HU

azonnali {melléknév}

volume_up
Igen, valóban azonnali intézkedésekre van szükség a sürgős problémák kezelésére.
Yes, we need immediate action to address immediate problems.
Az azonnali reformok nyilvánvalóan a politikai pártokról szóló jogszabályokra vonatkoznak.
Immediate reforms will obviously relate to legislation on political parties.
Ezért követeljük az atomenergia-termelés azonnali leállítását.
That is why we are calling for an immediate abandonment of nuclear energy.
Egy tökéletes világban rögtön azonnali hatállyal betiltanánk a halak visszadobását.
In an ideal world we would move straight to a complete and instant ban on discards.
Egyértelmű volt, hogy azonnali és teljes engedelmességet vártak Simontól.
It was clear they had expected only instant and complete obedience from Simon.
Egy azonnali találkozó kierőőszakolása végveszélybe sodorhatja az ügynököt.
To attempt an instant rendezvous might well blow that agent sky-high.
A hatás a külvilág mozgásának azonnali, fantasztikus lelassulása volt.
The effect was an instantaneous reduction of the external world to extreme slow action.
A harag is olyan volt nekem, mint minden indulatom: azonnali és feltétlen.
The anger was as everything else with me, instantaneous and complete.
A halál amely minden bizonnyal azonnali volt közvetlen oka szívbénulás.
Death was due to acute paralysis of the heart and must have been practically instantaneous.
Ilyen esetekben a hatóságoknak bizonyítaniuk kell, hogy az érintett személyek beutazása „tényleges, azonnali és számottevő veszélyt” hordoz magában.
This means the authorities must prove you or your family members pose a "genuine, present and sufficiently serious threat".
Ilyen esetekben a hatóságoknak bizonyítaniuk kell, hogy az érintett személyek beutazása „tényleges, azonnali és számottevő veszélyt” hordoz magában.
If this happens, the authorities must prove that you or your family members pose a "genuine, present and sufficiently serious threat".
Hatni szeretnék kollégáimra és mindazokra, akik jelen vannak a Tanácsban és ebben a Parlamentben, hogy fogadják el Libanon azonnali támogatását biztosító intézkedéseket.
I would like to appeal to my colleagues and to all those present, in both the Council and this Parliament, to adopt measures to provide immediate assistance to Lebanon.
Számítunk rá, hogy a Bizottság azonnali válasszal tud szolgálni, és azután megteszi a megfelelő lépéseket is.
We expect the Commission to give us a prompt answer and then to take the appropriate action.
Az EU-nak eltökélt szándéka, hogy azonnali lépéseket tesz az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében.
The EU is determined to take prompt action to cut greenhouse gas emissions.
Ugyanakkor a Bizottság még mindig figyelmen kívül hagy több problémát, amely azonnali választ kíván.
On the other hand, the Commission still overlooks several issues that require a prompt response.

Példamondatok a(z) "azonnali" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianGolyói a volán oszlopának csapódtak; azonnali, ólmos fájdalom lett az eredmény.
His balls thumped against the steering column, producing instant leaden pain.
HungarianElhangzott, hogy hiányoznak az azonnali válaszreakciók, de ez változóban van.
It has been said that there is no immediate response, but changes are being made.
HungarianNem ringathatjuk magunkat abba a hitbe, hogy azonnali sikert fogunk elérni.
We should not delude ourselves into thinking we shall achieve immediate success.
HungarianMindez jól mutatja, hogy a klímaváltozás azonnali hatást gyakorol egészségünkre.
All this demonstrates how climate change has an immediate effect on health.
HungarianEz nem azt jelenti, hogy amit javaslunk az drasztikus és azonnali intézkedés.
This does not mean that what we are proposing is drastic and immediate action.
HungarianA világközösség azonnali tűzszünetet követelő felhívásai süket fülekre találnak.
The calls by the world community for an immediate ceasefire are falling on deaf ears.
HungarianEgy tökéletes világban rögtön azonnali hatállyal betiltanánk a halak visszadobását.
In an ideal world we would move straight to a complete and instant ban on discards.
HungarianKöveteljék az USA Kuba elleni törvénytelen embargójának azonnali megszüntetését.
To demand that the criminal US embargo against Cuba be lifted immediately.
HungarianIlyen értesítés nyomán a Felek bármelyike kérheti a bizottság azonnali összehívását.
Any Party may upon such notification request an immediate meeting of the Committee.
HungarianAzonnali hatállyal, átadom az űrhajó írányítását Wesley Crusher kapitánynak.
Effective immediately, I have handed over control to Acting Captain Wesley Crusher.
HungarianKérem egy európai terv azonnali megalkotását az atomenergia teljes mellőzésére.
I call for the immediate implementation of a European plan to phase out nuclear power.
HungarianEzért is nagyon fontos, hogy követeljék a fogvatartottak azonnali szabadon bocsátását.
It is therefore vital that they call for the immediate release of those detained.
HungarianVilágos, hogy az országnak azonnali széles körű nemzetközi támogatásra van szüksége.
It is clear that the country needs massive international support immediately.
HungarianBulgária úgy határozott, hogy azonnali hatállyal bezárja a kozloduji atomerőművet.
Bulgaria has decided to close the Kozloduy nuclear power plant immediately.
HungarianKövetelnünk kell Dawit Isaak azonnali szabadon bocsátását a pénzügyi segélyért cserébe.
We have to demand Dawit Isaak's immediate release in exchange for financial aid.
HungarianAzonnali riadókészültséget, üzemanyag utánpótlást kérünk, és gépjavítást Shemyán.
Request emergency random refueling with strip alerter and emergency recovery at Shemya.
HungarianA Zsiványok közül senki sem halt meg, hála a gyerekek azonnali közbelépésének.
None of the Foragers had been killed, thanks to the instant responses of the children.
HungarianA biztonság kérdése olyan terület, amely azonnali figyelmet követel a részünkről.
The issue of security is a field which currently requires immediate action on our part.
HungarianA szükségállapot és a katonai beavatkozás azonnali leállítását követeljük.
We demand an immediate end to the state of emergency and to military intervention.
HungarianNincs szükségünk azonnali döntésre és egy talán sokkal jobban hangzik, mint egy nem.
We don't need an immediate decision, and a 'maybe' beats hell out of a 'no.'