lengyel-angol fordítás erre a szóra: uczynić

PL

"uczynić" angol fordítás

PL uczynić
volume_up
{ige}

Proszę uczynić więcej w Syrii i nie popierać nieprzemyślanych rozwiązań.
Do more in Syria and do not lend your support to half-baked solutions.
Może to uczynić przedłużając termin Programu gospodarki odpadami rolnymi.
It can do this by granting an extension to the Farm Waste Management Scheme.
I właśnie to zamierzamy uczynić dzięki przyjęciu przedmiotowego sprawozdania.
That is what we intend to do with the adoption of this report.
W tym wielonarodowym Parlamencie pragnę jednak uczynić jedną patriotyczną wzmiankę.
I should just like to make one patriotic comment in this multinational Chamber.
Mam zamiar uczynić ten punkt regularnym elementem szczytów Rady Europejskiej.
I intend to make this a regular feature of the European Council meetings.
Przede wszystkim musimy uczynić wiążącym cel 20 % oszczędności energetycznych.
Above all, we must make the target of 20% energy savings binding.

Példamondatok a(z) "uczynić" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

Polish. ~~~ Możemy kliknąć każde z nich i uczynić je środkiem uniwersum.
We can click on one of those and have the photograph be the center of the universe.
PolishPomogło to Serbii uczynić również ogromny krok na drodze do integracji europejskiej.
This has also helped Serbia take a major step on the road to European integration.
PolishObie strony muszą uczynić wzajemny gest, aby znaleźć rozwiązanie polityczne.
Both sides must move towards each other in order to find a political solution.
PolishTrzeba to uczynić w duchu solidarności, by zapewnić ochronę naszym obywatelom.
This too needs to be done in a spirit of solidarity and protection for our citizens.
PolishNie możemy jednak także zachować milczenia, co chciałoby uczynić wielu posłów.
However, neither must we simply shut up, as many fellow Members would like.
PolishMusimy uczynić duży krok naprzód, zwłaszcza co się tyczy budynków i efektywności.
We need to leapfrog, especially when it comes to buildings and efficiency.
PolishJedną ważną rzeczą, jaką może uczynić, byłoby ograniczenie jej budżetu wojskowego.
One important element would be for it to cut back on its military budget.
PolishWreszcie, wiele trzeba nadal wspólnie uczynić w kierunku stworzenia Europy obywateli.
Finally, much work remains to be done together towards creating a Europe of citizens.
PolishNależy uczynić to przy współpracy umiarkowanych środowisk muzułmańskich.
This has to be done in cooperation with the moderate elements of Muslim societies.
PolishDzisiaj możemy uczynić istotny krok naprzód w stronę przyjęcia przedmiotowej dyrektywy.
Today, we can take an important step forward towards the adoption of this directive.
PolishChciałbym na koniec wskazać także, że trzeba uczynić więcej w zakresie walki z oszustwami.
Finally, I just want to say also that more needs to be done in combating fraud.
PolishNajlepiej uczynić to delikatnie obracając wkład wzdłuż jego osi (co najmniej dziesięć razy).
This is best done by gently tilting the pen back and forth (at least ten times).
PolishMamy nadzieję, że niniejsza rezolucja będzie pomocna, by uczynić ten szczyt produktywnym.
We hope that this resolution will aid in making this Summit a productive one.
PolishBędąc też tego pewien, że cokolwiek on obiecał, mocen jest i uczynić.
and being fully assured that what he had promised, he was able also to perform.
PolishUE wciąż musi szukać sposobów na to, aby uczynić tę politykę skuteczniejszą.
The EU must keep looking for ways of making the policy more effective.
PolishRolnictwo ekologiczne należy wyprowadzić z niszy i uczynić z niego trend dominujący.
Organic farming must be brought out of its niche into the mainstream.
PolishJeśli chciała pani wyrazić sprzeciw, to powinna była pani uczynić to tam i wtedy.
If you wanted to protest, you should have done so there and then.
PolishNie może tego uczynić Unia, nawet pomimo tego, iż mamy jednolitą walutę.
This cannot be done by the Union, even though we have a single currency.
PolishNaszym zadaniem jest uczynić z tego nowego społeczeństwa społeczeństwo integracyjne.
What we need to ensure is that this new society is an inclusive one.
PolishJesteśmy w stanie to uczynić, ale nie potrafiliśmy tego zrobić w tym konkretnym przypadku.
We are capable of doing it but we seem not to have done it in this particular instance.