HU

aljas {melléknév}

volume_up
Egyetlen kérdés maradt, az ősi fájdalomkiáltás: - Valaki, aki ennyire gyönyörű, hogyan lehet ennyire aljas?
A single question remained, the age-old cry of anguish: How could one so beautiful be so base?
Aljas szándékkal mentem el, azt meg kell vallanom, habár még sokkal rosszabb szándékkal vittek oda, mint majd a következményekből kitűnik.
It was a base design I went with, that I must confess, though I was invited thither with a design much worse than mine was, as the sequel will discover.
Ezt igen aljas viselkedésnek tartották Tiberius részéről, mert Heléna az unokája volt, és ezzel a házassággal az egész család nevén ejt csorbát.
This was considered very base behaviour on Tibenus's part, because Helen was his granddaughter and he was dishonouring his own chouse by this alliance.
De hát amit én tettem, apró vétségnek tűnik Drummond aljas disznóságához képest.
I'm guilty, but my little sin pales in comparison with Drummond's despicable act.
Később azonban rájöttem, milyen megvetendő, aljas.
But eventually I realized how despicable he was.
És mindennek a teteje, hogy vannak olyan aljas politikusok, akik tárgyalási alapnak használják az emberellenes Beneš-dekrétumokat.
To top it all, there are despicable politicians who are using the inhumane Beneš Decrees as a basis for negotiation.
Hermann, te aljas, jövök, hogy megvívjak veled.
Hermann, you foul thing, I'm coming to fight you!
Nem ismerek mást, aki olyan silány jellem és olyan aljas lett volna, mint ő.
He was a more miserable character than any that I know and as mean.
A vén Grouser változatlanul aljas velünk, lányokkal.
Old Grouser still as mean as ever with us girls.
Ott álldogált, az orrán át füstölt, s nézett összehúzott, aljas szemével.
He hung there, smoke trailing from his nose, his eyes tight and mean.
volume_up
abject {mn} (contemptible, pitiful)
Súlyosan elítélendő dolog az emberek félelmével, családtagjaik és szeretteik iránti felelősségérzetével aljas profitérdekekből visszaélni.
It is an utterly disgraceful act to prey on people's fears and their sense of responsibility towards their families and loved ones, solely on the basis of abject greed for profits.
Oh, you dirty filthy liar!
Micsoda aljas tréfa a sorstól, Miss Wednesbury viselni a telepátia minden hátrányát és nélkülözni az összes előnyét.
`What a dirty trick, Miss Wednesbury, to be saddled with all the disadvantages of telepathy, and be deprived of all the advantages.
Aljas, hazug, gyáva, elfajult, hiú és csúnya dolgokat fog veled művelni, mielőtt meghal, de egyre emlékezzél: sohasem fog megöletni.
He's treacherous, cowardly, lustful, vain, deceitful, and he'll play some very dirty tricks on you before he's done: but remember one thing, he'll never kill you.
aljas (és: kegyetlen, álnok)
volume_up
felon {mn} [arch.]
With what ignoble cunning he took his lewd revenge!”
A valóság eltorzításának újabb groteszk gyakorlata által az Európai Parlament újabb aljas kísérletével találkozunk arra vonatkozólag, hogy beleavatkozzon Venezuela ügyébe.
By means of yet another grotesque exercise in the distortion of reality, we are once again faced with an ignoble attempt by the European Parliament to interfere in Venezuela.
Gonoszul nevetve mutattak szét a rémálom aljas szennyében és undorító csúfságában.
Fiendishly laughing, they had insisted on the low squalor, the nauseous ugliness of the nightmare.
Nefarious purposes, you think?

Példamondatok a(z) "aljas" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianDe hát amit én tettem, apró vétségnek tűnik Drummond aljas disznóságához képest.
I'm guilty, but my little sin pales in comparison with Drummond's despicable act.
HungarianHa lenne valamije annak az aljas latornak ebben a házban, úgyis elpusztítanám!
If there is anything of that abominable man in this house, I'll destroy it.
HungarianSzerintem az afrikai embereknek tudniuk kell az EU aljas és tisztességtelen terveiről.
I think African people should know about the EU's shabby and dishonourable plans.
HungarianNem vetheted magad eléjük, kiszolgáltatva magad az aljas támadásaikkal szemben.
You can't throw yourself out there all exposed and vulnerable every time.
HungarianA ítélet úgy szólt,- mondta az emberke hogy én követtem el az aljas gyilkosságot.
It was a verdict, said the little man, of willful murder against me.
HungarianKijelentettem, miszerint ez a "köztudott tény" nem más, mint teljes egészében aljas hazugság.
I declared this 'well-known fact' to be a slanderous lie, untrue in every detail.
HungarianNem ismerek mást, aki olyan silány jellem és olyan aljas lett volna, mint ő.
He was a more miserable character than any that I know and as mean.
HungarianOtt álldogált, az orrán át füstölt, s nézett összehúzott, aljas szemével.
He hung there, smoke trailing from his nose, his eyes tight and mean.
HungarianTovábbá az aljas eretnek örök időkig a Pokol tüzében senyved!
Further, the debased heretic would languish forever in the deepest pits of Hell!
HungarianGonoszul nevetve mutattak szét a rémálom aljas szennyében és undorító csúfságában.
Fiendishly laughing, they had insisted on the low squalor, the nauseous ugliness of the nightmare.
Hungarian- Észak-Ulflandban rejtőzik, és néha átjön a határon aljas tetteket elkövetni.
He hides in North Ulfland and comes here to do dark deeds.
HungarianEbéd közben lerészegedett és csalással, aljas és etikátlan viselkedéssel vádolt.
He got drunk over lunch, and started accusing me of trickery and all sorts of sleazy, unethical behavior.
HungarianLányomat, Livillát aljas gonoszsága miatt nekem kellett megölnöm.
Well, I have been prettily punished by the Gods for my neglect of you.
HungarianNem csoda, hogy az aljas kurafit meglepte, amikor ő ezt mondta neki.
No wonder it had stopped the black-hearted son of a bitch for a moment when he had said that.
HungarianEgyszerűen aljas rágalom, és az ottani tudósok tisztában vannak ezzel.
It is pure scandal mongering and the scientists there know that.
HungarianA kihallgatás után úgy szólt az ítélet, hogy ismeretlen tettes vagy tettesek aljas indítékból megölték.
The verdict at the inquest was willful murder by a person or persons unknown.
Hungarian- Még azt hinnék, hogy valami szívességet akarok kérni, és tucatnyi aljas trükköt végeznének rajtam.
They would think I had come for favors and play me a dozen wicked tricks.
HungarianFelemelte dicső fejét, és isteni lépésekkel elhaladt aljas és gyáva merénylőinek elképedt sorfala előtt.
With divine stride through the ranks of his cowardly and baffled assassins.
HungarianDühítette, hogy ez a bosszantó, aljas tudós éppen úgy tekint rá, ahogy ő annak idején a parókásra.
To be seen similarly by this vexing, smug scientist was intolerable.
HungarianÚjra aljas és elviselhetetlen vágyat éreztem kalapáló szíved után, az arcocskád, a bőröd után.
I felt it for you again, vile unsupportable hunger for your hammering heart this cheek, this skin.