HU

ajánlott {melléknév}

volume_up
Minden hónap első napján szokott kapni egy ajánlott levelet mondta váratlanul.
Gets a registered letter first of every month, she said suddenly.
Az ajánlott levelet a lesúrolt fenyőfa asztalra tettem.
I put the registered envelope down on the scrubbed deal table top.
Egyébként nem hinném, hogy holnap reggel ajánlott levelet kap.
By the way, I don't think you'll get a registered letter tomorrow morning.

Példamondatok a(z) "ajánlott" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA lakberendező, akit Bea ajánlott, az ablakról vett méretet az új függönyökhöz.
The decorator recommended by Bea was measuring the windows for new draperies.
HungarianValami intézet- soha nem hallottam róluk- jelentős összeget ajánlott fel nekünk.
Some research institute I never heard of offerin' us signifi-cant money.
HungarianNe mulassza el majd megfigyelni, hogy megkapja-e az ajánlott levelét, jó, Mrs.
Be sure to notice whether she gets her registered letter, will you, Mrs. Morrison?
HungarianA haiti kormány cselekvési terve alapján az EU 1,6 milliárd EUR-t ajánlott fel.
On the basis of the Haitian Government's action plan, the EU has pledged EUR 1.6 billion.
HungarianEközben Tajvan 42 millió eurós segélyt ajánlott fel a földrengés áldozatainak.
In the meantime, Taiwan has pledged EUR 42 million of relief for the earthquake victims.
HungarianAz édesapja ezer dollárt ajánlott fel nekem ma reggel, hogy Regant megtaláljam.
Your father offered me a thousand dollars this morning to find Regan.
HungarianTegnap volt itt egy hölgy két kislánnyal, aki Ausztráliába ajánlott fel utazást.
There was a lady in yesterday with two little girls who was offering a passage to Australia.
HungarianBizonyítékokat ajánlott nekik a főnöke és néhány másik gazember ellen.
He offered to turn state's evidence against his boss and a slew of other mugs.
HungarianAmikor Simon Magus látta a csodát... aranyat ajánlott fel Péternek az "Isten"-i erejéért.
When Simon Magus saw the miracles... he offered Peter gold for God's powers.
HungarianDe nem csak Honey, a legtöbb majom azt az eladót választotta, aki többet ajánlott.
So not just Honey, most of the monkeys went with guys who had more.
HungarianTöbbet ajánlott fel neki, mint bárki másnak az életben: testének teljes birtoklását.
She'd offered him more than she'd offered anyone in her life: total possession of her body.
HungarianKarsten ura ma reggel küldöncöt küldött, és házasságot ajánlott neked.
Karsten's herald rode in this morning with an offer of ax marriage for you.
Hungarian- Azt nem tudom, de információt ajánlott föl erről a Clarkról, cserébe a mi adatainkért.
I do not know, but he offers us information on this Clark in return for some of our data.
HungarianMinden hónap első napján szokott kapni egy ajánlott levelet mondta váratlanul.
Gets a registered letter first of every month, she said suddenly.
HungarianRögtön ajánlott is egy tárgyat, írjam meg a vallásos élet átszervezését a polgárháború óta.
She offered me one: the reorganization of religion by Augustus since the Pacification.
HungarianA program használata csak akkor ajánlott, ha az internetkapcsolat sávszélessége elég nagy.
This program is recommended only if you have a high bandwidth connection to the Internet.
HungarianNagyon ajánlott mindenkinek, akit érdekel a fordítás művészete.
It's highly recommended for anyone who's interested in the translator's art.
HungarianAz ISDN végberendezések és a közcélú hálózat között szabványos fizikai interfész ajánlott.
A standard physical interface between ISDN terminals and the public network is recommended.
HungarianEgy férfi 25 ezer dollárt ajánlott fel, ha azt mondod, hogy szereted az ő ütőiket.
One man even left a check for $25,000 if you'd be agree able to saying you like using their paddle.
HungarianDCOP-os kommunikáció (KVim 6.1.141rc2 vagy újabb kell, az Eval ajánlott)
DCOP communication (KVim =6.1.141rc2 required, Eval recommended)