HU

addig {határozószó}

volume_up
Elkísérheted hát a hölgyet, és megparancsolom, hogy addig ne térj vissza, amíg Pellinore sárkánya nem lesz halott.
You may escort the lady thither, and I bid you not return until Pellinore's dragon is dead.
Ezután egy hajóraj odautazik, és a pilóta segítségével minden sárga csillagot szemügyre vesz a közelben, egészen addig, míg meg nem találja a ti Napotokat.
Then he could flit thither, with a space pilot to aid him, and they could visit all yellow-dwarf stars in the neighborhood until they found So!.
Azért valamiféle egyensúly megmaradt egészen addig, míg ki nem tört a nagy vihar.
But there was a rough balance ... till recently, till the great storm.
Mégis bűnös cselekedet addig bántalmazni egy élőlényt, míg az belehal.
Still, it was vile, hurting a live thing till it died.
A mélyen zengő, dühös ordítás ereje addig fokozódott, amíg betöltötte az éjszakát.
It was a deep angry roar that grew in volume till it seemed to fill the night air.

Példamondatok a(z) "addig" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianÉs most az az első, hogy te megfürdesz, és én addig keresek neked valami ruhát.
And the first thing is, get into that tub while I try to find you some clothes.'
HungarianMiután ezzel kész volt, a plasztilint addig ütögette, míg felszíne sima nem lett.
This done he rolled and patted out the plasticine till he had a smooth surface.
HungarianAztán jön a fogadás, ahol aztán addig isznak, amíg már úgysem hall senki semmit.
Then the reception, where they inebriate themselves until no one hears a note.
HungarianKoppnak addig is Valenciába kellett mennie a hadügyminisztériumba kihallgatásra.
Meanwhile Kopp had to go down to Valencia for an interview at the Ministry of War.
HungarianAzt kívánnád, hogy addig harcoljak, amíg valamennyiüket kiirtottuk, vagy kiűztük?
Will you say I should have fought on till the last of them was dead or driven out?
HungarianAddig dolgozott, míg a töltés ki nem merült, a sugár váratlanul ki nem hunyt.
He worked outward until the beam suddenly died as the charge of the gun ran out.
HungarianAddig szó sem lehet forradalomról Angliában, míg fikuszok virítanak ablakainkban.
There will be no revolution in England while there are aspidistras in the windows.
HungarianFőtestvér addig hallgatózott, amíg az utolsó fuldokló paha vergődése is megszűnt.
Senior Brother listened until the last weak struggles of the drowning Paha ceased.
HungarianÉs amíg a házban volt, addig Marty nem kísérelhette meg a kiszabadítási akciót.
And as long as he was in the house Marty knew better than to attempt a rescue.
HungarianÉn sem tudom addig, amíg rá nem jövök, hogy az élet komoly-e vagy sem mondta Trout.
I won't know myself until I find out whether life is serious or not, said Trout.
HungarianZablonsky nem akarta megmondani, ezért addig ütötték, amíg mégiscsak megmondta.
Zablonsky tried not to tell him, so they hit him again and again until he did.
HungarianAmíg mindannyiunknak be kell tartanunk a törvényt, addig a gazdagok nevetnek azon.
While the rest of us obey the law, rich playboys like himself get to laugh at it.
HungarianMíg egyik karjával az egyik feleségét öleli, addig a másiknak a feje a vállán pihen.
Mr Nevile Strange's arm round one wife and the other one's head on his shoulder.
HungarianBremen Kinsonnak adta az ágat, hogy addig farigcsálja, amíg bot nem lesz belőle.
There Bremen had Kinson fur- ther shave the ironwood branch to form a staff.
HungarianEgyenesen a ruháihoz rohanna, de addig néhány csodálatos másodpercig látnék mindent.
She would go for her clothes, but for a few glorious seconds I would see it all.
Hungarian- Addig ajánlom, gondolja át újra, hogy megírja-e azt a levelet Corvallisba.
I think youd better reconsider writing that letter to Corvallis in the meantime.
HungarianAddig jószerivel észre sem vették a közéjük léptető Lírt, míg meg nem szólalt:
They hardly noticed Lír when he rode up to them, until he said, I am the king.
HungarianAddig kanyarodj vissza, mielőtt hozzád nyúlt úgy, ahogy nem lett volna szabad.
Go back to just before he started to touch you that other way - the wrong way.
HungarianAddig nem, amíg a kezemben van a fény, amivel elijeszthetem őket felelte Guyal.
Not while I possess light to stare them away to wisps and shreds, said Guyal.
HungarianAddig nem, amíg el nem érjük az Exeter-Princetown útvonal másik végét!
'Not until we're on the far side of the Exeter-Princetown road,' I told him.