HU

égető {melléknév}

volume_up
1. általános
Égető fájdalom hasított belé, de ekkor már érkezett is a következő csapás, majd az újabb.
The whip cut into them with a sharp crack, and one of her arms burned with sudden, stinging fire.
Mindig ölelésbe és csókba fulladt a veszekedés, az égető vér az álmok szemfödelét borította az éhes Dánielre.
It would end with the embrace, the kiss, the blood stinging him, the shroud of dreams closing over him like a great net, hunger!
Gordon csak bámult utánuk a szemébe lógó haján és a szúró, égető vízcseppeken át, de hosszú percek elmúltával sem bukkant fel senki és semmi a rettenetes örvényből.
He continued staring, through the hair plastered over his eyes and the blinding, stinging droplets, but minutes passed and nothing emerged from that terrible whirlpool.
2. "átv. Is"
égető (és: forró)
Először is az energiafogyasztási címkézés égető kérdéséhez szólnék hozzá.
First of all, as regards the burning issue of energy labelling.
Elliott érezte az égető érzést a mellkasában, az ismerős szorítást.
Elliott felt the burning in his chest, the familiar tightening.
Ez rendkívül égető kérdés a számomra, és elvárom, hogy válaszoljon.
This is a real burning issue for me, and I would expect you to answer it.
3. "érzés", gyógyászat
Az egyszerű, de égető kérdés az, miként kapcsolhatjuk össze a hosszú távú stabilitást a demokratikus fejlődéssel.
The simple and acute question is how we can combine long-term stability with democratic development.
A pénz előteremtése azonban újra égető kérdés lett, és Caligula elhatározta, ellátogat gall földre, megnézni, mit lehet ott keresni.
But the problem of raising money was becoming acute again and Caligula decided to visit France and see what he could do there.
Véleményem szerint a muzulmánok jelenléte Európában nem az iszlám és a Nyugat kérdését, hanem az integráció égető problémáját veti fel.
In my view, the presence of Muslims in Europe is not a question of Islam and the West, but an acute problem of integration.

Példamondatok a(z) "égető" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA fogoly azonnal érezte, hogy az égető érzés megszűnik; a sav újra borrá vált.
The prisoner abruptly felt the burning stop as the acid turned once again to wine.
HungarianEz egy égető kérdés az európai társadalomban: mi a szerepünk és milyen befolyásunk van?
This is a burning issue in European society: what is our role and our influence?
HungarianMielőtt fogást válthatott volna a tőrön, az egyik égető csomó elérte a kezét.
Before he could shift his grip, one of the burning knots reached his hand.
HungarianErre a kis összegre ezért égető szükség van ahhoz, hogy munkánkat el tudjuk végezni.
This small amount of money is therefore desperately needed for carrying out our work.
HungarianEkkor a torkában hirtelen fellángoló égető érzés minden mást kioltott körülötte.
Suddenly a burning sensation in his throat blotted out everything else.
HungarianVagy elégetik a műanyagot, hogy a fémekhez jussanak, égető házakban, mint amit itt látnak.
Or they burn the plastics to get to the metals in burn houses like you see here.
HungarianElrebegett egy varázslatot, apró, égető lövedékeket hajított az arcomba.
He threw a spell into my face-force bolts that burned, like daggers stabbing.
HungarianEzért mindannyian egyetértünk abban, hogy a menekültek tragédiája égető és fontos probléma.
We all agree, therefore, that the tragedy of the refugees is urgent and important.
HungarianNem látjuk égető szükségét annak, hogy az EU minden tagállama képviselőt küldjön.
We do not see any compelling need for every Member State of the EU to send a representative.
HungarianÚgy vélem, a fejlődő országokban égető szükség van egy hatékony adórendszerre.
I believe that there is an urgent need for an efficient tax system for developing countries.
HungarianJobb csípője felett égető fajdalmát érzett, a foltos penge mélyen belémart.
Searing fire above his right hip as the mottled blades edge sawed deep.
HungarianÉgető szüksége van pénzre, amit föld, gyár, olaj és gabona formájában szerez meg.
He desperately needs cash, so he'll simply take it in the form of land, factories, oil, crops.
HungarianGeorge-ot nem fűtötte égető vágy semmiféle más hivatás iránt, így beleegyezett.
George, who felt no burning call to do anything else, was willing.
HungarianAztán, legjobb tudomásunk szerint, Hurstallnak is égető szüksége lehetett pénzre.
Then Hurstall may have been in bad need of cash for all we know.
HungarianNaponta érezve azt az égető éhséget... mely lecsillapodik mikor megpillantja az nőt?
Could he daily feel a stab of hunger for her... and find nourishment in the very sight of her?
HungarianDe lehet, hogy égető vágyat tükröznek: behatolni az emberi lét leglényegébe.
Maybe they reflect cravings that touch the core of our existence.
HungarianEz rendkívül égető kérdés a számomra, és elvárom, hogy válaszoljon.
This is a real burning issue for me, and I would expect you to answer it.
HungarianVáltig emleget valami falujukbéli helyet, amit úgy hívnak, hogy égető.
That your kind, as he puts it, has always had access to great secrets.
HungarianFüstként gomolygott köröttem a zene, és az égető nem volt többé.
The music rose all around me like smoke, and the witches' place was no more.
HungarianFekete leve és vére Rolly karjain kezdett csordogálni égető csermelyekben.
Juice and black blood began to run from its body and trickle up her arms in burning streamlets.