HU bevezet
volume_up
{ige}

bevezet (és: bemutat, telepít)
Ez bevezet egy lényeges európaizálódást a mérések fontos területén.
This will introduce substantial Europeanisation into the important field of measurement.
A Tanács álláspontja szintén bevezet védőintézkedéseket, ahogy Lynne asszony is rámutatott.
The Council's position does introduce safeguards, as Mrs Lynne pointed out.
Más szóval, bevezet-e kötelező érvényű szociális és környezetvédelmi normákat a megállapodásainkba?
In other words, will you introduce binding social and environmental standards into our agreements?
bevezet (és: behoz, forgalmaz)
bevezet (és: beír, behatol, bejön, belép)
bevezet (és: elfogad, halad, megelőz, meghal)
bevezet (és: előszót ír)
bevezet (és: prolongál)
to put sb up to the ropes
to put sb up to the ropes
to put sb up to the ropes
bevezet (és: becsap, elfogad, befogad, felfog)
bevezet (és: bejelent)

Példamondatok a(z) "bevezet" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianNegyedrészt az irányelv az Egyesült Államok jogából átvett új elvet is bevezet.
Fourthly, the directive introduces a new principle, taken from the latest US legislation.
HungarianA 3. fejezet bevezet minket a különböző földrészek népeinek összecsapásaiba.
But our archaeologist might then reflect: what, really, does a head start mean for the purposes of this book?
HungarianEz a jelentés bevezet néhány nagyon pozitív elemet a fogyasztóügyi politika előrehaladása terén.
This report introduces some very positive elements in the area of consumer policy moving forward.
HungarianAz a szöveg, amelyről szavazni fogunk, azért is fontos, mert bevezet egy innovatív pénzügyi eszközt.
The text that we are going to vote on is also important because it introduces an innovative financial instrument.
HungarianEzért van nagyon nagy szükségünk azokra az új ellenőrzési intézkedésekre, amelyeket az elfogadott rendelet bevezet.
This is why we very much need the new control measures introduced by the regulation which has been adopted.
Hungarian3.4 Ezennel a bevezet megjegyzések végére értünk.
3.4 This concludes our introductory remarks.
HungarianEzenkívül bevezet néhány kisebb módosítást.
It also introduces some minor modifications.
HungarianEzeken túlmenően a szolgáltatások minőségi színvonalát illető konkrétabb rendelkezéseket is bevezet, illetve kijelöli a független felügyelő szerveket.
It also introduces more specific provisions on the quality standards of the services to be provided.
HungarianA kormány nyilvánosságra hozta a végrehajtási rendelkezést, mely nem csak felülír törvényeket, de újabb korlátozásokat is bevezet.
The government has published the implementing provision, which not only overrides laws, but also introduces further restrictions.
Hungarian. - (PT) Az Európai Parlament e jelentése bevezet bizonyos elemeket, amelyek lehetnek kedvezőek, de valamelyest ellentmondóak.
in writing. - (PT) This European Parliament report introduces certain elements which may be positive, although somewhat contradictory.
HungarianAz Európai Unió önmagát kompromittálja, ha bevezet egy szankciórendszert, majd az maga sérti meg, mint például Robert Mugabe esetében.
The European Union compromises itself if it introduces a sanctions regime and then breaches it itself, as is the case regarding Robert Mugabe.
HungarianMindazonáltal minden egyes tagállamnak szabadon kell döntenie arról, hogy bevezet-e minimálbért, ennek nem szabad uniós szintű döntésnek lennie.
Nonetheless, each Member State must be free to decide whether to adopt a minimum wage; it must not be a decision made at Union level.
HungarianMajdnem egy órán keresztül feszülten hallgatjuk, amint bevezet minket a polgárjogi pereskedések és a munkaerő-felvételnél alkalmazott diszkrimináció kérdéskörébe.
For almost an hour we listen intently as Shankle covers the basics of civil rights litigation and employment discrimination.
Hungarianhajlongva bevezet vkit
Hungarianbevezet vhova vkit
Hungarianbevezet vhova vkit
HungarianUgyanakkor az előadó nyitózáradékokat is bevezet a szövegbe, amelyek lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy magas szintű fogyasztóvédelmet valósítsanak meg.
At the same time, the rapporteur includes flexibility clauses that allow the Member States to maintain a high level of consumer protection.
HungarianAz ENSZ Biztonsági Tanácsában néhány tagállam, az Európai Tanácsban kialakult konszenzus alapján, úgy döntött, hogy bevezet egy repüléstilalmi övezetet.
Some Member States on the United Nations Security Council decided, based on a consensus reached in the European Council, to implement a no-fly zone.
HungarianAz út most meredeken lejteni kezdett, ez volt eddig a legmeredekebb szakasz, az a rész, amely előbb bevezet az erdőbe, aztán hirtelen visszakanyarodik önmagába.
The trail now bent upward into the steepest part they had yet come tothat part which led most deeply into the forest before turning abruptly back upon itself.
HungarianA következő néhány hétben elfogadandó közlemény szerint a Bizottság új intézkedéseket is bevezet a fogyatékkal élők aktív integrációjának segítésére.
In a further communication due to be adopted in the next few weeks the Commission will also present new measures to support the active inclusion of people with disabilities.