lengyel-angol fordítás erre a szóra: wywiązać się

PL

"wywiązać się" angol fordítás

volume_up
wywiązać się {bef. visszah. ige}

PL wywiązać się
volume_up
{visszaható ige}

wywiązać się (és: następować, nastąpić)
wywiązać się (és: wywiązywać się)
volume_up
to eventuate {tárgyatl. i} [form.] (quarrel)
wywiązać się (és: wywiązywać się, wdać się, wdawać się)
volume_up
to set in {i.} (complications)

Hasonló fordítások a(z) "wywiązać się" szóra angolul

wywiązać ige
się névmás

Példamondatok a(z) "wywiązać się" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishNiestety, rząd USA nie zdołał wywiązać się ze swojego zobowiązania.
Unfortunately, the US Government was not able to follow up on its announcement.
PolishMoim zdaniem UE musi wywiązać się z przyjętych wobec Turcji zobowiązań.
I believe that the EU must meet the commitments that it has made to Turkey.
PolishProblem wciąż się pogłębia, czas ucieka, a my musimy wywiązać się z zobowiązań.
Yet the problem is getting worse, time is slipping away and we have to take up this stated commitment.
PolishZ drugiej strony musimy wywiązać się z naszych zobowiązań dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
On the other hand, we must observe our commitments to climate protection.
PolishZ tego zobowiązania należy wywiązać się w ciągu pięciu lat.
This is a commitment which needs to be implemented within five years.
PolishKomisja Europejska zamierza w całości wywiązać się ze swoich obowiązków na etapie wdrażania.
The European Commission fully intends to assume its responsibilities during the implementation phase.
PolishTo państwo jest gwarantem bezpieczeństwa swoich obywateli i z tego obowiązku musi się wywiązać.
It is the state which is the guarantor of its citizens' security, and it must meet this obligation.
PolishW imieniu demokracji pozwólmy im się wywiązać z tych obietnic!
In the name of democracy, let them carry out those promises!
PolishWłaśnie dlatego myślę, że powinniśmy wywiązać się z naszego zobowiązania dokonania ratyfikacji traktatu lizbońskiego.
That is why I think we should keep our commitment to the Lisbon Treaty ratification.
PolishOczywiście mam zamiar wywiązać się z nałożonych dyrektywą zobowiązań sprawozdawczych do końca 2009 roku.
Of course I commit to meeting the reporting obligations imposed in the directive by the end of 2009.
PolishTo jest oczywisty obowiązek, z którego powinniśmy się wywiązać.
This is a clear duty that we should carry out.
PolishZamierza w pełni wywiązać się z tego zadania, zbliżając do siebie stanowiska rybaków i decydentów UE.
It fully intends to play its part by bringing the fishermen's points of view and those of EU policy-makers closer together.
PolishPowinniśmy byli lepiej wywiązać się z naszego zadania i jest mi niezmiernie przykro, że inne grupy nie udzieliły nam dzisiaj swego poparcia.
We should have done better, and I am very sorry the other groups did not support us today.
PolishNie możemy jednak wywiązać się z naszego obowiązku prawodawcy, dopóki państwo dysponujecie prawem inicjatywy.
But, Commissioner, we cannot discharge our duty as legislator until you exercise your right of initiative.
PolishUnia musi wywiązać się ze swoich obowiązków.
The EU must shoulder its responsibilities.
PolishUnia Europejska musi wywiązać się ze swoich obowiązków i przyjąć przepisy prawne mające na celu położenie kresu tej przemocy.
The European Union must shoulder its responsibilities and introduce legislation to put an end to this violence.
PolishMusimy wywiązać się z naszych obowiązków.
PolishEuropa musi wywiązać się z tej odpowiedzialności poprzez przedstawienie wspólnej strategii w obszarze kształcenia i zatrudnienia.
Europe must take on this responsibility by proposing a concerted strategy in the areas of training and employment.
PolishJasno dają nam to do zrozumienia Saudyjczycy, którzy muszą sprzedawać baryłkę za 94 dolary, by wywiązać się ze zobowiązań społecznych.
They make it very clear to you, the Saudis do, they have to have 94 dollars a barrel to make their social commitments.
PolishUnia Europejska jest zdecydowana wywiązać się z tych zobowiązań za pomocą zintegrowanego podejścia do polityki klimatycznej i energetycznej.
The European Union is determined to meet these commitments with an integrated approach to climate and energy policy.