lengyel-angol fordítás erre a szóra: zwyczajowo

PL

"zwyczajowo" angol fordítás

volume_up
zwyczajowy {mn hímn.}

PL zwyczajowo
volume_up
{határozószó}

zwyczajowo (és: tradycyjnie)

Példamondatok a(z) "zwyczajowo" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishZa spoiwo mogły nam posłużyć małe ilości obornika, którego miejscowa ludność zwyczajowo używa jako opału.
And what we could use as a binder was actually small amounts of cow manure, which they used ordinarily for their fuel.
PolishZwyczajowo, odpowiedź zostanie udzielona ustnie.
PolishDo 2 dnia po szczepieniu może występować przejściowe podniesienie temperatury wewnętrznej ciała zwyczajowo nieprzekraczające 1°C.
A transient increase in body temperature, normally not exceeding 1°C, may occur until 2 days after vaccination.
PolishCo się tyczy kwestii zwyczajowo nazywanej zagadnieniem deficytu demokratycznego, muszę powiedzieć, że jest to istotny krok.
In terms of what is habitually referred to as the democratic deficit issue, I have to say that this is a significant step.
PolishOczywiście potrzebujemy oceny skutków i wszyscy wiemy, że jest ona zwyczajowo przeprowadzana przed rozpoczęciem procedury ustawodawczej.
Of course we need an impact study and we all know that this is the usual step before starting a legislative procedure.
PolishZdecydowały się na zwyczajowo nic nie znaczącą opcję "otwartego” procesu - innymi słowy, procesu mającego niepewne zakończenie.
They have decided on the usual meaningless option of the 'open-ended' process - in other words, a process with an uncertain end.
Polish. - (NL) W krajach, w których różni ludzie żyją razem, zwyczajowo nie istnieją partie działające w skali całego kraju.
in writing. - (NL) In countries where different peoples live together it is usual for there to be no parties that operate nationwide.
PolishMoglibyśmy bardzo łatwo i bardzo znaleźć się raz jeszcze w warunkach życia, które teraz zwyczajowo uznajemy za należące do przeszłości.
We could very easily and very quickly find ourselves once again living under conditions we now habitually regard as a thing of the past.
PolishProcedura wydania opinii przez CHMP zwyczajowo trwa 90 dni od dnia otrzymania wniosku o dokonanie zmiany w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu.
The CHMP normally takes up to 90 days to adopt an opinion after it has received an application for a change to a marketing authorisation.
PolishTak się zwyczajowo nazywają, chociaż, w przypadku jednego z tych 20% celów, kwestią jest, czy wartość ta ma być na określona na poziomie 20 czy 30%.
This is what they are traditionally called, even though, for one of the 20% objectives, the figure in question is actually 20 or 30%.
PolishZwyczajowo uznaje się, że to ci z wysokimi stopniami naukowymi, wymyślnymi tytułami, dyplomami, bestsellerami - jednostki o wysokim statusie.
The conventional notion is that experts are people with advanced degrees, fancy titles, diplomas, best-selling books -- high-status individuals.