PL wydawać
volume_up
[wydaję|wydawałbym] {folyamatos ige}

1. kereskedelem

2. egyéb

Codziennie muszą oni wydawać na jedzenie 80 % swego dochodu.
They have to spend more than 80% of their money each day on food.
Obywatele nie będą zmuszeni wydawać tak wielkich pieniędzy na zakup energii.
They will not have to spend so much on energy.
Powiedziałem sobie, że na takie rzeczy pieniędzy wydawać nie będę.”
'I’m not going to spend any money on this.' That’s what I said.”
wydawać (és: wydać, rodzić)
volume_up
to bring forth {i.} (fruit, crop, grain)
Bo jako zstępuje deszcz i śnieg z nieba, a tam się więcej nie wraca, ale napawa ziemię, a czyni ją płodną, czyni ją też urodzajną, tak że wydaje nasienie siejącemu, a chleb jedzącemu:
For as the rain cometh down and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud, and giveth seed to the sower and bread to the eater;
wydawać (és: wydać)
volume_up
to deal out {i.} (sentence)
A strzeżcie się ludzi; albowiem was będą wydawać do rady, i w zgromadzeniach swoich was biczować będą.
But beware of men: for they will deliver you up to councils, and in theirs synagogues they will scourge you;
Ale na poziomie praktycznym, trzeba również świadczyć usługi efektywnie, i, co może się wydawać dziwne, inspiracją była sieć McDonald's.
But on a practical level, you also have to deliver services efficiently, and, odd as it may seem, the inspiration came from McDonald's.
Rząd wydaje się być oddany temu, by zrealizować swoje plany, w swoim własnym tempie i nie zważając na opinie i komentarze z zewnątrz.
The Government seems committed to deliver, at its own pace and without regard to views and comments from outside.
Jak Komisja Europejska może przekazywać państwom członkowskim środki bez otrzymania dokumentów, w jaki sposób i gdzie są one wydawane?
How can the European Commission hand over money to the Member States without seeing paperwork confirming how and where it is spent?
wydawać (és: wydać, ustalać, ustalić, opracować)
volume_up
to lay down {i.} (establish)
wydawać (és: wydać)
wydawać (és: wypłacić)
Dziś Haiti 80 % dochodów z tytułu eksportu wydaje na importowane produkty rolne.
Today, Haiti needs 80% of its export earnings to pay for its imported agricultural produce.
Ludzi do działania motywują rezultaty, albo to co wydaje im się być rezultatem.
I'm interested in what I like to call the "triple bottom line" that sustainable development can produce.
Ponadto EBC wydaje wiele innych publikacji dotyczących swoich zadań.
Besides that, the ECB produces a wide range of other task-related publications.
Dlaczego kraje trzecie, którym udzielamy pomocy, wolą wydawać pieniądze na produkty kulturalne Ameryki?
Why do third countries aided by us prefer to spend money on American cultural products?
Nie koniec jednak na psychologii, chodzi też o ekonomię, gdyż w czasie tych marszów ludzie wydają pieniądze.
But it's not just about psychology; it's about economics, because as people walk they spend money.
Audytorzy nie wydają pieniędzy: robi to biurokracja i robią to rządy, zarówno tutaj, jak i w naszym krajach ojczystych.
Auditors do not spend money: bureaucracies and governments do, both here and in our home countries.
wydawać (és: zużywać, zużyć, wydać)
volume_up
to use up {i.} (sth)
Komisja powinna oczywiście wydawać również zalecenia, na przykład dotyczące redukcji długu.
Of course the Commission should also issue recommendations, for example in relation to reducing debt.
Komisja monitoruje ten proces i jest również gotowa wydawać ekspertyzy.
The Commission is monitoring the process and is also prepared to issue expert reports.
Może on także wydawać opinie z własnej inicjatywy.
It may also issue an opinion on its own initiative.
wydawać (és: wydać)
volume_up
to let out {i.} (cry, scream, sigh)
Aresztowano go w niedzielę i nie wydaje się, żeby miał zostać wypuszczony.
He was arrested on Sunday and there is no prospect of his release.
Oprogramowanie podlega innej pierwotnej sile: nakazowi wydawania coraz większej ilości wersji.
Software is subject to another primal force: the mandate to release more and more versions.
Tak wydają się działać rządy państw członkowskich w odniesieniu do wykorzystywania środków, które wspólnie przeznaczyliśmy na ten pakiet gospodarczy.
This is how the governments of the Member States seem to have acted with regard to using the money that we have jointly been able to release for this economy package.

