lengyel-angol fordítás erre a szóra: zaleta

PL

"zaleta" angol fordítás

PL zaleta
volume_up
{nőnem}

zaleta (és: korzyść, plus, walor, fory)
Zgadzam się, że szybkość jest w przypadku takich działań niewątpliwą zaletą.
I agree that speed is undoubtedly an advantage in this work.
Główną zaletą przedmiotowego uregulowania jest to, że daje ono szansę odniesienia korzyści przez obie strony.
The main advantage offered by this regulation is that it provides a win-win situation.
To była największa zaleta tej komisji.
That has been the greatest advantage of this committee.
Więc jest to zaleta bo jeśli musiałbyś się zmagać w kwestii ubezpieczenia w razie wypadku takiego samochodu, to zapomnij -- nigdy byś nie mógł nim polecieć.
So that's an asset because if you've got to deal with the crash protection issues of the automobile, forget it -- you're never going to fly it.
Pośród wielu zalet płyt DVD jest to, że są one małe, możesz wsadzić je w kopertę i tanio wysłać.
Among the DVD's many assets is that it's very small; you can stick it in the mailer and post it cheaply.
W istocie sprawa Tamása Deutscha dowodzi zalet takiego podejścia.
Indeed, the case involving Tamás Deutsch demonstrates its direct benefit.
Inną zaletą nauki jest czasem to, że prowadzi do naprawdę wielkich korzyści dla społeczeństwa i technologii, albo dla biznesu czy czegokolwiek innego.
Another thing is sometimes science leads to really big societal benefits and technologies, or businesses, or whatever, that come out of it.
Niestety nadal konsumenci borykają się z problemami korzystania z zalet konkurencji.
Unfortunately, consumers are still struggling with problems relating to making use of the benefits of competition.
zaleta (és: zasługa)
volume_up
merit {fn} (praiseworthy quality)
Ogromną zaletą tego sprawozdania jest analiza zagadnienia z punktu widzenia rolników.
Its great merit is that it examines the question from the perspective of farmers.
Zaletą tego sprawozdania jest to, że wyjaśnia ono sytuację.
The merit of this report is that it clarifies the situation.
Jedną z zalet omawianego tekstu jest uwzględnienie potencjalnie negatywnych skutków OMG.
One merit of this text is that it takes account of the potentially negative effects of GMOs.
zaleta (és: cnota, walor)
W każdej dziedzinie cierpliwość jest zaletą, również w polityce zagranicznej.
Patience in all matters is a virtue, not least in foreign policy.
Największą zaletą tej dyrektywy jest przyjęcie hierarchii działań dotyczących gospodarki odpadami.
The greatest virtue of this directive is the adoption of the waste hierarchy.
Taka jest zaleta zintegrowanego planowania.
That is the virtue of integrated planning.
zaleta (és: gatunek, jakość, cecha, walor)
Parlament podkreśla wiele zalet, jakie posiada wysokiej jakości rolnictwo, i ja się z tym zgadzam.
Parliament emphasises the many advantages of high-quality agriculture which I support.
Uczynimy to nie tylko dlatego, że jesteśmy przekonani co do pańskich zalet, ale również dlatego, że nam się śpieszy.
This is not only because we are convinced of your qualities but also because we are in a hurry.
Właśnie w takich sytuacjach Unia Europejska dowodzi swoich wartości i zalet, które świadczą o jej wyjątkowości.
It is precisely in these kinds of situations that the European Union demonstrates its values and the qualities that set it apart.
volume_up
pro {fn} [közny.]
Pańskie sprawozdanie omawia kilka wad i zalet systemu, w którym ubezpieczenia ochrony prawnej byłyby obowiązkowo opłacane, w całej UE, przez polisę komunikacyjną strony odpowiedzialnej.
Your report considers several pros and cons of a system where legal expenses would be compulsorily covered, EU-wide, by the motor insurance policy of the liable party.
(FR) Panie przewodniczący, panie i panowie! Ta powtarzająca się debata na temat wad i zalet globalizacji ma tyle sensu, ile debata nad wadami i zaletami zimowej pogody w Boże Narodzenie.
(FR) Mr President, ladies and gentlemen, this recurring debate about the pros and cons of globalisation makes just about as much sense as debating the pros and cons of winter on Christmas Day.

