HU

összes {főnév}

volume_up
Ennek eredményeképpen erősebbek leszünk, és az összes értékes elem egyesítésével egy olyan elegyet hozunk létre, ami több, mint részeinek összege.
We will be stronger as a result, and will achieve an aggregate incorporating all the valuable elements, an aggregate which is greater than the sum of its parts.
A Számvevőszék lényeges hibaarányt állapított meg, amely becslése szerint a kedvezményezettek körének kifizetett összes visszatérítés legalább 12 %-ára rúgott.
The Court observed a material rate of error, which it estimated to be at least 12% of the aggregate amount of reimbursements to beneficiaries.
. - A GDP (bruttó hazai termék) az összes pénzalapú gazdasági tevékenység hozzáadott értékét összesítve jeleníti meg.
in writing. - GDP (gross domestic product) is the aggregated added value of all money-based economic activities.
W: a hangforrás által keltett összes hangteljesítmény wattban kifejezve;
W IS THE TOTAL SOUND POWER GENERATED BY THE SOUND SOURCE , EXPRESSED IN WATTS ;
egy készülék az összes összegezett teher tömege végösszegének kijelzésére.
device indicating the overall total of the mass of all the totalized loads.
Ez z összes tagállam esetében összesen 8 milliárd EUR rendelkezésre álló keretösszeggel egyenlő.
This equates to a total available envelope of EUR 8 billion for all the Member States.

Példamondatok a(z) "összes" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianHajnalban az összes illegális díler felbukkan, olcsó tollakat és Homályt árulnak.
That early all the illegal dealers turn up, selling off cheap feathers and Haze.
HungarianHogyan lehetnék hívő, miután ennyi éjszaka óta rám hagyatkozik az összes társam?
How could I be faithful now to all my companion had confided over so many nights?
HungarianKülönösen fontos, hogy az irányelv a megkülönböztetés összes kritériumát lefedi.
It is especially important that the Directive covers all discrimination criteria.
HungarianEgy évben kimúlt az összes csirke és senki nem akarta oda berakni a csirkéket.
One year, all the chickens died, and no one wanted to put the chickens in there.
HungarianEzért végignéztem az összes rajzát, több mint 700-at, és férfiportrékat kerestem.
So I looked at all of his drawings, more than 700, and looked for male portraits.
HungarianCarlotta csak a szemébe nevetett az összes jótékonykodónak, ahogy titulálta őket.
Carlotta all but laughed in the face of these `do-gooders,' as she called them.
HungarianDe Mihály és az összes angyalok kedvéért sem maradok még egy percig Moszkvában.
But Michael and all his angels would not have kept him in Moscow a moment longer.
HungarianMindenütt vígan tenyészett az aggkóró, a szulák és az összes többi gyomnövény.
Groundsel, bindweed and other garden pests showed every sign of vigorous growth.
HungarianMásfél évszázaddal később a földön élő összes ember többségének ez lesz a nyelve.
In a century and a half, it would be the language of the majority of humankind.
Hungarian(ES) Köszönöm a FICIB-nek, hogy az összes kolumbiai túsz kiszabadításáért küzd!
(ES) I would like to thank the FICIB for fighting for all hostages in Colombia.
HungarianÉs megmondhatod apámnak, hogy ezt fogom tenni az összes többi piszkos kémeivel."
Yes, it's good to feel that I can do this now without fear of being hit back.
HungarianEz megy tovább és tovább, az összes ezekkel az értékekkel, amiket mi nem értünk.
It goes on and on and on, all these values, all these numbers you don't know.
HungarianAzután megdarabolod itt az összes férfit és nőt, hogy kiéld kicsinyes haragod?
And stab all these lads and lasses around to work off your little rage, no doubt.
HungarianVégül úgy döntött, hogy Mask szolgálata eltér az összes többi isten szolgálatától.
He had finally concluded that serving Mask was different than serving other gods.
HungarianCorbell elképzelt egy óriási mészárlást, melyben az összes építész elpusztult.
Corbell fantasized a great pogrom in which all the world's architects had died.
HungarianAz összes olyan dolog miatt elveszítheted a munkádat, amit a munkádon kívül végzel!
...you could lose your job for all the jobs you're doing besides doing your job.
HungarianSzeretnék köszönetet mondani összes kollégánknak, akik részt vettek a vitában.
I should also like to thank all our colleagues who have taken part in the debate.
HungarianEz demokrácia volt, és az írek nemet mondtak az összes többi nemzet nevében is.
That was democracy, and the Irish voted no on behalf of all the other nations.
HungarianEurópában ma az összes forgalmi előtéri ellenőrzés 54%-a európai üzemeltetőt érint.
Today in Europe 54% of all aircraft ramp inspections concern European operators.
HungarianAz ő hirdetőtábláik kéziratok, imák az összes érző lény jól-létének érdekében.
Their billboards are manuals, prayers to the well-being of all sentient creatures.