HU

éles {melléknév}

volume_up
Az éles jajveszékelés vékonyka és borzalmas hangja a levegben lebegett.
The keen wail sounded over the air, thin and terrible.
Köszönet Sara Schwagernek és Bob Schwagernek, lelkiismeretes és éles szemű szerkesztőimnek.
Sara Schwager and Bob Schwager were conscientious and keen-eyed copy editors.
Éles elmével elemezted a problémát, és szokás szerint bakot lőttél.
You put your keen mind to the task and come to the wrong conclusion.
Újabb tanácskozás, majd egy idősebb asszony éles hangja:
Another conference, then the crisp voice of an older woman: 'I'll speak to this party.'
Hulic hallatszott a fiatal, éles, határozott női hang.
Hulic, came the very crisp, professional voice of a young lady.
Her voice was crisp and compelling.
Oh, thats a cutting remark, is it?
Crude, but a cutting edge.
Ha Annie fecskendővel, egy üveg Betadinnal és valami éles szerszámmal felfegyverkezve lépett a vendégszobába, Paul felordított.
When Annie came into the guest bedroom with a hypo, a bottle of Betadine, and a sharp cutting object, Paul began to scream.
gyolódtak, harisnyáját kiszaggatták az éles kövek.
His once fine clothes were ragged, the leggings torn by sharp rocks.
A rögök csak arra voltak jók, hogy zajt csapjon velük, de a követ már éles lövedéknek használta.
Dirt clods were fine for making noise, but the rock was used to maim.
Nem így volt, de a komoly gyakorlatozás valóban sokat jelentett az éles bevetések során.
And certainly by taking their training so seri­ously, they were still holding a very fine edge.
Meztelenül és véresen csapódott egy sziklának, majd gurult végig az éles köveken.
Nude and blood-drenched, she crashed into rock after hard rock after harder boulder.
Néhány éles kitérőt tett közben, mindig húsz fokon belül.
He made a few hard turns, no more than 20 degrees at a time.
Nem volt semmi más, csak sajgó, éles, fehér fény.
There was nothing but hard aching white light.
Néhány pillanatig gondolkodott,- majd rövid, éles nevetést hallatott.
He reflected a moment, then uttered a small harsh chuckle.
Valami ismeretlen madár rikoltott bántóan éles hangon.
The harsh cry of some unfamiliar bird crackled in the air.
Sally éles pillantást vetett a sámánra, aztán visszafordult Khamhoz.
Sally gave the shaman a harsh look, then turned back to Kham.
A belső sor viszont éles, tűhegyes fogakból áll, és húsmarcangolásra való.
The inner row, composed of sharp, needle-pointed teeth, is for shredding flesh.
- Az autótól jobbra mutatott, arra, ahol a föld éles szögben lejtve tűnt el a sötétben.
He pointed to the right of the truck, where the land sloped sharply away into the dark.
His mouth was overfull of sharp, pointed teeth.
Ezredszerre csúszott el, és esett hasra az éles sziklákon, amikor egy hatalmas, nyílhegyszerű farkvég emelkedett fel előtte.
Even as he slipped for the thousandth time and lost his wind in a belly-landing against saw-«dged rocks, a spade-barbed tail rose in front of him.
Éles halálsikoly csapott a levegőbe, amint egy démon varázslata egy tüskés ördög karmaiba taszította a varázslót.
Some of the hamatula were only a few strides away, and he'd have to- Die, screaming, as pit fiend magic sent him staggering into the reach of a barbed devil.
Fokozatosan orrfacsaró bűz emelkedett föl a borzalmas csatamezőről, megjelentek a szárnyas meg a négylábú dögevők, és éles, mohó kiáltozással nekiláttak a zabálásnak.
A foul stench began to rise from the terrible battlefield, and scavengers that flew and crawled appeared with shrill, eager cries to feast.
nnyira el volt ragadtatva a saját éles elméjétől, és annyira várta a dicséretet, hogy Gordont elöntötte valami hatalmas, szinte fájó gyöngédség.
She was so delighted with her own cleverness, and so eager for his approval- Gordon felt a great, almost painful rush of tenderness.
- Amikor ezt kimondta, Voltaire tényleg érzett valami nyugtalanító, éles kaparászást az érzékelés peremén; olyan volt, mintha bogarak mászkáltak volna az agyában.
He did indeed feel a restless, edgy scratching at the edge of perception, like insects crawling in his brain.
Egy rendkívül éles kés, beépített tokban.
A knife of exquisite sharpness in a built-in holster.
Az éles, metsző kérdés Mrs. Lorrimertől érkezett.
A sharp incisive Murdered? from Mrs. Lorrimer.
Ha úgy tartotta szükségesnek, Lucy hangja olyan éles volt, akár az acél.
I'm not — Please do what I say at once.35 When she chose, Lucy's voice could be as incisive as steel.
Továbbra is szoros kapcsolatban maradunk genfi kollégáinkkal, akik tegnap éles nyilatkozatot adtak ki tegnap az Emberi Jogi Tanács nevében.
We also remain in close contact with our colleagues in Geneva where an incisive statement was made yesterday in the Human Rights Council.
- kiáltott fel Visbhume éles, fülsértő hangon.
cried Visbhume in poignant contralto tones.
Pörgés közben éles, szívet tépő hangon kiáltoztak, mintha mindazt, amit valaha kívántak, megtalálták volna az időnek ebben az egyetlen pillanatában.
As they whirled, they cried out, their voices sharp and poignant, as if all that they had ever wanted was to be found in this single moment in time.

