PL założenia
volume_up
{nőnem, többes szám}

założenia (és: hipotezy)
Nie można tego robić w oparciu o nadzieje i założenia. Potrzebujemy realistycznych decyzji.
It cannot be based on hopes and assumptions, but needs realistic decisions.
Jak gdyby były to założenia, o których nie warto dyskutować.
It is as if they were assumptions unworthy of discussion.
Oto co trzeba robić: wyrzucić dotychczasowe założenia przez okno.
You've really got to just throw your assumptions out the door.

Szinonimák (lengyelül) a(z) założyć szóra:

założyć

Példamondatok a(z) "założenia" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishPrzyjęto w niej założenia gospodarcze, założenia środowiskowe i założenia społeczne.
There are economic objectives, environmental objectives and social objectives.
PolishObrazujące według mnie założenia stojące u podstaw badań nad Niebieskimi Strefami.
And I think it supremely illustrates the premise of this Blue Zone project.
PolishWspółcześnie, pojęcie giełdy towarowej - jej założenia, nie są światu obce.
Now, the commodity exchange itself, that concept, is not new to the world.
Polish. - Powody założenia tego funduszu zasługują na pochwałę z naszej strony.
in writing. - The reasons for setting up this fund deserve our praise.
PolishNie akceptuję założenia, jakoby Europa była w jakiś sposób spowolniona lub opóźniona.
I do not accept the principle that somehow Europe has been slow or late.
PolishUważam, że musimy szerzej przemyśleć założenia dialogu na rzecz poszanowania praw człowieka.
I believe that we need to reassess our dialogue on human rights more generally.
PolishMy jednakże uważamy, iż należy wyjść od założenia, że jest to czas pracy.
We, however, believe that the starting point is that this is working time.
Polishna piśmie - Popieram założenia rezolucji dotyczące szczytu Unia Europejska-Rosja.
I endorse the principles of the resolution on the EU-Russia Summit.
PolishGoogle Books nie może zwyczajnie ignorować wszystkich kwestii na podstawie pewnego założenia.
Google Books cannot simply ignore all the issues on the basis of an assumption.
PolishPowyższe założenia są całkowicie zgodne z moim postrzeganiem UE jako unii wartości.
This is wholly in accord with my view of the EU as a union of values.
PolishZ założenia zasada wolności wyznania musi mieć zastosowanie wobec wszystkich religii.
The premise is that freedom of religion must apply to all religions.
PolishTradycyjne ząłożenia zarządzania są świetne. jeśli potrzebujesz zgodności.
Traditional notions of management are great if you want compliance.
PolishCA: To chyba CIA pyta się o hasło potrzebne do założenia konta w TED.
CA: I think that's the CIA asking what the code is for a TED membership.
PolishPrzedstawię państwu parę cyfr, które w pełni pokażą absurd tego założenia.
I will mention several figures which will fully demonstrate the absurdity of this assumption.
Polish- (SK) Wychodzimy z błędnego założenia, tak jak gdybyśmy chcieli traktować Rosję jak wroga.
- (SK) We are starting from a false premise, as if we wanted to treat Russia as an enemy.
PolishOczekujemy, że takie założenia znajdą się w komunikacie Komisji z 26 listopada.
That is what we expect from its communication of 26 November.
PolishZ założenia miał on usprawnić działalność Unii Europejskiej.
In principle, it was supposed to improve the operation of the European Union.
PolishNie rozpocząłem pracy od założenia a priori, że musimy poprzeć lub odrzucić ten protokół.
I did not start work with the a priori assumption that we must support or reject this Protocol.
PolishNależy odczekać 15 minut od momentu zakroplenia leku EMADINE do założenia soczewek kontaktowych.
Wait 15 minutes after using EMADINE before putting your lenses back in.
PolishPowinniśmy również pamiętać, jakie były podstawowe założenia tego przedsięwzięcia.
We should also remember what the basic principles were.