magyar-angol fordítás erre a szóra: én


Erre gondoltál: -en
HU

"én" angol fordítás

EN
EN
EN
HU

én {főnév}

volume_up
Bizonyos gondolatmeneteket az ilyen én eleve kizár.
Such an ego simply forbade certain lines of thought.
Én meg mindig növelem az egódat mintha annyira "nagyon kreatív lennél"...
And I'm always pumping up your ego likeyou're very creative...
Én nem kreáltam volna egy ilyen béna alteregót mint te.
I didn't create some loser alter ego to make myself feel better.

Példamondatok a(z) "én" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianAz én szerepem ebben a műsorban, azok számára, akik nem látták - elég egyszerű.
My role on the show, for those of you who haven't seen it -- it's pretty simple.
HungarianA Bizottság alelnöke, Kallas úr május 5-én elküldi a javaslatot a kollégiumnak.
Commission Vice-President Kallas will send the proposal to the college on 5 May.
HungarianÉppen ennek alapján fogadott el a Tanács egy közös álláspontot szeptember 15-én.
It was on this basis that the Council agreed a common position on 15 September.
Hungarian2007. december 10-én az Unió új iránymutatást fogadott el a gyermekek jogairól.
The Union adopted new guidelines on the rights of the child on 10 December 2007.
HungarianÉs akadt néhány olyan ember is, mint Bert meg én, aki véletlenül kerülhetett oda.
And a few, like Bert and myself, who seemed to have landed up there by mistake.
HungarianA szívem végre világosan szól: a Gyűrűhordozó sorsa immár nincs az én kezemben.
My heart speaks clearly at last: the fate of the Bearer is in my hands no longer.
HungarianVégül a tutaj elsüllyedt, a víz lesodorta a koporsófödelet, és én kiszabadultam.
And finally when the raft sank and the water lifted the stone lid, 1 was free.
HungarianA Tanács 2010. június 14-én elindította a megállapodás ratifikálási folyamatát.
The Council started the ratification process for the agreement on 14 June 2010.
HungarianEzért én inkább a meglévő szöveg javítása mellett vagyok, elhagyni nem szeretném.
Therefore, my preference is to improve the existing text rather than delete it.
Hungarian- Nos, az én álláspontom szerint nem olyan fene fontos, hogy melyik házba megyünk.
Well, my thinking is that whose house we go to is not all that fired important.
HungarianOtt a zsákban az én baltám, Berit segítette ki Kurik a megszégyenült novíciust.
'My axe is in that pack over there, Berit,' Kurik told the shame-faced novice.
HungarianCrale halála előtti napon... azaz szept. 17-én került döntő stádiumba.
The thing came to a head on the day before he died - that is, on September 17th.
HungarianAz én elmémben különösebb hangok vannak, mint amit egyetlen élő cet is hallhatott!
In my memory are more strange sounds than any other living cetacean. has heard!
HungarianAz önkívület fenyegetett, úgy éreztem, a terem elmozdul, s én zuhanok valahová.
Delirium threatened, that awful shifting of the room began, that sense of falling.
HungarianElőször az áprilisi Bel- és Igazságügyi Tanács fogja tárgyalni április 12-én.
Firstly, the April Justice and Home Affairs Council will discuss it on 12 April.
HungarianEz az állásfoglalás ezt a célkitűzést követi, és ezért az én csoportom támogatja.
This resolution pursues that objective and is therefore supported by my group.
HungarianMeghallotta az ütések hangját és az én könyörgésemet, mire dühösen benyitott.
He heard the sound of blows and my cries for mercy and came bursting angrily in.
HungarianÉs ez nemcsak az én hazámban van így, hanem az uniós tagállamok többségében is.
This is happening in my country, as it is in the majority of EU Member States.
HungarianÖn azonban nagy érdeklődést mutatott az én észak-írországi választókerületem iránt.
However, you have taken a great interest in my constituency of Northern Ireland.
HungarianEurópa-szerte sok ország, köztük az én hazám is nehéz gazdasági helyzetben van.
Across Europe many countries, including my own, face difficult economic times.