HU

betegség {főnév}

volume_up
A világ népességének öt százalékát fenyegeti ez a betegség, és a rák genetikus betegség.
That disease strikes five percent of the human population worldwide.
A kéknyelv-betegség a kérődzőket, például a szarvasmarhákat, juhokat és kecskéket érintő betegség.
Bluetongue is a disease affecting ruminants such as cattle, sheep and goats.
Egy alapvető stratégiai áttörésre van szükség a betegség megelőzés területén.
A key strategic breakthrough is needed in the area of disease prevention.
betegség
Valódi betegség keletkezik, amit a halált kívánó tudatalatti okoz.
A real illness will be induced, caused by that death-seeking self.
Jelenleg Európában a rák a második legjelentősebb halálozási ok és betegség.
At present cancer is the second biggest cause of death and illness in Europe.
Egy öreg hapsival végzett a mindenkori favorit, a Hosszú Betegség.
An old duffer who had died of that all-time favorite' Long Illness.
Bár a Harley Street-en mindenféle betegség sok száz divatos specialistája lakott, Luscombe tudta, kire gondol.
Although Harley Street contained several hundreds of fashionable practitioners for all and every ailment, Luscombe did know whom she meant.
It is his old complaint!
Lawson doktort makacs betegség kínozta, időnként aludni se hagyta, ám ha aludt, mindig nagyon mély álom szállt rá.
. - had a painful complaint, which, sometimes keeping him awake, made his sleep perhaps, when it did come, the deeper.
betegség (és: baj)
A családoknak és nőknek átfogó támogatást kell kapniuk, és nem szabad elszakítanunk a családi kötelékeket, mivel ez a gyógymód gyakran rosszabb, mint maga a betegség.
Families and women in families should be given comprehensive support, and we should avoid breaking family ties, because this is not infrequently a medicine worse than the malady.
betegség
Engem lelki, őt testi betegség űzött ki a hegyek közül.
A sickness of soul took me in the Hills, and him a sickness of the body.
Aztán szét is hullott a kép, s a betegség zúgó-dörömbölő folyamának részévé lett.
It broke up and rejoined the buzzing, clamorous river of his sickness.
Az eltávozás és a betegség napjai nem számítanak munkanapnak.
Days of leave and sickness do not count as working days.
Azt mondják, valami öröklött agybéli betegség fészkelt be ebbe a családba, tette még hozzá az asszony hamiskásan...
The family seemed to have had hereditary mental trouble, the woman had added in a convinced tone.

Példamondatok a(z) "betegség" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianAfrikát érinti a legsúlyosabban a betegség: már 33 millió a HIV-fertőzöttek száma.
Africa is the most severely affected, with 33 million already infected with HIV.
HungarianEzért a kéknyelv-betegség elleni vakcinálásról szóló jelentés mellett szavaztam.
For this reason, I voted in favour of the report on vaccination against bluetongue.
HungarianEzért ez a jelentés előrelépést jelent az e súlyos betegség elleni küzdelemben.
Therefore, this report is a step forward in the fight against this serious disease.
HungarianNincs levegő, nincs tér; fertőtlenítés nélküli börtön; sötétség, betegség és bűz.
No air, no space; an understerilized prison; darkness, disease, and smells.
HungarianAz állományt meg kell szabadítani a vírusos betegség tüneteit mutató növényektől.
5. The crop shall be kept free from plants showing symptoms of virus diseases.
Hungarian. - (FI) Az Amerikai Egyesült Államok kerge-pénz-betegség áldozata lett.
in writing. - (FI) The United States of America has gone down with mad money disease.
HungarianKésve vagy rossz helyre érkeztem, vagy a betegség évek óta elvitte a szépséget.
I had come too late, or to the wrong place, or plague took the beauty many years ago.
HungarianReméljük azonban, hogy a gyógymód nem bizonyul veszélyesebbnek, mint maga a betegség.
We hope, however, that the cure does not turn out to be worse than the disease.
HungarianA kutatás és a megelőzés jelenti az e betegség ellen indított támadás főáramát.
Research and prevention are the main lines of attack against this disease.
HungarianA betegség megállítása érdekében az Unión belül is rengeteg kutatást végeznek.
In order to stop the disease, much research is being carried out, also within the EU.
HungarianJelenleg Európában a rák a második legjelentősebb halálozási ok és betegség.
At present cancer is the second biggest cause of death and illness in Europe.
HungarianMásodszor, jelentősen növelni kell a betegség megelőzésre fordított beruházásokat.
Secondly, a substantial increase in investment aimed at disease prevention is needed.
HungarianEz a kegyetlen betegség ugyanis a második leggyakoribb halálok Európában.
In fact, this cruel disease is the second most common cause of death in Europe.
HungarianAz ország gazdagodásával a betegség eltűnt, és az oltás 36 évre megszűnt.
As the country grew affluent it died out, and vaccination stopped for 36 years.
HungarianVáratlanul öregnek érezte magát, mintha sorvasztó betegség lenne az évek száma.
He felt suddenly old, as if the number of his years was a sickness that had wasted him.
Hungarianhiányzás, ünnep, katonai szolgálat, betegség, baleset vagy halál miatt,
- absence by reason of holidays, military service, sickness, accident or death,
HungarianAz egyik legsürgősebb feladat az, hogy biztosítsuk a betegség pontos nyomon követését.
Ensuring accurate monitoring surveillance of the disease is of the highest urgency.
Hungarian- 6 hónapja a kéknyelv betegség és a fertőző hólyagos szájgyulladás vonatkozásában;
- for 6 months, in respect of blue tongue disease and contagious vesiculate stomatitis;
HungarianEz volt az a betegség, amelyet a Vének Testülete rá akart szabadítani a galaxisra.
That was what the Cult of the Ancients planned unleashing on the galaxy.
HungarianEz egy nagyon komoly betegség, ami ellen még ezen a nyáron védekeznünk kell.
This is a very serious disease that we need to get control of this summer.