magyar-angol fordítás erre a szóra: alakít

HU

"alakít" angol fordítás

volume_up
alakít {tárgyatl. i}
EN

HU alakít
volume_up
{ige}

alakít (és: kialakít, formál)
Goto megbukik, Koga alakít új kormányt volt a főcím.
Goto Falls was the headline: Koga to Form New Government.
Ahogy ez a két állat köteléket alakít ki, jellegzetes füttyeik idővel megváltoznak, és nagyon hasonlóak lesznek.
As these two animals form a social bond, their distinctive whistles actually converge and become very similar.
Ez egy olyan felületet alakít ki, ami vegyileg aktív.
It forms a surface that is, say, chemically active.
Amennyiben az EU valami hasonlót alakít ki - egy uniós TFTP-t - az amerikaiaknak ebben is támogatniuk kell bennünket.
Should the EU develop something similar - an EU TFTP - the Americans should help us in this as well.
Hiszen egészséges étkezési szokásokat alakít ki, ez pedig javítja a társadalom általános egészségi állapotát.
This is because it develops healthy eating habits and thus improves the general health of society.
A szerelmes férfit nem a becsület hajtja, bátor tette nem egyéb szerepnél, amelyet kétszemélyes közönség előtt alakít.
In love we are incapable of honour-the courageous act is no more than playing a part to an audience of two.
Szöveges formában megadott értéket számmá alakít.
Converts text string that represents a value to the real value.
A bor olyan termék, amely régiókat, kultúrákat és életmódokat alakít.
It is a product that shapes regions, cultures and ways of life.
Még egy hipotézis, ami irányt ad és alakít, de tulajdonképpen nem egyéb, mint egy újabb illúzió az emberek és a robotok illúziói között.
The Plan would serve its purpose and be swept away, merely one more hypothesis, guiding and shaping, but ultimately no more than another illusion among all the illusions of men—and robots.
Azt is tudom, hogy a másokkal való foglalkozás, a mások javára végzett munka további hatással is jár, nevezetesen: pozitív hozzáállást alakít ki az élethez.
I am also aware of how involvement and working for the benefit of others have a further effect in shaping positive attitudes to life.
Szöveges üzeneteket alakít át halandzsává.
It turns plain-text messages into gobbledygook.
A tőke nyereségessége védelmében mindent árucikké alakít, a víztől kezdve a művészeten keresztül a kultúráig és az emberi alkotásig.
In order to safeguard the profitability of capital, it is turning everything into a commodity, from water through to art, culture and the creations of man.

Példamondatok a(z) "alakít" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianLényegében úgy, hogy fokozatos módosulásokból egyenletes emelkedőt alakít ki.
Essentially, it does it by providing a smooth ramp of gradual step-by-step increment.
HungarianEgy görbét egyenes vonallá vagy egy egyenes vonalat görbévé alakít.
Converts a curve into a straight line or converts a straight line into a curve.
HungarianSzöveget táblázattá alakít, pontosvesszőt használva oszlopelválasztóként.
Converts the text to a table using semi-colons (;) as column markers.
HungarianEgy megadott számrendszerbeli pozitív egész számot szöveggé alakít.
Converts a positive integer to a specified base into a text from the numbering system.
HungarianSzöveget táblázattá alakít, a mezőben megadott karaktert használva oszlopelválasztóként.
Converts the text to a table using the character that you type in the box as a column marker.
HungarianA Szerződés ily módon megerősíti a közösségi módszert, amelyet uniós módszerré alakít át.
The Treaty thereby strengthens the Community method and transforms it into the Union method.
HungarianSzöveget táblázattá alakít, bekezdésjelet használva oszlopelválasztóként.
Converts the text to a table using paragraphs as column markers.
HungarianEgy számot karakterré alakít át, az aktuális kódtábla szerint.
Converts a number into a character according to the current code table.
HungarianVeszélyezteti továbbá a mérsékelt iszlámot nyugaton és negatív sztereotípiákat alakít ki róla.
He is also threatening moderate Islam in the West and spreading negative stereotypes about it.
HungarianA bor olyan termék, amely régiókat, kultúrákat és életmódokat alakít.
It is a product that shapes regions, cultures and ways of life.
HungarianSzöveget táblázattá alakít, tabulátort használva oszlopelválasztóként.
Converts the text to a table using tabs as column markers.
HungarianAz elért kompromisszum megfelelő egyensúlyt alakít ki a Parlament és a Tanács álláspontja között.
The compromise reached also strikes a good balance between the positions of Parliament and the Council.
HungarianEgy sarok- vagy szimmetriapontot sima ponttá alakít.
Converts a corner point or symmetrical point into a smooth point.
HungarianEgy számot szöveggé alakít át, a megadott formátum szerint.
Converts a number into text according to a given format.
HungarianHiszen egészséges étkezési szokásokat alakít ki, ez pedig javítja a társadalom általános egészségi állapotát.
This is because it develops healthy eating habits and thus improves the general health of society.
HungarianSzöveges formában megadott értéket számmá alakít.
Converts text string that represents a value to the real value.
HungarianAz Európai Unió (EU) többoldalú együttműködési keretet alakít ki a földközi-tengeri medence országaival.
The European Union (EU) establishes a multilateral cooperation with the countries of the Mediterranean basin.
HungarianBináris %PRODUCTNAME-dokumentumokat (StarOffice 5.2 és korábbi) %PRODUCTNAME XML formátumúra alakít át.
Converts binary %PRODUCTNAME documents (StarOffice 5.2 and before) into the XML document format of %PRODUCTNAME.
HungarianEz egy olyan felületet alakít ki, ami vegyileg aktív.
It forms a surface that is, say, chemically active.
HungarianEgy adott számrendszer számjegyeit tartalmazó szöveget alakít át pozitív egésszé, a számrendszer alapszámának megfelelően.
Converts text with characters from a number system to a positive integer in the base radix given.