HU

álláspont {főnév}

volume_up
Az univerzális álláspont kialakításának kísérlete közben a jelentés végül egyoldalú és kiegyensúlyozatlan lett.
(LV) Ladies and gentlemen, in attempting to fashion a universal viewpoint, the report has ended up being one-sided and unbalanced.
Mindannyian tudjuk, hogy e kérdésekben sokféle álláspont létezik, és az ezekről az intézkedésekről folyó vitákban az Európai Közösség sokszor a defenzív oldalon állt.
We all know that there are different viewpoints on these issues and that the European Community has been many times on the defensive side of a dispute over such measures.
Néhány nap múlva meglátjuk, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos bátor európai álláspont meghozta-e eredményét.
In a few days' time, we will see whether Europe's courageous stand on climate change has paid off.
Sajnos azonban a legnagyobb természeti katasztrófák nem várnak a közös álláspont kialakulására.
Unfortunately, the greatest natural disasters do not wait for the formulation of a common stand.
Ezt az álláspont kellene képviselnünk, nem pedig azt a szánalomra méltó álláspontot, amelyet sok európai vezető mindezidáig képviselt ebben az ügyben.
This is the stand we should be taking, rather than the pathetic stand that many European leaders have taken so far in this business.
álláspont (és: szempont)
álláspont
Ez az álláspont és ezek a tevékenységek demonstrálni fogják a stratégiánk természetét az "éghajlatváltozás leküzdéséről” szóló EU-prioritás tekintetében.
Such a standpoint and such activities will demonstrate the nature of our strategy as regards the EU priority of 'combating climate change'.
Biztos vagyok benne, hogy az európai álláspont, amelyet globális partnereink előtt ismertet az EU a közelgő G20-as csúcson, olyan álláspont lesz, amely mindannyiunknak megfelel.
I am certain that the European standpoint, which the EU is proclaiming in advance of the approaching G20 summit, will be a standpoint that will be acceptable to us all.
Az itt érvényesülő megosztottság láttán most nagyon fontos kérdésnek mutatkozik közös uniós, és parlamenti álláspont kialakítása az accrai és dohai konferenciákkal kapcsolatban.
At present a very important issue, in view of the existing divisions here, is the preparation of a common standpoint of the European Union and of the Parliament for the conferences in Accra and Doha.

Példamondatok a(z) "álláspont" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianEz az álláspont egyértelmű, és nem ez az első alkalom, amikor ez elhangzik.
This position is clear, and it is not the first time that it has been expressed.
HungarianAzt hiszem, az irányelvre irányuló javaslatban bemutatott álláspont helyes.
I believe that the position presented in the proposal for a directive is correct.
HungarianMindemellett természetesen jelezni fogom az egységesebb álláspont iránti igényét.
That said, I would obviously echo your desire for a more cohesive position.
HungarianEz egy konzervatív és elfogadhatatlan álláspont, amelynek semmi köze a realitáshoz.
It is a conservative and unacceptable position, which is out of touch with reality.
HungarianKözös álláspont kialakítása érdekében nyissuk meg az ún. elmélkedési folyamatot.
So we need to launch a reflection process in order to build common ground.
HungarianKülön figyelmet kell fordítanunk egy megfelelő álláspont kialakításának biztosítására.
We must pay particular attention to ensuring that a good position is established.
HungarianJó lenne, ha Törökország megértené, hogy ez nem Törökország ellenes álláspont.
It would be good if Turkey understood that this is not meant as an anti-Turkish stance.
HungarianEnnélfogva meggyőződésem, hogy az elfogadott álláspont kétség kívül a leghelyesebb.
I therefore believe that the position adopted is ultimately the right one.
HungarianA 2013 utáni időszakot illetően egyelőre nincs hivatalos bizottsági álláspont.
Concerning the period post-2013, there is no official Commission position at this stage.
HungarianA legrövidebb idő alatt kialakított közös európai uniós álláspont nélkülözhetetlen.
It is vital to formulate a common European Union position in the shortest possible time.
HungarianLe kell szögeznem, hogy a Tanács által előterjesztett álláspont túl messzire megy.
I must say that the position the Council has come up with goes too far.
HungarianFjellner úrral majdnem mindenben egyetértünk, holnap kiderül a végső álláspont.
We almost entirely agree with Mr Fjellner and the final verdict will be delivered tomorrow.
HungarianUgyanakkor azonban számos ellentmondó álláspont található a vita tárgyát képező jelentésben.
However, there are many contradictory positions in the report we are debating.
Hungarian. - Teljesen egyetértek önnel, és ez egy nagyon felelős álláspont.
Member of the Commission. - I fully agree with you, and this is a very responsible position.
HungarianMi tettünk egy kompromisszumos javaslatot a közös európai uniós álláspont érdekében.
We suggested a compromise for the sake of a common European position.
HungarianEz az álláspont lehet, hogy nagyon diplomatikus, de azt hiszem, még a mi életünkben megbánjuk.
This position may well be politically correct; I think we will live to regret it.
HungarianSikeresen rávette a tagállamokat az élelmiszersegéllyel kapcsolatos álláspont elfogadására.
It succeeded in persuading the Member States to adopt the food aid position.
HungarianHogy a liberális kapitalista álláspont miért volt ehhez hasonló, az aligha szorul magyarázatra.
It hardly needs pointing out why liberal capitalist opinion took the same line.
HungarianA 2008. júniusi közös álláspont korlátozta a felelősséget és a tájékoztatási kötelezettséget.
The common position of June 2008 restricted liability and the obligation to inform.
HungarianEz tehát az az álláspont, amelyet szeretném, ha az EU és a főképviselő is támogatna.
Now, that is a position that I would like to see the EU and the High Representative endorse.