lengyel-angol fordítás erre a szóra: trafiać

PL

"trafiać" angol fordítás

volume_up
trafiać {foly. ige}

PL trafiać
volume_up
[trafiam|trafiałbym] {folyamatos ige}

Szczerze sądzę, że odpowiedź prezydencji trafia w samo sedno problemu.
I honestly believe that the Presidency's answer hit the nail on the head.
Ten rysunek trafia w dziesiątkę.
And this cartoon hit the bull's eye.
Gdy tylko błysk światła trafia w receptor, por otwiera się i włącza prąd elektryczny, a neuron wysyła impulsy elektryczne.
Whenever a flash of light hits the receptor, the pore opens, an electrical current is switched on, and the neuron fires electrical impulses.
Dlatego niniejsze sprawozdanie trafia dokładnie w sedno problemu.
This report therefore strikes precisely the right chord.

Szinonimák (lengyelül) a(z) trafiać szóra:

trafiać

Példamondatok a(z) "trafiać" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishOczywiste jest, że dorsz może trafiać przypadkiem do sieci w trakcie połowu innych gatunków ryb.
It is clear that cod can be a collateral catch when fishing for other species.
PolishTrucizny nie mogą trafiać do rąk dzieci - nawet w znikomych ilościach.
Poison does not belong in children's hands, even in minute quantities.
PolishTo zupełny absurd, że substancje rakotwórcze mogą trafiać do rąk dzieci.
It is downright absurd that carcinogenic substances are allowed to get into the hands of children.
PolishAle w jaki sposób miałyby takie dotacje trafiać do rządu bułgarskiego?
But where would these subsidies go through?
PolishRzadko zdarzało mi się trafiać na równie dziwne pomysły.
I have rarely come across a proposal as strange as this.
PolishPo pierwsze, klonowane zwierzęta nie powinny trafiać do łańcucha pokarmowego w żaden sposób; wszyscy się z tym zgodzimy.
Firstly, cloned animals should not enter the food chain in any way; we are all agreed on that.
PolishHALOCUR nie powinien trafiać do cieków wodnych, ponieważ może stwarzać zagrożenie dla ryb i innych organizmów wodnych.
HALOCUR should not enter watercourses, as this may be dangerous for fish and other aquatic organisms.
PolishJak już mówiliśmy, zboża mają trafiać na stół, nie do baków - co Unia Europejska musi także jasno powiedzieć.
As we have already discussed, cereals belong on the table and not in the tank - something the European Union must also make clear.
PolishJeśli opodatkowanie sektora finansowego jest konieczne, wygenerowane dzięki niemu przychody powinny trafiać do skarbu państw członkowskich.
If a tax on the financial sector is necessary, the revenues it generates should go to Member States' treasuries.
PolishW celu zapewnienia efektywnego wykorzystania pieniędzy, fundusz musi być uważnie ukierunkowany i musi szybko trafiać do odbiorców.
To ensure that the money can also be used effectively, it must be carefully targeted and must reach its destination quickly.
PolishInnymi słowy, nie może stanowić zbędnego kosztu, ale musi trafiać jedynie tam, gdzie państwa członkowskie nie mogą lub nie powinny podejmować działań.
In other words, it must not be a superfluous expense, but must go only where the Member States cannot or must not go.
PolishZłośliwe oprogramowanie może bowiem trafiać do witryny przez szablony użyte do jej tworzenia lub kod udostępnianych tam aplikacji.
This is because malware can be picked up by downloading templates for your site or in code installed for various applications on your site.
Polishtrafiać w próżnię
PolishNadal nie wiemy w szczególności, dokąd płyną pieniądze w przypadku pożyczek EBI, które mają trafiać do MŚP poprzez pośredniczące banki.
In particular, in the case of EIB lending which is meant to go to SMEs via intermediary banks, the public still does not know where the money is going.
PolishNatomiast w przypadku paszy, występuje luka, z powodu której środki spożywcze pochodzące od zwierząt karmionych genetycznie modyfikowaną paszą mogą trafiać na nasze stoły.
With feed, however, there is a gaping loophole, which makes it possible to bring genetically modified feed to our dining tables.
PolishPieniądze będą wciąż trafiać w te same ręce, zamiast pomagać naszym małym i średnim producentom, czyli podmiotom, które realnie potrzebują pomocy.
The public money will be in the same current account instead of helping our small and medium producers that are the ones which do really need this payment.
PolishMiejsca pracy zajmowane przez nielegalnych migrantów mogłyby trafiać do obywateli państw członkowskich, a warunki pracy i wynagrodzenia są często poniżej minimalnych.
The jobs that illegal migrants fill are often jobs that could be filled by citizens of Member States and the conditions and pay are frequently below the minimum.
PolishKomisja w bliskiej przyszłości zaproponuje środki mające wzmocnić obowiązujące w tej dziedzinie przepisy, tak by żadne z wymienionych rodzajów leków nie mogły trafiać do dystrybucji.
In the near future, the Commission will draw up measures to strengthen existing laws in this area so that none of these drugs may be distributed.
PolishDlatego mam nadzieję, że przedmiotowa dyrektywa i plan działania zaowocują wzrostem liczby dawców narządów w Unii Europejskiej, aby pacjenci nie musieli trafiać na listy osób oczekujących.
I hope, therefore, that this directive and action plan will result in an increase in the number of organ donors in the European Union, so that patients no longer need to end up on waiting lists.