lengyel-angol fordítás erre a szóra: wypełnić

PL

"wypełnić" angol fordítás

PL wypełnić
volume_up
{ige}

To zadanie należy wypełnić, i zrobić to dobrze, razem.
The job must be done, and it must be done well, on a joint basis.
Nie potrzebujemy opracowywać nowego podejścia jako takiego; musimy raczej wypełnić luki w istniejącym systemie.
We do not need to devise a new approach as such; rather, we must close the gaps in the existing system.
Zaginęły dokumenty ich spraw lub sami nie potrafią wypełnić wniosku, a nie stać ich na adwokata.
Their case files have been lost, or they do not know how to complete the application by themselves, and cannot afford a lawyer.
Musimy wypełnić go wszystkim, co nowoczesne i zachować w nim wszystko, co jest ponadczasowe.
We need to fill it with everything that is modern and preserve in it everything that is timeless.
Należy wypełnić europejskie oświadczenie sprawcy kolizji.
Fill out the European accident statement.
Próbujemy wypełnić miejsce taty w życiu dziewczynek.
We were trying to fill the dad-space in the girls' lives.
Należy wypełnić europejskie oświadczenie sprawcy kolizji.
Fill out the European accident statement.
Próbujemy wypełnić miejsce taty w życiu dziewczynek.
We were trying to fill the dad-space in the girls' lives.
Musimy wypełnić go wszystkim, co nowoczesne i zachować w nim wszystko, co jest ponadczasowe.
We need to fill it with everything that is modern and preserve in it everything that is timeless.
W tym zakresie musimy wypełnić i wypełnimy nasze zobowiązania.
Here we must and shall fulfil our obligations.
Tunezja musi wypełnić swoje obowiązki w zakresie readmisji.
Tunisia must fulfil its readmission obligations.
To jedyny sposób, aby wypełnić nasze obowiązki.
This is the only way to fulfil our obligations.
Jeśli podjęto zobowiązanie, należy je wypełnić i wdrożyć w tym i innych obszarach.
If a commitment has been made, then this must be fulfilled and implemented in this and all other areas.
A Elżbiecie wypełnił się czas, aby porodziła, i porodziła syna.
Now Elisabeth's time was fulfilled that she should be delivered; and she brought forth a son.
(DE) Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Mandat założycielski euro został wypełniony ponad miarę.
(DE) Madam President, Commissioner, the euro's founding mandate has more than been fulfilled.
wypełnić (és: przeniknąć)

Példamondatok a(z) "wypełnić" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishDopiero teraz nadchodzi czas, aby te zapisy i postanowienia wypełnić treścią.
Only now has the time come to give those provisions and resolutions real content.
PolishTurcja powinna zająć się tymi kwestiami i z własnej woli wypełnić istniejące braki.
Turkey must tackle these issues and dismantle these deficits of its own accord.
PolishWykorzystajmy ją, aby wypełnić tę olbrzymią lukę między nami a obywatelami Europy.
Let us make the most of it to bridge the huge gap between us and Europe's citizens.
PolishJeżeli jej się to uda, uda jej się wypełnić jej obowiązki w tej dziedzinie.
If it does this, it will be capable of meeting its own responsibilities in this matter.
PolishPrzez wiele lat Komisja Europejska planowała wypełnić tę lukę w prawie spółek.
For many years the European Commission has had plans to close this loophole in company law.
PolishPrzed rozpoczęciem wlewu podłączyć zestaw dostępu dożylnego i wypełnić go preparatem Erbitux.
Connect the infusion line and prime it with Erbitux before starting the infusion.
PolishW opinii VVD Turcja powinna najpierw wypełnić podjęte wiążące zobowiązania.
The VVD believes, in fact, that Turkey must first adhere to a number of firm commitments.
PolishMusimy wypełnić nasze zobowiązania wobec obywateli i implementować prawo, które tworzymy.
We must meet our obligations to the citizens and implement the legislation which we make.
PolishNiedobór pracowników we wspomnianych zawodach można równie dobrze wypełnić naszymi pracownikami.
The professions in question can be perfectly well filled by our own workers.
PolishDlatego też musimy wypełnić tę lukę realizacyjną, która występowała w strategii lizbońskiej.
That is why we need to close this delivery gap that prevailed under the Lisbon Strategy.
PolishJest to luka prawna, którą Parlament stara się wypełnić przy wsparciu ze strony Komisji.
It is a loophole which Parliament, with the assistance of the Commission, is seeking to close.
PolishJeśli podjęto zobowiązanie, należy je wypełnić i wdrożyć w tym i innych obszarach.
If a commitment has been made, then this must be fulfilled and implemented in this and all other areas.
PolishMusimy również wypełnić lukę, jaka oddziela nas od USA i Japonii.
We also need to bridge the gap between ourselves, the US and Japan.
PolishA następnie musimy podjąć ogromne wyzwanie, aby wypełnić lukę.
And then we must rise to the enormous challenge of bridging the gap.
PolishNależy wypełnić próżnię zarówno w sferze władzy, jak i bezpieczeństwa.
The power as well as the security vacuum must be filled.
PolishJest to model, który Europa prezentuje światu i jest to zobowiązanie, które musimy wypełnić.
This is the model that Europe is presenting to the world and this is the commitment to which we are bound.
PolishPrzed rozpoczęciem wlewu podłączyć zestaw dostępu dożylnego i wypełnić go rozcieńczonym preparatem Erbitux.
Connect the infusion line and prime it with the diluted Erbitux before starting the infusion.
PolishTo zadanie należy wypełnić, i zrobić to dobrze, razem.
The job must be done, and it must be done well, on a joint basis.
PolishJakie niezbędne warunki trzeba wypełnić, aby działania podejmowane w Unii Europejskiej zakończyły się powodzeniem?
What are the prerequisites for successful action in the European Union?
PolishMusimy wypełnić swoje zobowiązania, i to w sensowny sposób.
We have to deliver and to deliver in a sensible manner.