lengyel-angol fordítás erre a szóra: uzyskać

PL

"uzyskać" angol fordítás

volume_up
uzyskać {bef. ige}

PL uzyskać
volume_up
{befejezett ige}

1. kereskedelem

uzyskać (és: przynieść)
volume_up
to realise {i.} (sum)
Można je uzyskać tylko drogą uczciwego partnerstwa.
We have to realise that we cannot buy security with money or by glossing over reality; it is only obtainable through honest partnership.
Także na obszarach wiejskich kobiety oczekują możliwości realizacji swoich planów życiowych oraz możliwości uzyskania niezależności ekonomicznej i sprostania wyzwaniom w życiu rodzinnym.
In rural areas too, women expect to be able to realise their own plans for their lives, to be economically independent and to meet family challenges.
Ogranicza stosowanie formalnie określonych wymagań do tych produktów, w przypadku których istnieje potencjalna możliwość uzyskania znacznych oszczędności w ekonomicznie opłacalny sposób.
It limits officially specified requirements to those products in which a significant saving potential could be realised in an economically viable way.
uzyskać (és: przynieść)
volume_up
to realize {i.} (sum)

2. egyéb

przewodniczący Komisji - Mogę zagwarantować, że spróbujemy to uzyskać.
. - I can give an assurance that we will try to achieve it.
Co najważniejsze, musimy uzyskać w Europie większe korzyści skali.
Most importantly, we have to achieve greater economies of scale in Europe.
Jeżeli chodzi o wolę polityczną, musimy pracować ciężej, by uzyskać większą konsekwencję.
In terms of political will, we must work harder to achieve more consistency.
To pomoże uzyskać najlepsze wyniki leczenia i zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych.
This will help you get the best results and lower the risk of side effects.
Niestety nie udało się uzyskać poparcia szefów rządów europejskich.
Unfortunately, it has not been possible to get the support of the Heads of Government in Europe.
Odbyliśmy szereg spotkań z udziałem Komisji, aby uzyskać w tej sprawie stosowne zapewnienia.
We have now had many meetings with the Commission to get reassurance on this.
Dobrze by było uzyskać więcej informacji na temat tego obowiązku.
It would be good to obtain more information on the scope of this obligation.
Muszą tylko najpierw uzyskać papier zezwalający im na zrobienie tego.
Only they first have to obtain a piece of paper giving them permission for that.
Aby uzyskać kredyt, trzeba przedstawić wiarygodne informacje.
Reliable information must be maintained in order to obtain credit.
Zanim jednak będzie mogła uzyskać status członkowski należy jeszcze ułożyć bardzo ważne kawałki tej układanki.
Important pieces of the jigsaw have yet to be put in place before membership can be accomplished.
UE od lat próbuje uzyskać zestandaryzowane dyrektywy dotyczące kwestii związanych z hodowlą zwierząt.
For years the EU has been trying to attain standardised directives on matters relating to animal husbandry.
Aby uzyskać stężenie LDL- C, odpowiadające aktualnym wytycznym konieczne może być stosowanie większych dawek leku.
Higher dosages may be necessary in order to attain (LDL-) cholesterol levels according to current guidelines.
Pakistan wkrótce uzyska upragniony od dawna status kraju rozwijającego ze szczególnymi preferencjami taryfowymi.
Pakistan will now soon attain the long-wished for status of a developing country with special tariff preferences.
Udało nam się uzyskać większość na miesiąc przed terminem.
We have reached a majority one month before the deadline.
Niestety, deklaracje polityczne i rezolucje nie wystarczą do uzyskania tego poczucia pilności.
Unfortunately, political declarations and resolutions will not be sufficient to reach this sense of urgency.
Natomiast satysfakcja z tego, że udało nam się uzyskać porozumienie jest bardzo mocno zmącona kilkoma istotnymi elementami.
However, our satisfaction that we managed to reach an understanding is, in very many respects, marred by several important elements.
uzyskać (és: odnaleźć, odzyskać)
A zatem mamy nadzieję, że nadal będziemy podążać w tym kierunku w celu uzyskania właściwego planu zarządzania rybołówstwem na podstawie podejścia opartego na ekosystemach.
So, we hope to continue moving in that direction in order to regain proper management of fisheries on the basis of the ecosystem approach.
Pieniądze uzyskane w ten sposób przeznacza się na zdobycie broni i zwiększanie przemocy w tym kraju.
The money from this is used to procure weapons and encourage crime in this country.