Szinonimák (lengyelül) a(z) zaleta szóra:

zaleta

Példamondatok a(z) "zaleta" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishZaletą przedmiotowego sprawozdania jest to, że żąda się w nim rozliczenia państw członkowskich.
This report deserves credit for demanding accountability from Member States.
PolishKolejną zaletą tego sprawozdania jest to, że przewiduje przegląd prawodawstwa Unii Europejskiej.
Another positive point is that the report stipulates the reviewal of European Union legislation.
PolishOd nas pochodzi niemal 60 % światowej pomocy rozwojowej, co jest ogromną zaletą Unii Europejskiej.
We represent almost 60% of global development aid, which is a great strength for the European Union.
PolishZaletą tej konwencji MOP jest to, że dzięki niej praca domowa zostanie uznana w świetle przepisów.
The importance of this ILO Convention is that it will provide legal recognition of domestic work as work.
PolishZaletą jest to, że jest to rozporządzenie regulujące prawa pasażerów w całej Unii Europejskiej.
A positive feature of the regulation is that it regulates the rights of passengers throughout the European Union.
PolishOczywiście, czasem była dodatkowa zaleta z chodzenia.
And, of course, sometimes there was a bonus for going.
PolishZaletą strategii lizbońskiej jest, że ma ona na celu przeciwdziałanie skonstruowaniu Europy socjalistycznej.
In a way that is good: the Lisbon Strategy is designed to run counter to the construction of a socialist Europe.
PolishSądzę, że byłoby to zaletą tego komunikatu.
I feel this would have been a plus in this communication.
PolishZaletą projektu jest podkreślenie możliwości zmiany decyzji przez krajowe władze sądownicze.
A positive aspect of the proposal is the emphasis on the possibility of a review of decisions by the national judicial authorities.
PolishTak, główna zaletą jest niekończące się zaopatrzenie.
PolishJest to wielka zaleta tego Traktatu.
This is a great advance for the treaty.
PolishDodatkową zaletą jest nasz program samo-obsługowy, w którym bierze udział tysiące witryn internetowych.
And the nice thing about this, we have a self-serve program, and many thousands of websites have signed up, and this let's them really make money.
PolishTo zaleta doboru losowego.
PolishInną zaletą nauki jest czasem to, że prowadzi do naprawdę wielkich korzyści dla społeczeństwa i technologii, albo dla biznesu czy czegokolwiek innego.
Another thing is sometimes science leads to really big societal benefits and technologies, or businesses, or whatever, that come out of it.
PolishJej największą zaletą była inteligencja społeczna, więc starała się tak pakować zakupy, aby było to atrakcją towarzyską dnia dla każdego klienta.
Her highest strength was social intelligence, so she re-crafted bagging to make the encounter with her the social highlight of every customer's day.
PolishDlatego też zaletą tego sprawozdania jest to, że podkreśla się w nim wagę właściwego funkcjonowania niezależnego i bezstronnego wymiaru sprawiedliwości.
This is why it is also good that this report stresses the importance of the proper functioning of an independent and impartial justice system.
PolishW tym przypadku to, że chodzi o nowe państwo członkowskie lub relatywnie mały aparat administracyjny nie jest słabością, ale raczej zaletą.
Here the fact that some country is a new Member State or that it has a relatively small administrative apparatus is not a weakness but is rather a good sign.
PolishZaletą tej ławki jest to, że jeśli latem siedzisz na niej w krótkich spodenkach odejdziesz z tymczasowym oznakowaniem elementu historii na twoich udach.
But you have a bonus with this bench. ~~~ Because if you sit a long time in summer in shorts, you will walk away with temporary branding of the story element on your thighs.
PolishJego zaletą jest także to, że poświęca się w nim wiele uwagi istocie bezpieczeństwa dostaw energii, ale także efektywności energetycznej, nie zapominając o oszczędności energii.
It is also excellent that it focuses broad attention on the notion of what security of energy supply is, though also on energy efficiency, and not forgetting energy savings.
PolishZaleta wolnego handlu polega na wzajemnej możliwości wymiany towarów i ekspansji gospodarczej; powinny z niej również skorzystać kraje rozwijające się i kraje odnotowujące szybki wzrost.
The virtues of free trade consist of the mutual opportunity to exchange goods and the opening up of economies; these virtues must be extended to developing or rapidly growing countries.