magyar-angol fordítás erre a szóra: alapvetően

HU

"alapvetően" angol fordítás

HU

alapvetően {határozószó}

volume_up
alapvetően
Sok dolgot jelenthet, alapvetően olyan gyilkosság, melyből hiányzik a szándék.
Means a lot of things, but basically it's murder without the element of intent.
Alapvetően nincs e kérdésekben semmilyen szupranacionális dimenzió.
Basically, there is nothing supranational about these issues.
Alapvetően a nukleáris lobbit támogatjuk, amely a helyreállításért küzdött.
We are basically subsidising the nuclear lobby which fought for reconditioning.
alapvetően
Az érintett társaságok pedig alapvetően a magánfogyasztók szerepét veszik fel.
And the companies affected are essentially taking on the role of private consumers.
Az ilyen termékek piaci hozzáférését alapvetően nem korlátozták hatékonyan.
Essentially, market access for these products is not restricted effectively.
Az állattenyésztésnek alapvetően mezőgazdasági, és nem ipari tevékenységnek kell lennie.
Breeding should essentially be an agricultural activity, not an industrial one.
A mezőgazdasági piacok pénzügyi dominanciáját nem kérdőjelezi meg alapvetően.
The financialisation of the agricultural markets is not fundamentally called into question.
Alapvetően megosztotta az európai kormányokat, bár a közvéleményt nem annyira.
He fundamentally divided European governments, although public opinion not so much.
Van azonban néhány bekezdés, amellyel alapvetően nem értünk egyet.
However, there are a number of paragraphs that we fundamentally disagree with.
alapvetően (és: életbevágóan)
Elnök asszony, a kommunikációs csatornák napjainkban az életünk alapvetően fontos részét képezik.
Madam President, channels of communications are vitally important to our lives today.
Ezzel a megközelítéssel Európa képes lesz alapvetően fontos szerepet betölteni, miközben mutatjuk az utat egy nagyra törő megállapodás megkötése felé Koppenhágában.
With this approach, Europe will be able to play a vitally important role as we lead the way towards an ambitious agreement in Copenhagen.
Továbbá az együttműködő importőr aktívan részt vesz egyéb termékek széles körének kereskedelmében, így nem függ alapvetően az érintett terméktől.
Furthermore, the cooperating importer is actively involved in trading a big variety of other products and is therefore not vitally depending on the product concerned.

Példamondatok a(z) "alapvetően" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA megújuló energiaforrások kapcsán alapvetően egyezik a Bizottság javaslatával.
Regarding renewable energy, it is generally in line with the Commission's text.
HungarianÉrthetetlen, hogy egy törvényszék miként hozhat ilyen alapvetően téves ítéletet.
It is utterly wrong and incomprehensible for a court to pronounce such a sentence.
HungarianSok dolgot jelenthet, alapvetően olyan gyilkosság, melyből hiányzik a szándék.
Means a lot of things, but basically it's murder without the element of intent.
HungarianAz EGT-megállapodás 61. cikkét alapvetően az EK-Szerződés 87. cikkéről mintázták.
Article 61 of the EEA Agreement is closely modelled on Article 87 of the EC Treaty.
HungarianE tekintetben alapvetően fontos, hogy a tagállamok valóban teljesítsék feladataikat.
It is essential in this context that Member States really do fulfil their tasks.
HungarianA Dán Liberális Párt alapvetően ellenzi a Globalizációs Alkalmazkodási Alapot.
The Danish Liberal Party is essentially against the Globalisation Adjustment Fund.
HungarianAlapvetően, senki nem fogadná el a családtervezést, amíg a gyerekek meghalnak.
So basically, no one would accept family planning if their children didn't survive.
HungarianDe ezek az istenek alapvetően Mithrasz, és az ő gonosz ellenlábasának változatai.
But essentially those gods are versions of Mithras and his evil counterpart.
HungarianEz egyértelműen jelzi azt, mi működik alapvetően rosszul az Európai Unióban.
This is symptomatic of what is going fundamentally wrong in the European Union.
HungarianAz érintett társaságok pedig alapvetően a magánfogyasztók szerepét veszik fel.
And the companies affected are essentially taking on the role of private consumers.
HungarianAlapvetően megosztotta az európai kormányokat, bár a közvéleményt nem annyira.
He fundamentally divided European governments, although public opinion not so much.
HungarianAlapvetően a nukleáris lobbit támogatjuk, amely a helyreállításért küzdött.
We are basically subsidising the nuclear lobby which fought for reconditioning.
HungarianA kérdés alapvetően négy részből áll, és én sorjában mindegyikre fogok válaszolni.
The question is essentially in four parts and I shall reply to each of them in turn.
HungarianSzeretném elmondani, hogy alapvetően megbízom az állami felügyelet rendszerében.
I would like to express my fundamental confidence in the system of public supervision.
HungarianAlapvetően át kell alakítanunk gazdaságunkat, hogy megfeleljen a jövő kihívásainak.
We need a fundamental reworking of our economy to meet the challenges of the future.
HungarianAzért szavaztam a jelentés mellett, mert alapvetően szembemegy ezzel a tendenciával.
I voted in favour of the report because it basically goes against this trend.
HungarianA reformok lassan véget értek, és amelyeket bevezettek, alapvetően nem érvényesülnek.
Reforms have ground to a halt and those implemented are basically dead letter.
HungarianHa az ember alapvetően nem kiszámítható, akkor persze ennél nem is lehet több.
If one is not ultimately predictable, then of course that's all it can be.
HungarianAz első ok alapvetően az, hogy fokozódik a népesség növekedése a fejlődő országokban.
The first reason is, primarily, the increased population growth in third countries.
HungarianA felvétel kissé manipulált, hogy jobban lehessen látni, de alapvetően igaz.
The footage has been slightly doctored to improve visibility, but is basically true.'