lengyel-angol fordítás erre a szóra: uzyskać pomoc

PL

"uzyskać pomoc" angol fordítás

PL uzyskać pomoc
volume_up
{befejezett ige}

Jeśli uważasz, że spotkała Cię dyskryminacja, możesz uzyskać pomoc tutaj.
If you feel discriminated against, you can get help here.
uzyskać pomoc w egzekwowaniu moich praw w urzędzie krajowym (w ciągu 10 tygodni)
to get help in getting my rights recognised by a national administration (within 10 weeks)
W zależności od charakteru problemu, możesz również uzyskać pomoc od odpowiednich służb UE.
Depending on the exact problem, you might also be able to get help from the EU assistance services.

Példamondatok a(z) "uzyskać pomoc" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishWówczas powinien uzyskać pomoc humanitarną i możliwość kontaktowania się ze światem zewnętrznym.
As such, he should be given humanitarian treatment and be allowed to communicate.
PolishAby uzyskać pomoc należy skontaktować się z pielęgniarką lub lekarzem.
Contact your pharmacist, nurse or physician for assistance.
PolishJednoznacznie określa się w nim, kto może uzyskać pomoc finansową, w jakim celu i na jakich warunkach.
It clearly states who can obtain financial assistance, for what purposes and on what terms.
PolishCi, którzy stracą pracę, muszą uzyskać pomoc w znalezieniu innej.
Those who lose their jobs must be helped to find another one.
PolishW każdym przypadku należy uzyskać natychmiastową pomoc lekarską.
However, you should seek immediate treatment in any event.
PolishW każdym wypadku należy uzyskać natychmiastową pomoc lekarską.
However, you should seek immediate treatment in any event.
PolishAby uzyskać pomoc dotyczącą odzyskiwania hasła, musicie skontaktować się z administratorem zasobów informatycznych organizacji.
Please contact your organization's IT admin for help with password recovery.
Polish(oklaski) PM: Jako lekarki stawiają panie pacjentom pewne wymagania, które ci muszą spełnić, by uzyskać pomoc lekarską.
(Applause) PM: And the doctors have some very big rules about who can get treated at the clinic.
PolishOznacza to, że musimy im pomóc uzyskać finansowanie.
This means that we must help them to obtain funding.
PolishW moim regionie często kontaktują się ze mną obywatele, którzy chcą uzyskać pomoc na uruchomienie własnej działalności gospodarczej.
In my region, I am often approached by citizens wishing to obtain aid to set up their own business.
PolishNie tylko to, co możemy zapewnić w formie wsparcia bezpośredniego - choć to oczywiście ważne - ale również to, co możemy pomóc uzyskać.
Not just what we can do in direct support - although that is important - but what we can leverage.
PolishAby uzyskać pomoc w nagłym wypadku, w każdym kraju UE należy zadzwonić – z komórki lub telefonu stacjonarnego – pod bezpłatny numer 112.
To contact the emergency services in any EU country from any phone, fixed or mobile, dial 112, free of charge.
PolishPaństwa członkowskie wnoszą wkład do budżetu Unii Europejskiej i mogą zatem uzyskać pomoc od innych, kiedy nadejdzie ich kolej.
The Member States pay a premium into the EU budget and they can therefore acquire help from the others when their turn comes.
PolishW razie wystąpienia wzwodu prącia trwającego dłużej niż 4 godziny należy natychmiast uzyskać pomoc lekarską, aby uniknąć trwałego uszkodzenia członka.
If an erection lasts longer than 4 hours, you should get medical help immediately to avoid permanent damage to your penis.
PolishMożesz uzyskać pomoc i radę na temat tego jak oraz do kogo skierować skargę, albo skąd uzyskać właściwe informacje, dzięki którym możesz bronić swoich praw.
You can find assistance and advices onout how and to whom to make a complaint, or how where to get the right information you need to defend your rights.
PolishProgram był i jest przeznaczony dla wszystkich tych grup ludzi, którzy znajdują się w niekorzystnym położeniu i w ramach tego programu mogły uzyskać pomoc.
The programme was and is aimed at all those groups of people finding themselves in an unfavourable position, and there has been help available for them from this programme.
PolishCytuję: "pomóc nam uzyskać te prawa w kraju, w którym żyjemy, Serbii, abyśmy mieli chociaż własny kościół i szkołę oraz mogli rozmawiać po rumuńsku”.
I quote: '... to help us, too, to obtain these rights in our country, where we live, Serbia, so that we can at least have our own church and school and be able to speak Romanian.'
PolishRybołówstwo jest ważnym sektorem gospodarczym dla Unii Europejskiej i musi uzyskać pomoc w momencie, w którym średnia cena baryłki ropy kosztuje 80-100 dolarów.
Fishing is an important economic sector for the European Union and needs to receive support at a time when the average price of a barrel of oil will remain at USD 80-100.
PolishJeśli chcesz uzyskać pomoc w poszukiwaniu nowej pracy w kraju, w którym wcześniej pracowałeś, możesz zarejestrować się jako poszukujący pracy w krajowym urzędzie pracy w tym kraju.
If you would like help finding a new job in the country where you used to work, you can register as a jobseeker with the national employment service there.
PolishNa przykład, kiedy Rumunia chciała uzyskać pomoc z Funduszu Solidarności po powodziach z wiosny i lata 2005 roku, musiała cały rok czekać na pieniądze.
For example, when Romania wanted to obtain aid from the Solidarity Fund following the floods which took place in the spring/summer of 2005, it had to wait around a year to receive the money.