all Umballa, know Mahbub Ali.
Úgy érted,egész idáig egész a mai napig, végig jó voltam és Isten észre se vette?"
You mean all that time, up till today, all that time I was so good, God didn't notice it?"
Egy pillanatra minden aggodalma, egész napi félelme tovatűnt.
For a split second all the worries and all the pressures of the day faded.
Ez egyértelmű jelzés: az egész Unióban ugyanazon jogokat kell gyakorolni.
This is a clear signal for the same rights to be exercised throughout the Union.
Egyszerű, könnyen érthető nyelvezetűvé formálta át az egész technológiai zagyvalékot.
He'd translated all of the engineering gobbledygook into plain, clear language.
Az egyértelmű ír "igen” jó hír Írország és jó hír egész Európa számára.
The clear Irish 'yes' is good news for Ireland and good news for the whole of Europe.
Minden megkezdett kilogrammot a következő egész kilogrammra kell felkerekíteni.
Fractions of a kilogram shall be rounded up to the next complete kilogram.
Egész készlete volt hamis papírokból, amelyiknek némelyikét nem is értettem.
Actually it was a complete set of false papers, some of which I didn't understand.
Az egész család orvosi, illetve fogorvosi költségeit is vállaljuk.
We provide complete medical and dental coverage for the entire family.
Kulturális szempontból az egész Xinjian régió hatalmas jelentőséggel bír az egész világ számára.
The entire Xinjiang Region has enormous cultural significance for the entire world.
Európa egész energiastratégiája a decentralizáción és diverzifikáción alapul.
Europe's entire energy strategy is based on decentralisation and diversification.
Módosító javaslatuknak köszönhetően az egész tervezet magasabb színvonalú lett.
Thanks to their amendment proposal the entire draft is of a higher quality.
- Ez az egész rendkívül zavaros és bonyolult - vágta rá Tatzel dühösen.
All this is confused and complex, said Tatzel crossly.
És most ez az egész miskulancia lefelé csúszott a lejtőn.
In the complex diagram, sparkling flickers came and went.
A híd mindkét lábánál állt egy őrbódé, és egy egész katonai barakk húzódott a híd közepén.
Guard sheds stood at each end of the bridge, and a larger barracks complex sat in the center.
A terroristák az EU-t is megfenyegették és megtámadták, és továbbra is fenyegetik az egész világot, melynek az EU szerves részét képezi.
Terrorists have also threatened and attacked the EU and continue to threaten the entire world, of which the EU is an integral part.
A szivattyúsok esküsznek, hogy errefelé még egész fényes a helyzet.
Though the Plumbs still swear were above the table here.

Példamondatok a(z) "egész" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianMindinkább rájövünk, hogy nincs is szükségünk az egész várost zsúfoltabbá tenni.
Increasingly, we're realizing that we don't even need to densify an entire city.
HungarianMinden jog fenntartva, beleértve az egész vagy részletek reprodukálásának jogát.
In each man's troubled heart, an incision would reveal a unique, shameful wrong.
HungarianÉs az a rengeteg férfi a sírban, az egész föld egy cinterem, egy halotti máglya.
And all those men in their graves, the whole earth a graveyard, a funeral pyre.
HungarianS ha egész Athalantar elbukik, akkor hosszú évek mágikus zsarnoksága következik.
And if all Athalantar fell, there would be years upon years of sorcerous tyranny.
HungarianAz euroövezet a stabilitás pillére Európa és az egész globális gazdaság számára.
The Euro Zone is a pillar of stability for Europe and the whole global economy.
HungarianPollard egész éjjel ott volt, körülbelül egy órája aludt el, most azonban eltűnt.
Pollard had been there all night, asleep for the last hour, but now he was gone.
HungarianHumán létére egész vonzó jegyezte meg Svindler, amikor észrevette, mit bámul Sam.
Quite attractive for a norm, Dodger commented when he noticed Sam's fixed stare.
HungarianMindössze a profilját láttam, de ne hidd, hogy nem ismertem föl egész biztosan.
All I saw was his profile going past, but don't think I'm not sure it was Wynant.
HungarianA memetika egész tudományát erősen elferdítik, erősen félreértik, félnek tőle.
The whole science of memetics is much maligned, much misunderstood, much feared.
HungarianAz elején egy kicsit erőlködnie kellett, de végül egész könnyen kijött a csavar.
The initial turns came hard, but soon the bolt allowed itself to be withdrawn.
HungarianTegnap este csak homályosan rémlett, ami történt, de ma egész nap gondolkoztam.
It was all a blur in my mind last night, but I've been thinking about it today.
HungarianVillamos áram van az egész padlósávban! üvöltötte az igazgató magyarázatképpen.
We can electrify that whole strip of floor, bawled the Director in explanation.
HungarianBékét és jólétet nyújt nekünk, hogy egész életünket a munkánknak szentelhessük.
She gives us peace and plenty so that we may spend our whole lives at our work.
Hungarian- Egy egész világ van odalenn, Mr. Grillo, amelyről mi szinte semmit sem tudunk.
There's a whole world down there, Mr. Grillo, about which we know next to nothing.
HungarianEz az egész nem volt létfontosságú az Alapítvány-tervezet sikere szempontjából.
In fact, this was not essential to the success or failure of the Foundation Plan.
HungarianAzután fel... egész a Kanadai hegyekbe, és innen csak néhány mérföld az Anchorage.
Up... the Canadian Rockies, and then it's only a few hundred miles to Anchorage.
HungarianEgy nap... egy hozzám hasonló... meg fog ölni az egész rohadt fajtáddal együtt.
One day... someone like me... is gonna kill you... and your whole fucking race.
HungarianMinden, ami azóta történt, majdnem egy egész évtized, azon a pár percen múlott.
Everything since then, almost a decade of his life, pivoted on those few minutes.
HungarianA probléma nem csak bizonyos csoportokat érint; az egész társadalomban jelen van.
There are no particular groups that are affected; it is found throughout society.
HungarianNem szabad az egész világnak írni, és nem szabad tíz embernek írni, vagy kettőnek.
You don't write for the whole world, and you don't write for ten people, or two.