magyar-angol fordítás erre a szóra: bejutás

HU

"bejutás" angol fordítás

HU

bejutás {főnév}

volume_up
Emellett a fiatalok egyre több nehézséget tapasztalnak a munkaerőpiacra való bejutás során.
In addition, young people are experiencing more and more difficulties in getting into the labour market.

Példamondatok a(z) "bejutás" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

Hungariank) a vágóhídra történő bejutás és az onnan való távozás ellenőrzésének eszközei;
(k) means of controlling access to and exit from the slaughter house;
HungarianA Közösségen belüli közúti nemzetközi árufuvarozási piacra való bejutás (átdolgozás) (
Common rules for access to the international road haulage market (recast) (
HungarianNyilvánvalóan nem emberi erőt meghaladó feladat a bejutás a Sasfészekbe.
Surely, the winning of access within those walls was not a task beyond human power.
HungarianA 27 munkaerőpiacra való bejutás tekintetében közös, egységes meghatározásokra van szükségünk.
We need common, uniform definitions for access to 27 labour markets.
HungarianSikeres bejutás értékelte a gyakorlatot az ezzel megbízott őrnagy.
Successful insertion, the major grading the exercise decided.
HungarianA Közösségen belüli közúti árufuvarozási piacra való bejutás (átdolgozott verzió) (
International carriage of goods by road (recast) (
HungarianEmellett a fiatalok egyre több nehézséget tapasztalnak a munkaerőpiacra való bejutás során.
In addition, young people are experiencing more and more difficulties in getting into the labour market.
HungarianAz EU sok országában akkor biztosított az óvodába való bejutás, ha már a gyermek születése előtt jelentkeznek a szülők.
In many countries of the EU, guaranteeing a place in a nursery means applying even before the child is born.
HungarianVégezetül, a közúti fuvarozási piacra való bejutás: a kabotázs elhíresült fogalma természetesen rendkívül fontos ezen a téren.
Finally, access to road haulage: the famous concept of cabotage is, of course, enormously important here.
HungarianAmennyiben a bejutás javul - amint nincs kétségem afelől, hogy erre sor kerül - pénzügyi előrejelzésünk felülvizsgálatára lehet szükség.
When access does improve - as I have no doubt it will - we may then have to review our financial forecast.
HungarianEzek a számok azt sugallják, hogy az egyetemi és tudományos körökben a nők problémákkal szembesülnek a magasabb pozíciókba való bejutás terén.
These figures lead one to believe that there are problems with women's access to the upper reaches of academia.
HungarianA bejutás még mindig aggaszt jelentette ki a légi navigációs térképekre és a műholdfelvételekre pillantva a légierő képviselője.
The insertion still worries me, the Air Force representative noted, looking by turns at the air-navigation charts and the satellite photos.
HungarianAz érvényes rendeleteknek a 2006/94/EK irányelvvel való összevonása egyszerűsíti és javítja a közúti árufuvarozási piacra való bejutás lehetőségét.
The merging of the existing Regulations and Directive 2006/94/EC will simplify and improve access to the road haulage market.
HungarianEnnek az az oka, hogy a piacokra való bejutás a promócióba és a logisztikai rendszer egészének megteremtésébe történő tetemes befektetést igényel.
This is because entering new markets requires substantial investment in promotion and in setting up the whole logistical system.
HungarianEz az átfogó belső biztonsági stratégia a rendőrségi és bűnügyi együttműködésen és az európai területre való bejutás igazgatásán alapul.
This comprehensive internal security strategy is based on police and criminal justice cooperation and on managing access to European territory.
HungarianVégezetül pedig meggyőződésem, hogy esélyegyenlőséget kell teremteni az egyetemre való bejutás terén, hogy az európai tehetség egyetlen része se menjen veszendőbe.
Lastly, I believe it is vital to promote equal opportunities in access to university so that no fraction of European talent is wasted.
HungarianA piacra való bejutás tekintetében vámmentes és kvótamentes piacra jutási lehetőségek biztosítását célozza, ami szintén beruházási és foglalkoztatási lehetőségeket teremt.
Regarding market access, duty-free and quota-free access to markets is to be granted, providing investment and employment opportunities.
HungarianA megállapodáson azonban még javítani kell, mivel a szereplők regisztrációja egyelőre önkéntes alapú, noha az intézményekbe való bejutás előfeltétele.
However, the agreement still needs to be improved as registration by actors is still on a voluntary basis, although a pre-requisite for obtaining access to the institutions.
HungarianAzonban nem keverhetjük össze ezeket az európai minőségjelzéssel kapcsolatos rendelkezéseket a protekcionizmussal, amelynek célja a közösségi piacra való bejutás megakadályozása.
However, we must not confuse these provisions relating to a European quality mark with protectionism aimed at blocking access to the Community market.
HungarianA megfelelő biztonságosság garantálása ugyanis nem alku tárgya valamely gazdasági térséggel épített kapcsolatokban, hanem a bármelyikre való bejutás elengedhetetlen feltétele.
Adequate safety guarantees will not work as a bargaining chip in relations with one or another economic block; they are a sine qua non for access to either.