3. "od kogoś"

uzyskać (és: uzyskiwać)
volume_up
to elicit {tárgy. i} (information, promise/from sb)
Podobnie jak w przypadku innych szczepionek nie wszyscy szczepieni mogą uzyskać ochronną odpowiedź immunologiczną.
As with any vaccine, a protective immune response may not be elicited in all vaccinees.
U osób w podeszłym wieku zwiększenie dawki należy prowadzić pod ścisłą kontrolą, aby uzyskać zadowalającą i bezpieczną odpowiedź kliniczną.
In elderly patients an increase in dosing should be done under close supervision to elicit a satisfactory and safe response.

Példamondatok a(z) "uzyskać" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishNależy uzyskać od producenta szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu użycia pomp.
Specific instructions for using the pumps must be obtained from the manufacturer.
PolishChciałbym zatem uzyskać zapewnienie, że nie zostaną oni pominięci w dyskusji.
I would like reassurance, then, that they will not be forgotten in the discussion.
PolishZadałam Radzie wyraźne pytanie i chciałabym uzyskać odpowiedź.
Mr President, I asked a direct question to the Council and I would like an answer.
PolishPorady możesz uzyskać w zakładzie ubezpieczeń emerytalnych w kraju, w którym pracujesz.
You should seek advice from the pension authority in the country where you work.
PolishDobrze by było uzyskać w tym zakresie jakieś zapewnienie ze strony Komisji.
It would be helpful to gain some reassurances from the Commission in these regards.
PolishLekarz zleci regularne badania krwi, aby uzyskać pewność, że cel ten został osiągnięty.
Your doctor will order regular blood tests to see that this is being achieved.
PolishAby uzyskać więcej informacji na temat odtwarzania i podawania leku, patrz punkt 6. 6.
For further information on reconstitution and administration see section 6.6.
PolishEXUBERA w monoterapii lub w skojarzeniu z lekami doustnymi, pozwoliło uzyskać większą du
ge improvements in HbA1c compared with patients treated with oral agents alone.
PolishZmieńcie swoją strategię, abyśmy mogli uzyskać poparcie obywateli dla Unii Europejskiej!
Change your strategy so that we can win citizens' support for a European Union!
PolishW ten sposób łatwiej będzie uzyskać poparcie Parlamentu dla ich zawarcia.
This will make it easier to guarantee Parliament's support for the agreements.
PolishObecnie rozważamy pomysł barwienia białego wina czerwonym, by uzyskać wino różowe.
Now we are considering the idea of colouring white wine with red wine to make rosé wine.
PolishSkoro nie mogą połączyć się z Albanią, chcą uzyskać prawdziwą niepodległość.
If they are not allowed to annex to Albania, they want true independence.
PolishChcielibyśmy jednak uzyskać możliwość weryfikacji danych w regularnych odstępach czasu.
We would, however, like this also to remain verifiable at regular intervals.
PolishChcielibyśmy uzyskać coś w rodzaju wytycznych, które nie byłyby z natury wiążące.
What we would like is something which is more of a guideline and is not binding in nature.
PolishByć może mogliśmy przeprowadzić dyskusję i stwierdzić, że można było uzyskać więcej.
Perhaps we could have a discussion and find that we could have done more.
PolishMyślę, że opinia publiczna chciałaby uzyskać odpowiedź na te pytania.
I think that public opinion would like to receive an answer to these questions.
PolishPo prostu dzielimy jedno przez drugie by uzyskać coś, co nazywamy wskaźnikiem tłumienia.
And we just divide one by the other to produce something we call a suppression index.
Polishkorzystanie z jednej sieci łączności pozwoli uzyskać znaczne oszczędności;
Important savings will be made by using one single communication network;
PolishMusimy podjąć wzmożone wysiłki, by uzyskać dla naszego europejskiego projektu wartość dodaną.
We need to make a determined effort to gain added value for our European project.
PolishChciałbym uzyskać Pani odpowiedź dotyczącą tych dwóch konkretnych kwestii.
I would like to hear your reply to these two specific questions of mine.