3. "córkę za mąż za kogoś"

wydawać (és: wydać, ożenić, żenić)
volume_up
to marry off {i.} (sb to sb)

4. "zapach, woń"

wydawać (és: rozsiewać)
volume_up
to give off {i.} (a smell)

Példamondatok a(z) "wydawać" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishNie należy otwierać saszetki i nie należy wydawać takiego systemu IONSYS pacjentowi.
Do not open the sachet and do not dispense such an IONSYS system to a patient.
PolishMoże się jednak wydawać, że niektórzy muszą usłyszeć to przesłanie jeszcze raz.
It would appear, however, that some people need to hear this message again.
PolishMoże się wydawać, że to duża ilość środków, ale w rzeczywistości to bardzo niewiele.
This may seem like a large amount of funding, but in fact, it is very little.
PolishTo jak w znanym powiedzeniu Eda Feltona, "Jak wydawać wodę, która nie jest mokra.
It would be, as Ed Felton once famously said, "Like handing out water that wasn't wet."
PolishCzy rzeczywiście powinniśmy wydawać pieniądze podatników na obszary zapewniające zyski?
Should we really be putting taxpayers' money into fields in which profits are made?
PolishMogłoby się wydawać, że jest w tym pewna sprzeczność, ale nie sądzę, żeby tak było.
This would appear to be contradictory, but I do not think that it is.
PolishNie otwierać saszetki i nie wydawać takiego systemu IONSYS pacjentowi.
Do not open the sachet and do not dispense that IONSYS system to a patient.
PolishStanowczo sprzeciwiamy się FTA (bez względu na to, jak bardzo tajemnicze mogą się wydawać).
We firmly reject the FTAs (no matter how mystifying they are made to seem).
PolishJakie mamy prawo, by wydawać jakiekolwiek opinie na temat stanu włoskich mediów?
What is our legitimacy for issuing any opinion whatsoever on the condition of the Italian media?
PolishTa Izba - Parlament - wie, jak trudna i jak beznadziejna wydawać się może sytuacja.
This House - Parliament - knows just how difficult and how intractable the situation may seem.
PolishTo może wydawać się nieco skomplikowane, lecz w rzeczywistości to bardzo skuteczne narzędzie.
It might sound a bit complicated, but it is actually a very efficient tool.
PolishWniosek dotyczący integracji może na pierwszy rzut oka wydawać się skomplikowany.
The proposal for integration might seem complex at first sight.
PolishTe tytuły mogą wydawać się żartobliwe, ale tak naprawdę są niebezpieczne.
They're supposedly tongue-in-cheek, but they're actually dangerous.
PolishMoże to wydawać się paradoksalne, ale jest to wyłącznie wolność myśli.
However paradoxical it may be, purely and solely freedom of thought.
PolishZanim to zrobimy, pozwolę sobie zadać pytanie, które nie jest tak łatwe, jak się to może wydawać.
Before we do this, let me ask a question which is perhaps not as simple as it appears.
Polish(Śmiech) Tak naprawdę, przetworzona żywność zawiera więcej białka niż mogłoby nam się wydawać.
(Laughter) In fact, all our processed foods contain more proteins than we would be aware of.
PolishPrzydział fletów może wydawać się trywialnym zagadnieniem.
Now, flutes may seem ... the distribution of flutes may seem a trivial case.
PolishMoże to wydawać się uzasadnione, ale kto ma stwierdzać taki fakt i na podstawie jakich dowodów?
That may sound reasonable, but who is to establish such a fact and based upon what evidence?
PolishUnia Europejska powinna również popierać rozwiązania, które mogą w tej chwili wydawać się niekonwencjonalne.
The EU must also support solutions which may seem unconventional at the moment.
PolishPowiedział pan: "Francja nie może wydawać wyroku w sprawie irlandzkiego "nie”.
(FR) Mr President, you said 'France cannot pass judgment on the Irish "no”'.