lengyel-angol fordítás erre a szóra: zaspokajać

PL

"zaspokajać" angol fordítás

PL zaspokajać
volume_up
[zaspokajam|zaspokajałbym] {folyamatos ige}

Dlatego właśnie kształcenie i szkolenie muszą zaspokajać obecne i przyszłe potrzeby rynku.
That is why education and training courses must meet both current and future market needs.
Jednym, czego nauczyliśmy się w 2007 roku, jest to, że system kwot nie pozwala podaży zaspokajać popytu.
One thing we learnt during 2007 was that our quota system did not allow supply to meet demand.
Popytu na żywność nie można jednak pod żadnym pozorem zaspokajać przy pomocy metod modyfikacji genetycznej.
However, under no circumstances must the demand for food be met by genetic engineering methods.
Dlatego też jest niezwykle istotne, abyśmy zaspokajali potrzeby w zakresie jakości i różnorodności żywności.
It is therefore crucial that we satisfy the demand for food quality and diversity.
Wydawały się niewyczerpalnym źródłem, dzięki któremu regiony znajdujące się w najbardziej niekorzystnej sytuacji mogły zaspokajać swoje potrzeby finansowe.
They seemed an inexhaustible source from which the most disadvantaged regions could satisfy their funding needs.
Poprzez ten program Europa stara się zaspokajać potrzeby przemysłu - a bardziej ogólnie europejskiej polityki - w zakresie badań naukowych i wiedzy.
Through this programme, Europe aims to satisfy the requirements of industry - and more generally, of European policies - for research and knowledge.
Dzięki elastyczności jesteśmy w stanie zaspokajać nowe żądania.
With the aid of flexibility, we have been able to fulfil new requests.
Nasi klienci są bardzo zróżnicowani, my zaś musimy w pełni zrozumieć ich specyficzne potrzeby, jeżeli chcemy je zaspokajać.
Our clients are very diverse, so we need to fully understand their specific needs in order to fulfil them.
Jeżeli nie jest to możliwe, winniśmy stworzyć legalne drogi imigracji, które oczywiście jednocześnie zaspokajałyby również potrzeby naszego rynku pracy.
If that is not feasible, we should create legal channels of immigration, which naturally also fulfil the needs of our own labour market.
Uważają, że amerykański sposób postrzegania wyboru najlepiej zaspokaja wrodzone i uniwersalne dla wszystkich ludzi pragnienie wolności wyboru.
They think that choice, as seen through the American lens best fulfills an innate and universal desire for choice in all humans.
zaspokajać (és: zaspokoić, zadowalać)
volume_up
to pleasure [pleasured|pleasured] {tárgy. i} (give sexual pleasure to)
zaspokajać (és: zaspokoić)
volume_up
to provide for {i.} (sth: needs)
Obecnie paliwa kopalne zaspokajają prawie 85 % potrzeb energetycznych świata.
At present, fossil fuels provide for almost 85% of the world's energy needs.
zaspokajać (és: ugasić, zaspokoić)

Példamondatok a(z) "zaspokajać" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishPopytu na żywność nie można jednak pod żadnym pozorem zaspokajać przy pomocy metod modyfikacji genetycznej.
However, under no circumstances must the demand for food be met by genetic engineering methods.
PolishDynamiczna i elastyczna gospodarka musi zaspokajać prawa i potrzeby pracowników tak samo, jak interesy przedsiębiorstw.
A dynamic and flexible economy must serve the rights and needs of workers as well as the interests of enterprise.
PolishPotrzebna jest rozsądna odpowiedź na prawdziwe obawy elektoratu irlandzkiego, ale nie możemy zaspokajać ekstremistów.
A measured response to the genuine concerns of the Irish electorate is called for, but we must not appease the extremists.
PolishSystem musi zaspokajać potrzeby naszych producentów, zapewniać im wszelkie środki, aby byli konkurencyjni i odnosili sukcesy.
The system must be capable of meeting our producers' needs, of supplying the wherewithal for them to be competitive and successful.
PolishUłatwi to szkolenie wysoce wykwalifikowanych pracowników, którzy będą w stanie zaspokajać nowe potrzeby gospodarki europejskiej.
This fact will facilitate the training of highly qualified workers who are capable of meeting the European economy's new demands.
PolishJej wkład powinien mieć charakter ogólny i powinien odpowiadać interesowi ogólnoeuropejskiemu, a nie zaspokajać interwencjonistyczne pragnienia.
Its contributions should be general and should respond to an overall European interest, and not to a thirst for interventionism.
Polishzaspokajać potrzeby czyjeś
Polishzaspokajać potrzeby czyjeś
PolishZe swoim upartym trzymaniem się gospodarki planowej, Kuba nie potrafi już dłużej zaspokajać nawet najbardziej elementarnych potrzeb swoich mieszkańców.
With its stubborn adherence to the planned economy, Cuba is no longer even capable of meeting the most basic needs of its own population.
PolishStopień wodny na rzece Severn mógłby zaspokajać 5% zapotrzebowania Wielkiej Brytanii na energię, ale budowa tego stopnia będzie problemem w kontekście wykładni dyrektywy dotyczącej siedlisk.
The Severn barrage could supply up to 5% of the UK's energy needs, yet this would challenge interpretations of the Habitats Directive.
PolishA zatem systemy kształcenia i szkolenia zawodowego powinny być dostatecznie elastyczne, żeby mogły skutecznie zaspokajać potrzeby, a zwłaszcza potrzeby na rynku pracy.
Therefore, systems of education and of vocational training must be sufficiently flexible to respond effectively, particularly to the needs of the labour market.