lengyel-angol fordítás erre a szóra: służba

PL

"służba" angol fordítás

PL służba
volume_up
{nőnem}

służba (és: obsługa, serwis, usługa, usługi)
Kluczem do niej jest rzecz jasna Europejska Służba Działań Zewnętrznych.
Of course, the European External Action Service will be key to delivering this.
Jest to służba całej Unii Europejskiej, a nie tylko jednej instytucji.
The new service is a service of the entire European Union, and not of just one institution.
(SK) Europejska Służba Działań Zewnętrznych stopniowo rozwija swą rolę.
(SK) The European External Action Service is gradually developing its role.
Personel wojskowy otrzymuje teraz wypowiedzenia - często podczas czynnej służby - od tego nieszczęsnego brytyjskiego rządu.
British military personnel are, as we speak, being handed redundancy notices - often while on active duty - by the wretched UK Government.
Ilu sceptycznych wobec UE obywateli wie, że urzędników Europolu chroni immunitet przed postawieniem w stan oskarżenia za cokolwiek, co zrobią lub powiedzą w trakcie pełnienia służby?
How many of the EU's reluctant citizens know that Europol officers have immunity from prosecution for anything that they do or say in the course of their duties?
Dlatego tak ważne jest, aby służby celne w całej Unii Europejskiej dysponowały odpowiednim sprzętem pozwalającym na skuteczne wykonywanie powierzonych zadań.
For this reason it is very important that the customs authorities throughout the European Union have proper equipment that will enable them to carry out their duties effectively.
Ponadto wydaje się, że Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, jak opisano to w sprawozdaniu, dość trudno zintegrować z ministerstwami spraw zagranicznych państw członkowskich.
Furthermore, the European External Action Service, as it is described by the report, appears difficult to integrate with the Member States' foreign affairs ministries.

Szinonimák (lengyelül) a(z) służba szóra:

służba

Példamondatok a(z) "służba" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishNależy pamiętać - o czym szanowni posłowie wiedzą - że obecnie służba ta nie istnieje.
Remember, as honourable Members know, it does not exist at all at the moment.
PolishI jak już powiedziałam, musimy pamiętać, że służba ta jeszcze nie istnieje.
And, as I have said, we must remember that it does not exist yet.
PolishOLAF jest gotów jeszcze bliżej współpracować ze Służbą Audytu Wewnętrznego.
OLAF is willing to cooperate still more closely with the IAS.
PolishByć możne będzie też mniej wypadków, wiec służba zdrowia zyskuje.
Maybe there's fewer accidents, so there's public health benefits.
PolishPodczas jednej z wypraw utknął w jaskini i musiała go uwalniać francuska służba ratownicza.
During one of his trips, he was trapped in a cave and had to be freed by the french rescue services.
PolishSłużba działań zewnętrznych musi tak postępować, ponieważ w przeciwnym razie znów skończy się naszym rozdrobnieniem.
It is essential that it does that as otherwise, we will end up fragmented again.
PolishOLAF i Służba Audytu Wewnętrznego współpracują ściśle od roku 2003.
OLAF and IAS have been cooperating closely since 2003.
PolishNa samym początku, kiedy służba powstawała, powiedziano, że nie będzie obciążeniem finansowym.
Right back in the early days, when it started to be put together, they said that it would be costneutral.
PolishZresztą sama służba -- to był bardzo ekscytujący okres.
And anyway, my tour -- it was kind of a very exciting time.
PolishPubliczna służba zdrowia nie opiera się na lekarzach.
Public health care runs on the ASHA worker, not the doctor.
PolishPonadto Europejska Służba Działań Zewnętrznych zostanie powołana na mocy decyzji Rady, zatwierdzonej przez Komisję.
Furthermore, the EEAS will be established by a Council Decision, with the Commission's approval.
PolishSłużba zdrowia w większości państw rozwijających się jest zupełnie niewystarczająca, aby zaspokoić potrzeby ludności.
Health services in the majority of developing countries come nowhere near meeting the needs of local populations.
PolishW HSE Southern Region (służba zdrowia regionu południowego) dzieci zmuszone są oczekiwać na leczenie ortodontyczne nawet do 48 miesięcy.
Children in the HSE Southern Region are being forced to wait up to 48 months for orthodontic treatment.
PolishSłużba zdrowia -- w Stanach Zjednoczonych już nie jest tak, że idziesz do lekarza, a lekarz mówi tobie co należy zrobić.
Health care -- it is no longer the case in the United States that you go to the doctor, and the doctor tells you what to do.
PolishAle w 2002 roku, gdy moja służba zbliżała się ku końcowi, zdecydowałem, że nie wracam do pracy, która czekała na mnie w Londynie.
But in 2002, when my tour came to an end, I decided I wasn't going to go back to the job that was waiting for me in London.
PolishW Rumunii dwoma sektorami, w których kobiety stanowią większość, są służba zdrowia i usługi socjalne oraz edukacja (69,5%).
In Romania two of the fields in which the majority of workers are women would be health and social services and education (69.5%).
PolishAby dowiedzieć się więcej o swoim prawie do zasiłku dla bezrobotnych, skontaktuj się ze służbą zatrudnienia we właściwym kraju.
To find out about your entitlement to unemployment benefits, you should contact the employment services of the relevant country.
PolishJest zbyt wielka różnorodność i nierówność, jeżeli chodzi o dostęp do dóbr związanych z edukacją, z kulturą, ze służbą zdrowia.
There is too much diversity and inequality in terms of access to the benefits associated with education, culture and health care.
PolishSłużba zdrowia stała się dostępna.
PolishEuropejska Służba Działań Zewnętrznych powinna podlegać Komisji w sprawach administracyjnych i budżetowych, musi oficjalnie stanowić cześć Komisji.
The EEAS must come under the Commission for administrative and budgetary matters and must be officially part of the Commission.