HU dolgozik
volume_up
{ige}

1. általános

A humán- és társadalomtudományi kutatásokra támaszkodnak, ahol sok nő dolgozik.
They rely on the research in human and social sciences where many women work.
Egy ügyvéd ennyiért egy órát dolgozik ebben a pénznyomó gyárban.
That was an hour's work for an associate at this money-printing factory.
Ritkán dolgozik fával, de akkor remekművet alkot.
Rarely does he work in wood, but when he does the work is fine indeed.
Minden nyugdíjas korú személy, aki tovább dolgozik az üzemben beleszámít a mezőgazdasági munkaerőbe.
All persons of retiring age who continue to work on the holding are included in the farm labour force.
Tanúskodom, hogy sokat dolgozik értetek és azokért, akik Laodiceában és Hierápoliszban élnek.
For I bear him testimony that he hath much labour for you and for them that are at Laodicea and them at Hierapolis.
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) jelenleg a háztartási alkalmazottakról szóló egyezmény megszövegezésén dolgozik.
The International Labour Organisation (ILO) is currently working on drawing up a convention on domestic workers.
volume_up
to labor {i.} [Am.]
A televízióban az ügyvédek fele olyan ügyeken dolgozik, amelyekért nem kap pénzt.
Half the lawyers on television were laboring away on cases they wouldn't get paid for.
Olyan ember keze volt, aki dolgozik, olyan keményen, ahogyan én sose dolgoztam rövid földi látogatásom alatt.
His roughened hands against my face, hands of a man who had worked in this world, labored as I had never labored in my brief visit.
A hatalmas bernáthegyi többnyire a garázs elhúzható ajtaja melletti árnyékfoltban heverészett, lihegve, és Joe-t nézte, ahogy dolgozik.
Usually the big Saint Bernard would lie in the patch of shade by the big sliding garage door, panting, watching Joe as he worked.
dolgozik (és: használ, ellát, alkalmaz, elhalmoz)
dolgozik (és: működik, művel, hat, feldolgoz)
A humán- és társadalomtudományi kutatásokra támaszkodnak, ahol sok nő dolgozik.
They rely on the research in human and social sciences where many women work.
- Newportban dolgozik a Milestone Vállalatnál - folytatta a férfi.
You work for the Milestone Corporation in Newport, the doctor said.
Ritkán dolgozik fával, de akkor remekművet alkot.
Rarely does he work in wood, but when he does the work is fine indeed.

2. "prostituált"

volume_up
to be on the game {i.} [GB] [arch.] [idióma]
dolgozik (és: strihel)

Példamondatok a(z) "dolgozik" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianÉn ugyanis történetesen tudom, hogy min dolgozik, s hogy ez életbevágóan fontos.
You see, I happen to know what you are doing and that it's of vital importance.
HungarianEzenkívül egy hozzáértő, törvényes ENSZ-szerv már dolgozik ezeken a kérdéseken.
Moreover, a competent, legitimate UN body is already working on these issues now.
HungarianApánk vizsga tekintetén láttam, hogy roppant jegyzőtömbje számára dolgozik máris.
I could see my father balancing things up for future notation in the giant pad.
HungarianFogalmam sincs, mi ez az egész, de jelenleg is dolgozik lent egy csapat kutató.
I don't know what it is, but there's a team of scientists working on it right now.
HungarianSvindler először arra gondolt, hogy talán a Renraku is a Kör ellen dolgozik.
His first thought had been that Renraku might be moving against the Circle, too.
HungarianEgy nagyon nagy cégnek dolgozik, egy hyderabadi üzemnek, ahol bútorokat gyártanak.
She works for a very big company, a workshop in Hyderabad, making furnitures.
HungarianNem egy kommunista utópia, ahol mindenki dolgozik és mindenki megkapja, amit akar.
It is not a communist utopia where everyone works and everyone gets what they want.
HungarianMásodszor: Al a kormánynak dolgozik, tehát feltehetően nincs túl sok pénze.
Second, Al worked for the government, so he probably didn't have a lot of money.
HungarianRosita olasz, de férjével és 3 gyermekével együtt Franciaországban él és dolgozik.
Rosita is from Italy, but lives and works in France with her husband and 3 children.
HungarianRosita férjével és 3 gyermekével Olaszországban él, de Franciaországban dolgozik.
Rosita lives in Italy with her husband and 3 children, but works in France.
HungarianÉs most azon dolgozik, hogy lekapcsolja... a város legveszélyesebb bűnözőfőnökét.
Right now, he's about to take down... the city's most dangerous crime boss.
HungarianMindig derűs és vidám, komolyan dolgozik, és úgy látszik, élvezi a munkáját.
She's always good-humored and cheerful, works hard and seems to enjoy her job.
HungarianMi sem könnyebb ennél, mondta Fender, mivelhogy ugyanott lakik, ahol dolgozik.
He told her that would be easy, since he lived and worked at the same place.
HungarianHa hozzáértő szakács dolgozik benne, a legjobbak közé tartozik felelte Nomuri.
At its best, Italian cooking is among the very finest in the world, Nomuri answered.
HungarianAz idő telik, és kétségtelen, hogy az nem az EU-nak és a polgárainak dolgozik.
Time moves on, and it is decidedly not working in favour of the EU and its citizens.
HungarianA televízióban az ügyvédek fele olyan ügyeken dolgozik, amelyekért nem kap pénzt.
Half the lawyers on television were laboring away on cases they wouldn't get paid for.
HungarianValamikor Main Streetnek hívták, és még mindig rengeteg ügyvéd dolgozik itt.
Used to be called Main Street, and is still home to a huge number of lawyers.
HungarianÉletkora harminckét év, a Gazdasági Minisztériumnál dolgozik, amerikai állampolgár.
Age thirty-two, employed in the Economic Aid Mission,* nationality American.
HungarianA Tanács szociális kérdésekkel foglalkozó munkacsoportja még dolgozik a szövegen.
The Council's working group on social issues is still working on the text.
HungarianKét kéz, ami külön-külön jár, mégis együtt dolgozik a főritmusra a sziámi keverőpulton.
Two hands, separate, but in time with the big rhythm, working the Siamese decks.