lengyel-angol fordítás erre a szóra: udogodnienia

PL

"udogodnienia" angol fordítás

PL udogodnienia
volume_up
{nőnem, többes szám}

udogodnienia
udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
facilities for the disabled
Musimy jednak osiągnąć sukces i nie ma wątpliwości, że sprawne udogodnienia w zakresie opieki nad dziećmi są tym, co posunie nas naprzód.
We must succeed, however, and there is no doubt that good facilities for childcare are the way forward.
Przywileje, immunitety i inne udogodnienia przyznaje się urzędnikom i innym pracownikom Unii wyłącznie w interesie Unii.
Privileges, immunities and facilities shall be accorded to officials and other servants of the Union solely in the interests of the Union.
udogodnienia
volume_up
amenities {tsz} (of hotel, locality)
konieczność poprawy warunków życia na terenach wiejskich: równy dostęp do usług publicznych, udogodnienia socjalne itp
living conditions in rural areas must be improved: equal access to public services, social amenities, etc
udogodnienia
udogodnienia
Proponowane udogodnienia w rywalizacji sportowej dla młodych zawodników są dobre, nie mogą one jednak prowadzić do blokowania innych zawodników, osiągających znacznie lepsze wyniki sportowe.
The proposed improvements relating to competition among young sportspeople are good, but they must not cause the exclusion of other sportspeople whose performance is better.

Szinonimák (lengyelül) a(z) udogodnienie szóra:

udogodnienie

Példamondatok a(z) "udogodnienia" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishW takiej sytuacji należy stworzyć pewne udogodnienia motywujące je.
In that case, a facility must be created to motivate them.
PolishWreszcie na szczeblu WTO należy tworzyć udogodnienia dla rozwoju wymiany handlowej przez małe i średnie firmy.
At WTO level, too, agreement should be reached on the development of trade between SMEs.
PolishPonadto pracodawcy muszą zapewnić w miejscu pracy stosowne udogodnienia dla pracowników niepełnosprawnych.
Employers are further required to make reasonable accommodation at work for workers with disabilities.
PolishMiejmy nadzieję, że obywatele tych dwóch państw będą mogli skorzystać z tego udogodnienia w okresie świąt Bożego Narodzenia.
Let us hope that these two countries will even be able to benefit from this exemption over the Christmas period.
PolishMam na myśli, że też jestem czasem trochę rozczarowana kiedy widzę te dane i te wszystkie udogodnienia, zaledwie dla pięciu ludzi.
I mean, I've been a bit disappointed sometimes when I saw this data and all this deployment, just for five people.
PolishZaproponowałem, aby Komisja i Rada wprowadziły dla Gruzji te same udogodnienia wizowe, które obecnie są przyznawane w Rosji.
I proposed that the Commission and the Council should adopt the same visa facilitation for Georgia that is currently granted in Russia.
PolishPowinniśmy do tego dążyć i dlatego jest istotne, aby udostępnić tego typu badania i udogodnienia - oczywiście w granicach etyki.
That is something that we should encourage, and therefore it is important that this type of research and facility be made available - obviously within ethical constraints.
PolishWszystko odbywa się za pośrednictwem internetu, więc do dyspozycji są różne udogodnienia...
But the beauty is it's all going through the internet, so you get all of these really cool features -- like you can say, I want these people to be able to call me only during these hours.
PolishZgodnie z polityką UE udogodnienia wizowe można rozpatrywać wyłącznie w kontekście polityki readmisji Komisji Europejskiej jako części prawdziwego partnerstwa w relacjach zagranicznych.
According to EU policy, visa facilitation can only be considered in the context of the European Commission readmission policy as part of a real partnership in external relations.