lengyel-angol fordítás erre a szóra: zharmonizować

PL

"zharmonizować" angol fordítás

PL zharmonizować
volume_up
{befejezett ige}

Potrzebujemy zintegrowanej polityki, by uniknąć dublowania się pracy, a także musimy zharmonizować nasze cele i strategie.
We need an integrated police so as to avoid overlaps in work and we need to harmonize our aims and strategies.
W odniesieniu do tego wskazania proponowany zharmonizowany tekst tego punktu został przyjęty przez większość członków CHMP; z tego względu zatwierdzono następujące sformułowanie:
The proposed harmonized text for this section is acceptable by the majority of CHMP members in regard to this indication; therefore the following wording was adopted:
Niemniej jednak głosowałem przeciwko poprawce wzywającej do nałożenia zharmonizowanych zaostrzonych limitów na emisję konkretnych fal elektromagnetycznych.
However, I voted against the amendment calling for the imposition of harmonized stricter limits on the emission of specific electromagnetic waves.

Szinonimák (lengyelül) a(z) zharmonizować szóra:

zharmonizować

Példamondatok a(z) "zharmonizować" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishZ zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę UE mającą uprościć i zharmonizować obecne przepisy.
We welcome the EU's initiative to simplify and harmonise the current regulations.
PolishNiemniej jednak należałoby również zharmonizować systemy przestępstw i wykroczeń drogowych.
However, it would also be useful to harmonise the systems of traffic offences.
PolishProcedury trzeba zharmonizować, by stały się sprawiedliwe i skuteczne.
Procedures must be harmonised so that they can proceed in a fair and effective manner.
PolishNależy także zharmonizować granicę wieku w przypadku przestępstw o motywie seksualnym.
The age limit for sexually motivated crime should also be harmonised.
PolishJak można będzie zrównoważyć i zharmonizować tak różne priorytety?
How will it be possible to create balance and harmony between the different priorities?
PolishDlatego ważne jest, by zharmonizować wymagania dla różnych form transportu.
It is therefore very important to harmonise the requirements for the various forms of transport.
PolishPaństwa członkowskie muszą zharmonizować swoje polityki budżetowe i dzielić się nimi między sobą.
Member States must harmonise their budgetary policies and share these with each other.
PolishMusimy prowadzić badania naukowe w tym względzie, musimy jednakże też zharmonizować nasze podatki.
We need to carry out research in this regard, but we also need to harmonise our taxes.
PolishPowinniśmy je bardziej skutecznie zharmonizować, ponieważ są one różne w różnych państwach członkowskich.
We should harmonise these more effectively, as they are different in every Member State.
PolishW związku z tym należy zharmonizować tę skomplikowaną sytuację.
It is therefore important to harmonise this complex situation.
PolishPonadto CHMP zidentyfikował dodatkowe kwestie, które należy zharmonizować w różnych punktach ChPL.
In addition the CHMP identified the additional points to be harmonised in the various SPC sections.
PolishUE nie ma uprawnień, by zharmonizować wykorzystywanie komórek.
The EU has no competence to harmonise the use of cells.
PolishRada postanowiła wprowadzić system mający zharmonizować kwalifikacje zawodowe różnych państw.
In 1985 the Council decided to introduce a system to match different countries' professional qualifications.
PolishCzy jednak powinniśmy zharmonizować przepisy prawa karnego?
But should we harmonise the criminal provisions?
PolishCo może zostać uczynione, aby zharmonizować te kontrole?
What could be done to harmonise the controls?
PolishWe wniosku dotyczącym środowiskowego modułu własnego staramy się zharmonizować warunki - można powiedzieć, system sankcji.
In the IEU proposal, we are trying to harmonise the provisions - the sanctions regime, so to speak.
PolishW warunkach coraz bardziej otwartego rynku, musimy zharmonizować warunki nakładane na firmy, które na nim konkurują.
In an increasingly open market, we need to harmonise the conditions imposed on the companies that compete in this market.
PolishDlatego tym bardziej ambitne propozycje sprawozdawczyni, by zharmonizować zasady ich stosowania, są trudne do osiągnięcia.
Consequently the rapporteur's ambitious proposals to harmonise the principles of use of sanctions are even harder to achieve.
PolishNie uważamy wszakże, aby UE mogła ustalić odpowiednie poziomy emerytur ani też - co oczywiste - zharmonizować wiek emerytalny.
However, we do not believe it is possible for the EU to set adequate pension levels or, indeed, to harmonise retirement ages.
PolishDlatego też musimy pilnie wypracować sprawiedliwy wspólny mianownik, który pozwoli nam zharmonizować prawo w całej Europie.
It is therefore a matter of urgency that we come to an equitable common denominator in order to harmonise laws throughout Europe.