Példamondatok a(z) "éles" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

Hungarian- Hetven évéhez képest jó állapotban van, bár a szeme nem olyan éles, mint régen.
For a man of seventy, he seems sound, though his eyes are not so keen as before.
HungarianKét órára állította az időzítést, és kiengedte a biztosítást a bomba éles lett.
He set the timer for two hours and thumbed the safety release, arming the thing.
HungarianAnnie pedig éles, dallamos kiáltással a rendőr hátába döfte a Riska keresztjét.
With a thin warbling cry, Annie plunged Bossie's cross, into the trooper's back.
HungarianNemhogy egy szempillantás alatt elfut, de biztosan mozog az éles sziklák között.
Not only can they run like blazes, but they can also scale these sharp rocks...
HungarianSőt, mi több, fel is korbácsoltam támadó ösztönét a nádpálcám éles suhintásaival.
And also with the result of causing it to turn upon its master at the other side.
HungarianEgy másik éles hangon Averyhez beszélt, aki valaki mással üvöltözött telefonon.
Another one spoke sharply to Avery, who was yelling on the phone to someone else.
HungarianAkármeddig el tudott volna csellengeni éles tekintetű és céltudatos lakóik között.
He could have lingered forever among their clear-eyed and purposeful inhabitants.
HungarianA nap vagy éjszaka bármely órájában elvághatom a torkát éles vagy életlen késsel.
I can have his throat cut at any hour of day or night, with a sharp or dull knife.
HungarianMors Planch el akarta magyarázni a dolgot, de hirtelen éles sikoltás hallatszott.
Mors Planch might have explained further, but just then a shrill shout cut in.
HungarianÉles bevetéseken, ha kint dolgozol az utcán, hamar megtanulod ezeket a dolgokat.
In the real world of working the street, you learned such things in a huffy.
Hungarian- jelentette ki Shimrod éles hangon.
Shimrod spoke harshly: The Lady Melancthe does not want the thing at any price.
HungarianSir Roger újra meglendítette a kardját, s az éles penge levágta a kék fejet.
At his third, the blue head sprang from its shoulders and bounced down the ramp.
HungarianA sietségtől és mert nem mondhatta ki legbensőbb gondolatait, a hangja éles volt.
Urgency, and the impossibility of voicing her inner thoughts, made her voice sharp.
HungarianMeztelenül és véresen csapódott egy sziklának, majd gurult végig az éles köveken.
Nude and blood-drenched, she crashed into rock after hard rock after harder boulder.
HungarianAzután egy éles hangot hallott, megroppanó havat és egy meglepett ló nyihogását.
Then he heard a sharp query, crunching snow, and the high whinny of a startled horse.
Hungarian- Hegyes kis nyelve kibújt éles sárga fogai közül, s végignyalta színtelen ajkát.
' His tongue lolled out between his sharp yellow teeth. licking his colourless lips.
HungarianMegállt a küszöbön, és kidugta a fejét az éles napfénybe, amitől a feje fájt.
He stood in the doorway, head poking out into the bright glare that hurt his eyes.
HungarianÁ kőtömböknek olyan éles volt a szélük, mintha most faragták volna ki valamennyit.
The many faces of the stone had sharp edges as though they had been newly chiselled.
HungarianAz egyetlen gond az, hogy az első éles fegyverek körülbelül 200.000 éve tűntek fel.
The only problem is, the first edged weapons only appeared about 200,000 years ago.
HungarianAz autó aljára csapódó kövek éles csikorgása nyugtalanságot keltett Saulban.
The sharp crack of gravel pelting the underside of the car made Saul apprehensive.