lengyel-angol fordítás erre a szóra: znaczny

PL

"znaczny" angol fordítás

volume_up
znaczny {mn hímn.}

PL znaczny
volume_up
{melléknév, hímnem}

Istnieje znaczny potencjał możliwości, których kraje te są obecnie pozbawione.
There is considerable potential for opportunities of which they are currently being deprived.
Jednak postęp, jaki zrobiliśmy przez zaledwie kilka tygodni, jest znaczny.
However, the progress made in just a few weeks is considerable.
Potencjał handlu jako motoru rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc pracy jest znaczny.
The potential of trade as an engine for growth and employment is considerable.
znaczny (és: głęboki, zamożny, żyzny, mocny)
Zapewnia zatem znaczne zyski, a zawsze znajdą się tacy, którzy będą chcieli po nie sięgnąć, z zastosowaniem nielegalnych metod.
It therefore offers rich pickings, and some people will always try to grab these by illegal means.
Znacznie bardziej prawdopodobne, że będzie dwa do czterech razy bogatsza, niż my.
Much more likely, they will be two to four times richer than we are.
Uczynić bogatych biednymi jest stosunkowo łatwo, ale znacznie większej inteligencji, sprytu i dalekowzroczności trzeba, by uczynić biednych bogatymi.
It is relatively simple to make the rich poor, but it is a rather more intelligent, challenging and far-reaching task to make the poor rich.
Przedmiotowe sprawozdanie zapewnia znaczny wkład w prawdziwie skuteczny system kontroli.
This report is a significant contribution to a truly efficient control system.
Efektem był znaczny spadek cen połączeń oferowanych przez konkurujących operatorów.
It resulted in a significant fall in the prices of calls offered by competing operators.
Znaczny odsetek ludności UE żyje w wielomieszkaniowych wieżowcach.
A significant proportion of the EU population lives in tower block apartments.
Dopóki we wspomnianych kwestiach nie nastąpi znaczny postęp, nie mogę poprzeć procesu integracji Serbii z UE.
As long as there is no appreciable progress in the aforementioned areas, I cannot support Serbia's process of European integration.
Raltegrawir łatwo przenika przez łożysko u szczurów, ale nie przenika w znacznym stopniu do mózgu.
Raltegravir readily crossed the placenta in rats, but did not penetrate the brain to any appreciable extent.
Wątpię czy twoje przypadki coś znaczą.
I doubt your coincidence is meaningful.
Chociaż ambicje z nim związane są cenne, wyniki tego funduszu w zakresie dokonywania faktycznie znaczących inwestycji pozostają znacznie poniżej oczekiwań.
Whilst its ambitions are worthy, the performance of this fund in actually making meaningful investments has fallen well below expectations.
Sprawozdanie słusznie podkreśla konieczność udzielania im znacznej pomocy dla nich przez administrację europejską i krajową oraz służby dyplomatyczne.
The report rightly emphasises the need for European, governmental and diplomatic sources to offer meaningful assistance to SMEs.

Példamondatok a(z) "znaczny" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishWniosek ten w znaczny sposób przyczyni się do zmniejszenia kontaktu z rtęcią.
This proposal contributes significantly to the aim of reducing exposure to mercury.
Polishznaczny wzrost ciśnienia krwi, a istniejące nadciśnienie może się nasilić (patrz 2.
their blood pressure and existing high blood pressure can get worse (See 2.
PolishPartnerstwo strategiczne musi mieć znaczny zasięg i stopniowy charakter.
The strategic partnership must be substantial in scope and of a gradual nature.
PolishW jednym z ostatnich pism, panie pośle Costa, opisywał pan to jako "znaczny postęp”.
In a recent letter, Mr Costa, you described this as 'substantial progress'.
PolishIch umiarkowana treść stanowi znaczny kontrast wobec niektórych innych wystąpień.
Their measured content is in contrast with some other contributions.
PolishZnaczny jest w bramach mąż jej, gdy siedzi między starszymi ziemi.
Her husband is known in the gates, When he sitteth among the elders of the land.
PolishMusimy przyjąć do wiadomości znaczny poziom błędów w poszczególnych obszarach.
We need to face the substantial level of errors in particular areas.
PolishEfekt jest tak znaczny, że widać go niezależnie od zadanego pytania.
This effect is so robust that we find it no matter how we ask the question.
PolishPodczas jednoczesnego podawania rytonawiru może wystąpić znaczny wzrost stężenia ryfabutyny.
When ritonavir is co-administered a larger increase in rifabutin concentration may occur.
PolishWniosła ona bowiem znaczny wkład pracy, co jest zjawiskiem rzadko spotykanym w dzisiejszych czasach.
She has put in a huge amount of hard work, which is a rare occurrence these days.
PolishW istocie, w niektórych państwach członkowskich istnieje w tym zakresie znaczny potencjał.
In fact, in some Member States, there is great potential for this.
PolishUE miała znaczny wpływ na osiągnięcie pozytywnych wyników konferencji.
The EU significantly influenced the conference's positive outcome.
PolishOgólnie rzecz biorąc jest to znaczny postęp, jeśli chodzi o ochronę konsumentów.
Overall, this is a major advance in consumer protection.
PolishWspomniana właśnie kwestia stanowi znaczny problem.
(DE) Commissioner, what has just been mentioned is a problem.
PolishMyślę teraz, że ten Traktat, pomimo wszystkich swoich ułomności, stanowi nadal znaczny postęp.
I now think that this treaty, for all its weaknesses, still represents substantial progress.
PolishMój sprzeciw budzi jednak fakt, iż w dokumencie tym tak znaczny nacisk położono na kwestie militarne.
I do not agree, however, with the increased emphasis on military aspects.
PolishLokalna infrastruktura może wnieść znaczny wkład w tę dziedzinę. Z zadowoleniem przyjmuję to sprawozdanie.
Local facilities have a major contribution to make and I welcome this report.
PolishPrzykładowo, w obu tych przypadkach widzimy znaczny przyrost dochodu i zupełnie płaskie wykresy szczęścia.
For example, these two show great growth in income, absolutely flat happiness curves.
PolishZapewnia ona większe bezpieczeństwo i niewątpliwie przynosi znaczny postęp w zakresie zdrowia zwierząt.
It provides greater safety, and it is unquestionably a major improvement in animal health.
PolishProblem zaostrza znaczny wzrost niestabilności cen na rynkach międzynarodowych.
The problem is made worse by the fact that price volatility on international markets has substantially increased.