lengyel-német fordítás erre a szóra: okres

PL

"okres" német fordítás

volume_up
okres {hímn.}

PL okres
volume_up
{hímnem}

okres (és: trwanie)
volume_up
Dauer {nőn.}
Okres trwałości produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży:
Dauer der Haltbarkeit des Tierarzneimittels laut Verkaufsverpackung:
Okres trwałości produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży:
Dauer der Haltbarkeit des Tierarzneimittels im unversehrten Behältnis::
Podczas badań klinicznych okres utrzymywania się skuteczności był różny.
Die Dauer der Wirkung in den klinischen Studien war unterschiedlich.
okres
Sądzę, że to unikalny okres w historii.
Und ich glaube, dass deshalb dieses Zeitalter in der menschlichen Geschichte einzigartig ist.
Okres powojenny jest jeszcze bardziej interesujący, jeżeli chodzi o niezamierzone skutki.
Wenn wir uns das Zeitalter nach dem zweiten Weltkrieg anschauen, werden die unbeabsichtigten Konsequenzen sogar noch interessanter.
Stygimoloch, inny dinozaur z tego samego okresu, żyjący w tym samym czasie, ma kolce wystające z tyłu głowy.
Und Stygimoloch, ein anderer Dinosaurier aus demselben Zeitalter, hat zur gleichen Zeit gelebt, ihm ragen Dornen aus dem Hinterkopf.
okres (és: przedział czasu)
volume_up
Zeitraum {hímn.}
Stu dziewiętnastu pacjentów otrzymywało anidulafunginę przez okres ≥ 14 dni.
Patienten erhielten Anidulafungin über einen Zeitraum von ≥ 14 Tagen.
Zmniejszenie bólu pooperacyjnego (na okres powyżej 24 godzin):
Verminderung post-operativer Schmerzen (über einen Zeitraum von 24 Stunden):
Leczenie należy kontynuować przez cały okres występowania neutropeni
sollte über den gesamten Zeitraum der Neutropenie fortgesetzt werden
okres (és: zwłoka, termin)
volume_up
Frist {nőn.}
Gdy Twoja subskrypcja na przestrzeń dyskową (wliczając w to 30-dniowy okres karencji) wygaśnie
Nachdem Ihr Abonnement abgelaufen ist (einschließlich der Frist von 30 Tagen)
Brak odpowiedzi w ciągu tego okresu jest uważany przez Bank za brak zastrzeżeń co do danej inwestycji.
Ist diese Frist verstrichen, so kann die Bank die betreffende Investition als genehmigt betrachten.
Wybiegając poza krótki okres, Rada Prezesów przewiduje, że ożywienie gospodarcze w strefie euro będzie bardzo stopniowe.
Über die kurze Frist hinaus betrachtet rechnet der EZB-Rat damit, dass sich die Wirtschaft im Eurogebiet nur sehr allmählich erholt.
okres (és: menstruacja, period, ciota)
volume_up
Periode {nőn.}
Więc, można postrzegać ten 30 letni okres jako narodziny nowego systemu żywienia.
Es gibt also sehr viele Gründe, diese 30-Jahre-Periode als die Schöpfung des neuen Ernährungssystems zu verstehen.
Wyniki te wskazują na odwracalność w okresie obserwacji trwającym 18 miesięcy.
Diese Befunde erwiesen sich in einer 18-monatigen behandlungsfreien Periode als reversibel.
Szczerze mówiąc, jest to najbardziej ekscytujący okres dla badań nieznanych form życia na naszej planecie.
Dies ist wirklich die interessanteste Periode jemals die unbekannten Lebensformen auf unserem Planeten zu studieren.
okres
volume_up
Strähne {nőn.} (Phase)
okres (és: czasy)
okres (és: czasy)

