HU

alapul {ige}

volume_up
Olyan küldetésre indultunk, amely csak egy gyerekes feltételezésen alapul.
We are embarked upon a quest founded in childish superstition.
Az Európai Unió a szólás szabadságán és a demokrácián alapul.
The European Union is founded on freedom of expression and democracy.
(PL) Elnök úr, az Európai Unió az emberi jogok tiszteletben tartásán alapul.
(PL) Mr President, the European Union is founded upon respect for human rights.
Ez a jelentés egy fogalmi félreértésen alapul.
Mr President, this report rests on a conceptual misunderstanding.
My authority rests on my past triumphs.
(2) A fasiszta összeesküvés vádja puszta állításokon alapul, és a bizonyítékok egészen másra vallanak.
( ii) The alleged Fascist plot rests on bare assertion and all the evidence points in the other direction.

Példamondatok a(z) "alapul" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianEz egy ésszerű módszer, hiszen jó, sokszorosan kipróbált hagyományokon alapul.
This approach is sensible, as it is based on good, tried and tested traditions.
HungarianAz így kapott szövegtervezet a szociális partnerekkel való konszenzuson alapul.
The text we have arrived at is based on a consensus with the social partners.
HungarianÉs ha esetleg azt is meg tudnák mondani, hogy melyik cikken alapul ez a garancia?
Could you perhaps also give me the article number on which you base that guarantee?
HungarianDöntésünk azon az őszinte félelmen alapul, hogy a tonhalakat túl fogják halászni.
Our decision is based on a genuine fear that tuna will be exploited and overfished.
HungarianÚgy gondolom, ez fontos alapul szolgálhat a rendszer további fejlesztéséhez.
I think this could be an important basis for further improvement of that system.
HungarianEurópa egész energiastratégiája a decentralizáción és diverzifikáción alapul.
Europe's entire energy strategy is based on decentralisation and diversification.
HungarianA vitarendezési mechanizmushoz szabályos nemzetközi eljárásokat vettek alapul.
The dispute settlement mechanism is modelled on standard international procedures.
Hungarian(PL) Elnök úr, az Európai Unió az emberi jogok tiszteletben tartásán alapul.
(PL) Mr President, the European Union is founded upon respect for human rights.
HungarianEz a növényvédőszerek fenntartható alkalmazásáról szóló jelentés eredményein alapul.
This is based on the result of the report on the sustainable use of pesticides.
HungarianEzt a piacot olyan platformnak kell tekinteni, amelyen az európai gazdaság alapul.
This market needs to be seen as the platform on which the European economy is built.
HungarianE munka során sosem felejthetjük el, hogy az Európai Unió értékeken alapul.
In this work, we must never forget that the European Union is based on values.
HungarianA nyugdíjrendszer olyan rendszer, amely a nemzedékek közötti szolidaritáson alapul.
The pension system is a system based on solidarity between the generations.
HungarianTörténelmi szempontból elmondható, hogy Európa az egységes európai piacra alapul.
Historically, Europe bases its foundation on the single European market.
HungarianA gyilkosság vádja olyan bírósági dokumentumokon alapul, amelyek nem állnak össze.
This murder allegation is based on court documents which do not stand up.
HungarianEzek az információk szolgáltak alapul, hogy szóba hozza a szökés lehetőségét.
It was on the basis of this information that she began to discuss escape.
HungarianHa például többlet személyzeti erőforrásokat kapunk, ez milyen bizonyítékokon alapul?
For example, if we are to have extra staff resources, on what evidence is this based?
HungarianEz szektorok közötti megközelítésen, és a fiatalok erőteljesebb szerepvállalásán alapul.
It is based on an intersectoral approach and a strengthened role for young people.
HungarianAz igénylők szerint a folyamat gyakran nem átlátható kritériumokon alapul.
According to the applicants, the process is often based on non-transparent criteria.
HungarianEzt Nimue nem tudta, és gondosan elraktározta tudatában hivatkozási alapul.
Nimue had not known that and she thrust it away in her mind for reference.
HungarianA versenyképesség szempontjából Európa gazdasága a szolgáltatási szektoron alapul.
From the point of view of competitiveness, Europe is a service economy.