lengyel-angol fordítás erre a szóra: usiłować

PL

"usiłować" angol fordítás

volume_up
usiłować {foly. ige}
EN

PL usiłować
volume_up
[usiłuję|usiłowałbym] {folyamatos ige}

usiłować (és: starać)
Nie powinniśmy usiłować zajmować się wszystkim.
We should not try and do everything.
W przedmiotowym wniosku nie usiłuje się zmieniać tego podziału obowiązków.
The current proposal does not try to change this allocation of responsibilities.
Mamy więc myśl przewodnią, którą usiłujemy i wypełniamy treściami.
For this reason we have a guiding principle that we try to observe.
Kolejnym ważnym elementem jest to, że nowe rozporządzenie spowoduje, iż krajom trzecim trudniej będzie usiłować kupić energię.
Another important development is that the new regulation will make it more difficult for third countries to attempt to purchase energy.
Po pierwsze, czy Komisja usiłuje zachęcać Szwecję, aby ta wywiązała się ze swych zobowiązań?
Firstly, will the Commission attempt to encourage Sweden to fulfil its obligations?
Po drugie, reżim ten usiłuje zyskać poparcie mas, pomimo iż pełni rolę agresywnej mniejszości.
Secondly, the attempt by the regime to win mass support, despite its role as a violent minority.
usiłować (és: starać się)
usiłować (és: starać się)
Po wycofaniu się Brazylii Wenezuela usiłuje objąć przywództwo w Mercosurze i w konsekwencji na całym kontynencie.
Following the withdrawal of Brazil, Venezuela is endeavouring to assume the leading role within Mercosur and therefore within the entire continent.
(SK) Dyrektywa w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej usiłuje rozwiązać pewien dotkliwy problem.
(SK) The directive on the application of patients' rights in cross-border healthcare endeavours to solve an acute problem.
Zatem nadal usiłujemy osiągnąć pozytywny rezultat rundy dauhańskiej.
So we are still striving towards a positive outcome of the Doha Round.
Usiłujemy szukać swojej tożsamości.
We're trying to struggle to find our identity.
Ze swej strony rząd usiłuje wdrażać rozwiązania, których wymagają zaistniałe okoliczności.
In turn, the government is struggling to implement the solutions that the current circumstances demand.
Na przykład rząd estoński od miesięcy usiłuje przygotować projekt zrównoważonego budżetu na 2009 rok.
The Estonian Government, for example, has been struggling for months to draft a balanced budget for the year 2009.

Példamondatok a(z) "usiłować" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

Polishusiłować coś osiągnąć