PL znaczący
volume_up
{melléknév, hímnem}

znaczący (és: ważny, znaczny, wymowny, istotny)
Płeć nie wpływała w sposób znaczący klinicznie na farmakokinetykę laropiprantu.
Gender had no clinically meaningful effect on the pharmacokinetics of laropiprant.
Wydarzyło się zbyt wiele, aby tego nie brać pod uwagę w sposób znaczący.
Too much has happened for this not to be taken into account in a meaningful way.
Według mnie jest to znaczący sposób na wyeliminowanie korupcji.
This, in my opinion, is for example a meaningful way of eradicating corruption.
znaczący (és: ważny, znaczny, istotny, znaczne)
Stanowi to znaczący wkład w kwestię sprawiedliwości w Unii Europejskiej.
It is a significant contribution to the issue of justice in the EU.
Mają one bowiem znaczący udział w kosztach operacyjnych przewoźników.
The latter are a significant component of the carriers' operational costs.
Uczyniliśmy znaczący postęp w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony klimatu.
We made significant progress both in energy security and climate protection.
"Czysta tablica" była znaczącym założeniem XX wieku.
The "blank slate" was an influential idea in the 20th century.
Ich wkład jest znaczący - i pragnę w tym kontekście szczególnie uhonorować naszego przyjaciela, Jaimego Mayora Oreję, jedną z najbardziej wpływowych postaci w Parlamencie.
Their impact has been substantial and, in this context, I would like to pay particular tribute to our friend, Jaime Mayor Oreja, one of Parliament's most influential personalities.
znaczący (és: rozumny, wprawny)
Te "orzeczenia” z zewnątrz, niepoparte znajomością faktów, nie są znaczące i co więcej, oznaczają ingerowanie w sprawy wewnętrzne.
These 'judgments' from outside without knowing the true facts are not meaningful, and moreover represent interference in internal affairs.
My w Parlamencie możemy jednak odegrać bardziej znaczącą rolę w tym procesie.
We in Parliament, however, can play a far more prominent role in this process.
Młoda demokracja czarnogórska musi zapewnić w swoim społeczeństwie właściwe i znaczące miejsce dla organizacji pozarządowych.
The young Montenegrin democracy must provide an appropriate and prominent place in its society for NGOs.
Znaczącą rolę, zwłaszcza w handlu heroiną i wykorzystywanymi seksualnie kobietami odgrywają albańskojęzyczne grupy przestępczości zorganizowanej”.
Albanian-speaking organised crime groups are prominent, particularly in trafficking heroin and women for sexual exploitation'.
znaczący
volume_up
significative {mn} [ritk.]
znaczący (és: nie bez znaczenia)
volume_up
non-negligible {mn}
znaczący (és: materialny, istotny)
Lasy i leśnictwo już wnoszą znaczący wkład w produkcję lokalnych surowców.
The forests and the forestry industry are already making a significant contribution to the production of local raw materials.
Mogę jednak powiedzieć, że o ile mi wiadomo, to znaczący europejscy producenci i dystrybutorzy w naturalny sposób dążą do dywersyfikacji baz surowców, z których korzystają.
I can tell you, however, that as far as I know the large European producers and distributors are naturally seeking to diversify their raw materials basis.
Konsumenci są zmuszani do uciekania się do systemu sądowego, w celu rozstrzygnięcia sporów z kontrahentami i są oni pozbawiani wszelkiego znaczącego odszkodowania lub zadośćuczynienia.
Consumers are forced to resort to the court system to resolve disputes with contractors, and they are deprived of any substantial material or moral compensation.

Példamondatok a(z) "znaczący" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishTo zobowiązanie wniesie znaczący wkład w zrównoważenie inflacji na Słowacji.
This will significantly contribute to the sustainability of inflation in Slovakia.
PolishTe dwie poprawki w znaczący sposób przyniosą korzyści obywatelom w całym systemie.
These two amendments significantly empower citizens within the whole system.
PolishSprawozdanie pana posła Zaleskiego stanowi znaczący i istotny wkład w takie wysiłki.
Mr Zaleski's report constitutes a large and important contribution to that effort.
PolishAustria również osiągnęła znaczący postęp robót na północnej drodze dojazdowej.
Good progress has also been made by Austria on the northern access route.
PolishSprawozdanie w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo i niezawodność rynku wewnętrznego.
The report significantly improves safety and reliability in the internal market.
PolishWyniki badań dotyczących interakcji nie wskazują na jakikolwiek znaczący wpływ
Interaction studies did not indicate any relevant pharmacokinetic effects on concurrent
PolishMa z pewnością znaczący wpływ na wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w Europie.
It certainly has major effects on economic growth and job creation in Europe.
PolishZ największych krajów tylko Włochy obniżyły produkcję w znaczący sposób.
Of the biggest countries only Italy has reduced its production significantly.
PolishTo jest pierwszy znaczący krok, jaki Serbia wykonała w stronę Unii Europejskiej.
That is the first concrete step of Serbia towards the European Union.
PolishCzasami jednak jedyną drogą do opowiedzenia historii jest znaczący obraz.
Sometimes, though, the only way to tell a story is with a sweeping picture.
PolishSektor turystyki w wielu regionach ma znaczący wpływ na lokalny PKB.
For many regions, the tourism industry is an important contributor to local GDP.
PolishSkuteczność jej prac podnosi w znaczący sposób dobre działanie pracowników sekretariatu.
The well-functioning secretariat does a lot to increase the effectiveness of its work.
Polish6 czerwca, jak już wspomniałem, w Radzie nastąpił znaczący przełom.
On 6 June, as I have already said, major progress was achieved in the Council.
PolishPrezydencja szwedzka rzeczywiście poczyniła znaczący postęp w tej sferze.
The Swedish Presidency did indeed make important progress in this field.
PolishW badaniu tym dodanie ABC do ZDV/ 3TC/ EFV nie zwiększało skuteczności w sposób znaczący.
In this study, addition of ABC to ZDV/ 3TC/ EFV did not significantly improve efficacy.
PolishPrace, które do tej pory zostały wykonane, są znaczne i dokonuje się znaczący postęp.
The work we have already done is not inconsiderable, and we are making reasonable progress.
PolishOd czasu przyjęcia w 2008 roku programu Small Business Act dokonał się znaczący postęp.
Since the adoption of the Small Business Act in 2008, substantial progress has been made.
PolishKomisja Europejska i Rada muszą w tym wypadku wnieść znaczący wkład.
The European Commission and the Council must make a major contribution here.
PolishTego typu praktyka może w znaczący sposób zmniejszyć poparcie dla omawianego sprawozdania.
This kind of practice may considerably reduce support for the report we are discussing.
PolishTa decyzja miała znaczący wpływ na rozwój Unii Europejskiej w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
This decision has marked the development of the European Union over the last ten years.