HU

akar {ige}

volume_up
Akár tetszik, akár nem, tőlük származik a felkínált anyag.
Whether we like it or not, they are the source of the material on offer.
Akár tetszik, akár nem, a párbeszédet mindenképpen folytatnunk kell a medvével.
But whether we like it or not, we still have to engage with the bear.
(DE) Elnök asszony, akár tetszik, akár nem, Írország szavazott.
(DE) Madam President, whether you like it or not, Ireland has voted.
Többet akar majd tudni, és cselekvési lehetőségeket akar majd látni.
He's going to want to know more, and he's going to want options.
Ennek ellenére - akár akarjuk, akár nem - partnerként kell bánnunk Oroszországgal.
In spite of this, whether or not we want to, we must deal with Russia as a partner.
A gazdaság globalizálódik akár akarják a kormányok, akár nem.
The economy is becoming globalised, whether governments want this or not.
Dohányozni fognak, akár termelünk dohányt Európában, akár nem.
They will smoke whether we in Europe produce tobacco or not.
Egy király akarata tulajdon csarnokában parancs, akár oktalan az, akár bölcs.
A king will have his way in his own hall, be it folly or wisdom.'
Akármi jöjjön, együtt nézünk szembe vele, legyen akár halandó, akár szellem.
Whatever happens, we'll face it together, be it mortal or spirit.
Beteg akar lenni, meg akar halni, és ezért beteg lesz, és meg is hal...
You wish to be ill, you wish to die - and so - you do get ill, and die.
Az Általános Művek nem akar túl sokat költeni valamire, ami kudarcot vallhat.
General Products does not wish to spend so much on something that may fail.
Ha nem akar idejönni, esetleg találkozhatnánk másutt.
Perhaps she would not wish to come and see me, but a meeting could be brought about.

Példamondatok a(z) "akar" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianSzeretném tudni, ő mit akar, mi után szaglászik, és minek játssza itt a mucsait?
I'd like to know what he's doing here, nosing about and playing the genial hick.
HungarianHangsúlyozni kell, hogy senki nem akar ezzel a problémával érdemben foglalkozni.
It should be highlighted that nobody wants to deal with this problem seriously.
HungarianA ház kitárja magát a tavaszi esőnek, és a tavaszi eső itt olyan, akár egy álom.
The house is open to the spring rain, and the spring rain here is like a dream.
HungarianFinom virágai fürtökben borzongtak, vastag csápjai fehérek voltak, akár a csont.
Its delicate blossoms shivered in clusters, its great twining arms white as bone.
HungarianHa már visszatért a régi kín, és úgy csavargatja bensejét, akár a fölmosórongyot?
The old pain was back, twisting itself around his aching heart like a dirty rag.
HungarianA részvételnél is többet akar elérni: rá akar venni bennünket az együttdöntésre.
He is going to get more than the engagement: he is going to get us in codecision.
HungarianReszketni kezdett, és olyan erősen érezte magában a félelmet, akár egy élőlényt.
He began to shake, the fear within him so strong that it was like a living thing.
HungarianHideg Sandra azt mondta, hogy látni akarja az anyját, de nem akar beszélni vele.
Cold Sandra wanted to set eyes on her mother, she said, but not to talk to her.
HungarianMa kell tennünk a jobb jövőért, akár a sportról, akár más területről legyen szó.
We should act today for a better future, whether in football or in other areas.
HungarianPapi akár fél óráig is képes volt hallgatni, de apám se volt sokkal beszédesebb.
Pappy was capable of long stretches of silence, and my father wasn't much better.
HungarianHárom nap múlva megérkeztek az újságírók, akár a hullára gyülekező hollókeselyűk.
Three days later, like turkey buzzards settling on a corpse, the reporters came.
HungarianAkár az illat a virágból, úgy áradt a gondolataiból az ének, az angyalok hangja.
It came from his thinking as scent rises from flowers; song, the sound of angels.
HungarianAkár azt hihettem volna, hogy ő is meghalt a görög kereskedő családjával együtt.
For all I knew they were all dead, your brother, and the Greek merchant family.
HungarianAzért szerintem Marcus nemigen akar tőle többet, mint egy fiat Cornwall számára.
Still, I do not suppose Marcus wants much more of her than a son for Cornwall.
HungarianTűnődött, mint aki nem egészen tudja, akar-e őszintén válaszolni erre a kérdésre.
He considered as if he weren't quite sure that he wanted to answer me with truth.
HungarianTom Mahout szájához emelte lánya kezét, és akár egy francia mösziő, megcsókolta.
He raised her hand to his mouth and kissed her fingers like a French monsieur.
HungarianDorraine kitárt karral siklott vendégei felé, akár maga a megtestesült Szépség.
Arms open, Dorraine floated toward her two guests like Beauty's own embodiment.
HungarianAggódom, mert jövőre kétkerekű biciklit akar, még akkor is, ha van segédkereke.
I worry about him wanting a two-wheeler next year, even one with training wheels.
HungarianElsírta magát, akár egy kisgyerek, annyira legyengítette a félelem és az éhség.
And he'd felt himself crying, so weakened by fear and hunger, reduced to a child.
HungarianHangja is olyan volt, mint a szépsége tiszta, világos, akár egy kis ezüstcsengő.
She had a voice equal to her physical beauty; clear like a little silver bell.