Példamondatok a(z) "okres" szó használatára németül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishTrzeci trymestr ciąży oraz okres karmienia piersią (patrz punkt 4. 6 oraz 5. 3).
Drittes Trimenon der Schwangerschaft und Stillzeit (siehe Abschnitte 4.6 und 5.3).
PolishOkres półtrwania w fazie eliminacji u pacjentów waha się od 4, 7 do 13, 2 godzin.
Bei Patienten liegt die Eliminations-Halbwertszeit zwischen 4,7 und 13,2 Stunden.
PolishKomentarz społeczny oraz satyra idą w górę przez cały okres lat siedemdziesiątych.
Gesellschaftskritik und Respektlosigkeit steigen im Verlauf der 70er weiter an.
PolishU świń okres połowicznego wydalania obu substancji wynosi około 2, 5 godziny.
Bei Schweinen liegt die Halbwertszeit für beide Substanzen bei etwa 2,5 Stunden.
PolishNależy odstawić lek Efficib na czas badania oraz na okres kilku następnych dni,
Sie müssen Efficib für die Röntgenuntersuchung und einige Tage danach absetzen
PolishŚredni okres półtrwania dla IgG po podaniu preparatu KIOVIG wynosił 32, 5 dni.
Die mittlere IgG-Halbwertszeit betrug nach der Verabreichung von KIOVIG 32,5 Tage.
PolishStwierdzono, że okres półtrwania lamiwudyny w fazie eliminacji wynosi 5 do 7 godzin.
Die beobachtete Eliminationshalbwertszeit für Lamivudin beträgt 5 bis 7 Stunden.
PolishU zdrowych osób średni okres półtrwania w pełnej krwi wynosi około 43 godzin.
Bei gesunden Probanden beträgt die durchschnittliche Halbwertzeit im Vollblut ca.
Polishpo około 7 godzinach, a okres półtrwania w fazie eliminacji wynosił 89 godzin.
Stunden etwa 3mal höher mit einer terminalen Halbwertzeit von ungefähr 89 Stunden.
PolishGwarantuje się całkowitą skuteczność w świetle dziennym przez okres trzech dni.
Bei Tageslicht ist die vollständige Wirksamkeit der Lösung für 3 Tage gewährleistet.
PolishOkres trwałości dla proszku do sporządzania zawiesiny doustnej wynosi 2 lata.
Das Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen ist 2 Jahre haltbar.
Polish/ 125 Eliminacja Okres półtrwania eliminacji meloksykamu wynosi 24 godziny.
Meloxicam wird mit einer Eliminationshalbwertszeit von 24 Stunden ausgeschieden.
PolishU większości pacjentów okres półtrwania deferypronu wynosi od 2 do 3 godzin.
Bei den meisten Patienten beträgt die biologische Halbwertzeit 2 bis 3 Stunden.
PolishKlirens osoczowy, objętość dystrybucji i okres półtrwania są niezależne od dawki.
Plasmaclearance, Verteilungsvolumen und Halbwertszeit sind dosisunabhängig.
PolishTemodal jest najpierw stosowany razem z radioterapią (okres skojarzonego leczenia)
zunächst eine Therapie zusammen mit Strahlentherapie (Begleittherapie-Phase)
PolishOkres karmienia piersią Nie badano wydzielania worykonazolu do mleka matki.
Stillzeit Der Übergang von Voriconazol in die Muttermilch wurde nicht untersucht.
PolishObserwację pacjentów prowadzono przez okres 12 miesięcy od zagojenia tkanek miękkich.
Die Patienten wurden nach Verschluss der Weichteile 12 Monate lang nachbeobachtet.
PolishKońcowy okres półtrwania jest długi (wartość populacji końcowej fazy eliminacji:
Die terminale Halbwertszeit ist lang (Populationswert der terminalen Eliminationsphase:
PolishEliminacja Nifedypina ma krótki okres półtrwania, wynoszący około 2– 4 godzin.
Eliminierung Nifedipin hat eine kurze Halbwertszeit von etwa 2 – 4 Stunden.
PolishNie powiedziałem, że jej „tak" przyspieszyłoby 30-dniowy okres oczekiwania.
sagen würde könnte man springen. ~~~ Dann braucht man die 30 Tage Wartezeit nicht.