lengyel-angol fordítás erre a szóra: wymuszać

PL

"wymuszać" angol fordítás

volume_up
wymuszać {foly. ige}

PL wymuszać
volume_up
[wymuszam|wymuszałbym] {folyamatos ige}

wymuszać (és: wymusić)
volume_up
to impose [imposed|imposed] {i.} (obedience, conformity)
Jej zmianę wymusza także Traktat Lizboński, który bardzo wysoko sytuuje dialog społeczny.
A change is also imposed by the Treaty of Lisbon, which rates social dialogue very highly.
Innymi słowy, kraje byłego ZSRR wymuszają działania, które nie są zgodne z relacjami pomiędzy UE i Rosją, co z kolei utrudnia współpracę strategiczną.
In other words, the post-Soviet countries are imposing an agenda that is unrepresentative of Russian-EU relations, which is in turn hindering strategic cooperation.
W tej chwili ci despotyczni biurokraci wymuszają na Rumunii absurdalną zgodę na zamknięcie 150-200 z 400 istniejących dziś w tym kraju szpitali.
At the moment, these despotic bureaucrats are imposing a ridiculous agreement on Romania whereby between 150 and 200 of the country's existing 400 hospitals will be closed down.
Umowy o wolnym handlu mają być wymuszane na poszczególnych partnerach, co zapewni, że nawet już istniejące obszary regionalne w Afryce zostaną raz jeszcze podzielone.
Free trade agreements are to be wrung out of individual partners, which will ensure that even established regional economic areas in Africa are segmented once more.

Szinonimák (lengyelül) a(z) wymuszać szóra:

wymuszać

Példamondatok a(z) "wymuszać" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishParlament nie powinien też wymuszać podobnych zobowiązań w dłuższym okresie.
Nor does Parliament have to enforce these commitments over a longer period of time.
PolishZnacznie trudniej jest wymuszać zmiany instytucjonalne.
It is significantly more difficult to force institutional change.
PolishNie musimy jej wymuszać uchwalaniem przepisów prawa.
We do not need to force it by enacting laws.
PolishNegocjacje należy prowadzić przy współpracy poszczególnych rządów krajowych, zamiast wymuszać je odgórnie przez UE.
Negotiations should be taken in cooperation with other national governments, not forced upon from above by the EU.
PolishMłodzież to grupa wiekowa, w której nie chcemy wymuszać dodatkowej elastyczności, ponieważ jest jej już aż nadto.
Youth is the age group where we do not want to push for a greater level of flexibility, because there is already enough.
PolishZa wcześnie, a może nawet bezproduktywnie jest wymuszać działania w tym względzie, nie mówiąc o jednostronnych tego próbach.
It is premature, maybe even counterproductive, to force things in this sense, not to mention attempting it unilaterally.
PolishLTTE wykorzystuje swoje organizacje na froncie europejskim, by maksymalnie szerzyć propagandę i wymuszać od innych krajów pieniądze.
The LTTE is using its front organisations in Europe to maximum propaganda effect and raising money by extortion internationally.
PolishJednocześnie Parlament mógłby zdecydować, by nie wymuszać na Radzie żadnej deklaracji politycznej, która na razie byłaby nie do przyjęcia dla kilku kluczowych rządów.
At the same time, Parliament could decide not to force any political declaration on the Council which is unacceptable to several key governments at this time.
PolishUnia jako niebędący państwem członek przystępujący do konwencji skonstruowanej dla państw powinna zadbać o to, by nie wymuszać niepotrzebnych zmian w konwencji ani jej systemie prawnym.
The EU, as a non-state member acceding to a convention that was designed for states, should take care not to demand needless changes to the convention or to its judicial system.